תוכן המשנה מהרבנים לא חוק המלך

למען לתקן עוול ולמען אמת כדי לחשוף שקר
בילדותי אמרו לי מחנכים חרדיים שהמשנה מאד חשובה ללמוד ולעשות כי המשנה היא-תורה-שבעל-פה-מפי-אלוהים שנמסר למשה "מפי אלוהים התורה שמסר ליהושע" מדור לדור [ולכן להתפלל 3 פעמים ביום לעומת מוסלמים 5] ליום–אומנם השקר נחשף מהמשנה עצמה –לא מדובר בשיקול חילוני סתם 'להתעלם מהמשנה כי אין תועלת' אלא הוכחה מהמשנה עצמה–במסכת כתובות פרק חמישי שהביאו דין שנמסר מדור לדור ואז היחס שלהם למידע שנמסר שאינו מאלוהים ולא רצון אלוהים לעשות כחוק המלך  ואף לט חוכמת אלוהים אלא 'בית דין שאחריהם' אמרו לשנות וככה נחשף השקר שתוכן המשנה הוא לא רק מהרבנים היינו מדרבנן כמו בדיקת חמץ אלא בפרט שהיחס של הרבנים במשנה עצמה היה יחס שהמידע שנמסר לא 'דבר אלוהים שנמסר בעל פה' אלא להיפך מתאים לשנות וששינוי טוב ונמצא גם שכול התלונות נגד זרם רפורמי על שינויים… באמת לא נכון כי טוב לשנות וככה כמה שקרים עקרוניים נחשפו

מודעות פרסומת

?the "first" man?

logic we observe "born from ma" so logic proves ma from ma continuing before endlessly.
if so why not "ancient human skeletons" before the first mammals? some say animals birthed humans to explain this fact.
but today i heard the transmisison with the true source. it is hard to accept.
some humans (as i wrote before) were brought and i wrote the sourc already awxlan as those who knew preserved the name in aukland and oakland.
++
howevr other humans were birthed by "grown" beings and this idea is easier to think about if you already saw the video "fifth element" when the hand of the burnt body is regrowing the important lady–so here is what happened on this planet called earth: as observed by the being who sent me the message today.
a powerful being i will call him "al" grabbed a certain scoop of DIRT because inside that dirt was the burnt CELLS of a burnt human. this fact indicates that humans had existed before the dirt was scooped and explains why no skeletons all burnt even bone of humans which existed before he was burnt.
al grew the cell into a man because that cell had chromosomes as you know x+y. from some cells he separated the x twice to grow a female xx… now some of these details do coincide with some details in the bad book of genesis however that book is bad and despite these details matching do not justify preserving the bad book not even as interpreting the dirt as dirt with burnt human cells in the silicate dirt. nor pretending dirt and ashes are interchangeable in hebrew nor the idea "first" human in rabbinic writings we should reject all that. and not d benesis because mixes these true details with bad false ideas so book not worth preserving.
this story should replace that bad book genesis and the bad story which mixes true details of "cutting" as cutting from the cells of man 2 x to make the xx from whom humans descended family bot not only froom these grown but also brought from awxlaan as i wrote earlier this and that are also true as observed by the beings which sent theese messages to me. even religious jews admit "not dirt" literally while religion would require saying it is true so admit bad book but certain dirt the one with the burnt cells of a dead man and men existed before that story so the word "genesis" false not beginning because humans existed until burnt and ffrom the burnt al regrew male cells xy and from the cells cut out x twice and grew female xx so replace bad book of genesis not worth preserving with this true story and not preserve bad story in genesis nor bad book genesis.

who agrees? recognition date

NOVEMBER 29 RECOGNITION DAY

when a person says "this is mine" to his own benefit each person wants to say that to gain.

how do we get recognition?

the truth is that the Israelites not only lived in the land near the Jordan river [named "israel"=as preserved in the new testament matthew] but they were the only nation that had Jerusalem capitol city. Solomon ruled in Jerusalem=capitol city, and ruled the land before his kingdom was torn into 2 parts.

consider the ottoman empire moved its capitol city but not to Jerusalem. the caliphate in bagdad moved its capital from the old city to … Jerusalem? no way to bagdad so muslims showed with action time after time and caliph after caliph jerusalem was never important to muslims until the jews returned… then they want to take from the "beloved" jews.

so who to believe? some Arabic speakers who are truly arab based on the language- say we want Jerusalem as a capital city- yet even if a caliph chose Jerusalem which we see they did not…. Solomon was the capitol city Jerusalem ruling from Jerusalem but maybe the jews made that up in 1948? too bad the catholics preserved it long before the muslims began.

so we come to agreeing and recognition special NOW the day of recognition for the rest of the day and evening:

this date the United Nations on November 29, 1947, voted to partition land so jew and arab would SHARE land so each has land. the arab representatives opposed sharing despite such solutions in Pakistan. The U.S. and its allies agreed with the Soviets and their allies that this was a good solution so not "only" arab control land but also jew should have some…. much less than half=unfair, but happy for me to have a place to flee from Nazis…. 8 years too late… yay brits… not. bittersweet to remember and celebrate the partial cup "half full".

the first thing kids learn in pre-school is being rude is unpunished because words do not cause bleeding which is true and to share either in time or dividing. after one kid takes a toy the kid who rejected it now wants it to take away… basic human nature shown in kids but arabs opposed sharing.

we can remember in abc order, the 12 "families with land portions" [in contrast to sons ef. like rubin so more than 12 sons of israel]

Asher Benjamin Dan, Efrim  Gad Isakar, Juda Mnasa Naftali, Rubin Simon Zebulon

?are arabs from family abraham? or canan?

muslims mark "Eid al-Adha' WHICH DOES preserve the ancestry through ismael and abraham family- because it marks that these were very loyal to alla. this reveals that when people like arikat claim 'we [arabs] are descendants of canaan" claiming to inherit from the owners before the israelites… such an idea which they know is false yet say it anyway. the simplest lie is to say we were first- yet having marked this day eid for generations- reveals the lie and the hatred and the incitement of making the jew look bad-unjustly.

they should not be claiming an idea which they know is false yet to convince europeans to hate the jews as preserved in newspaper page 3 of 2.2.2014 arikat and others claim "we were before jews because jews battled canan and we are that family so should inherit canan" yet they know themselves they are a different family not canan but the family of the eid al adha- this reveals the great hate towards jews and the great foolishness of europeans which we can inform.

logic proves

logic proves

if we read the hebrew bible in order: first we see that the jews were slaves [israelites] in egypt four hundred years 400 and simply believe that number after all god must have known and so 400 not 410 or any other number. that is what appears first.—but–later we keep reading and find that the YEARS that kehat son of levi lived in egypt show that they were in egypt less–and worse we keep reading to a third section with a third version that is bad three different numbers all in the same volume which  rabbis claim is true so that is ridiculous

so some try to twist genesis to mean "a different number than 400" some even dare to pretend they can ADD add words to the text which are not in the text when logic shows these books are WRONG and misleading content and cannot be trusted and should simply be removed from the volume od so-called good books. instead start the volume with the story in joshua 24 about the roots of the israelits to replace and remove the bools of genesis and exodus which are misleading and wrong about the number of years as above. these two books CERTAINLY cannot be trusted. perhaps others too.

another option–edit all 3 sections can show "whichever" is the number which everybody should agree on- but nobody is willing to edit and "as it is and appears' is certainly wrong and misleading therefore we must remove both bad misleading books and reject the volume of bible which contains these misleading details until the religious leaders fix this and other errors so they are not misleading

therefore the basis for the jewish religion has been removed by logic.

ISRAEL's neighbors

Title: ISRAEL's neighbors now

title: ISRAEL'S Nebbors now
to the east of israel the neighbors speak arabic. this culture  spread very far to the east even beyond tigris river. inside iran many speak persian but even there, arabic spread to a region. also the arabic letters are shaped the same as persian letters.
around ten arab governments [for example iraq syria saudi etc.] govern the vast region, around 3.3 million square kilometers so they are not "one" arabic nation. the arabic language spread from suadi arabia north and east even beyond the tigris river. if we include the arabic governments to the west of israel: 5 governments [for example egypt algeria etc.] govern 5.4 msk not including sudan which has 2 official languages. these many governments control 8.7 msk yet have shown with war that they cannot tolerate a small bi-lingual country of hebrews around 22,000 square kilometers so these fifteen arabic governments govern an area 400 times larger than israel and still refuse to share the land. these govern so much land even more than the area of Australia only 7.7msk.
the so-called "palestinians" do speak arabic because- they are ARABS and zero palestinians exist. in contrast to germans who speak german the hebrews do speak hebrew because they are not limited to israel in this century but link to ancient hebrews while the palestinians do speak arabic because they ARE arabs.
the british called this region to the east of israel "near east" including saudi and iraq. the "middle east is "iran and afghanistan" according to the book. obvously the western nebbor of israel is "south' of the brits and called "northern africa". what about pakistan? far east like india and beyond.
arabic also spread to the western nebbors of israel through the nile-continent as far as the
western coast. truly that part of the continent is "only wester" bkuz it is west of the east part and "not north" of any land while the east part is truly northward of the south part so we can say that the oranj river region is in the south of the continent because it is south of the north part which is the nile river region while from the nile river region the land to the west is truly west  only because the niger river is only west of the nile river and has no land to go from their to the niger river. so 3 directions south north and west only bkuz only the the north east has land south of it to call it north.

hi

אותם שסבלו עבדות מצדיקים עבדות??

הרבה יהודים מאמינים שבני ישראל היו 'עבדים' במצרים- גם אתם- נכון?
כול השרים שירי פסח וכול הילדים הפתאיים- אם נניח שזה נכון אז ביציאת מצרים דווקא מעבדות אז היה הזמן 'המתאים ביותר' לאלוהים להגיד להם 'אל תקנו עבדים כי עבדים הייתם בארץ מצרים'–
במקום 'איש אשר ישכב את איש משכבי אישה מות יומתו' ילמד 'איש איש אשר יקנה עבד מות יומת'.
כול ההגנה להטות "כאילו אלוהים אמר" המכה עבד חזק עד שיצא שן זה לא בסדר ככה למען להתאים לזמן ההוא- ולשפר את מצב העבדים- דווקא לאותם שהשתחררו מעבדות…
לא רק שאם "באמת התורה שייכת לזמן ההוא אז התורה לא מתאימה לדור שלנו" אלא גרוע עוד יותר לאור שאם מדברים על 'התאמה' הרי מה שמתאים ליציאת מצרים מעבדות הוא להגיד 'אל תקנו עבדים' ואל תמכרו עבדים וגם 'לא יהיה לך עבד כי עבדים הייתם בארץ מצרים" ושאיש אשר "ימכור את בתו להיות שפחה מות יומת" זה מה שמתאים ליוצאים מעבדות מצרים.
במיוחד להנחה שאלוהים הוא כמתואר בספר שמות 'אל רחום וחנון"- ניכר מכול חלקי התצרף ביחד 'שמחשבת אדם' היא המקור לתוכן שמופיע בתורה ולא מאלוהים בכלל ולא מ-"אל רחום וחנון" בפרט.
ואם יפחידו אותך "כול האומר אין תורה מן השמים אין לו חלק לעולם הבא" אל תיבהלו כי פחד לא מצדיק אמונה בספר גרוע.