עידן תחילת הכתיבה

הכתיבה התחילה בשנת 3000 לפהס' באזור הדרומי של נהר טיגריס ששם שופך לים
מאז נחשב "עידן היסטוריה" למרות שהיו דברים שכדאי להזכיר שהתרחשו קודם אומנם רק בתור רקע, אומנם רק בקצרה כי קודם עידן היסטוריה לקצר כי התרחשו בעת שלא כתבו עדיין
הזמנים:
3200 המלך מנס כובש מגבעות הדרומיות, הינו בחלק הנהר נילוס המקביל למרכז של פנינסולה סיני , את הצפון המישורי של פיצולי נהר הנילוס, בעידן קדם היסטורי כי קודם כתיבה
3200 עד 2750 ממלכות מצרים בבירה תיניס ואחרי כן בעיר ממפיס
3000 תחילת כתיבה בדרום של נהר טיגריס על חוף הים שם הכתיבה על לוח חרס אפוי
3000 עד 2300 ממלכת סומר שמרו בכתב שהיו תופסים שכנים בהר ומשעבדים בתור עבד
2750 בניית פירמדה עם קיר מדרגה, בעידן שושלות המלוכה הרבה שושלות עד המרד 2100
2650 בניית ספינקס בממלכת חופו וכן הפירמדה הגדולה של חופו הענק כמו גבעה גדולה
2300 סרגן של קיש כבש לדרום והקים בירת אכד שלט על אזור סומר סוף ממלכת סומר
2300 במצרים במקביל ממלכת פפי השני
2100 סוף ממלכת אכד במסופטמיה אז סומר/שומר עלה בכוח למאה שנה
2100 מרד במצרים בממלכת אינטף השני מרד הורידו משפחת מלוכה ופיזרו עושרה אומנם משפחות החזיר את הסדר והמשיכו לשלוט
2000 ממזרחם בא כובשים למסופטמיה שהורידו שלטון אור
1850 ממערבם באו האמורי למסופטמיה שכבש ושלט בצפון מסופטמיה והרחיבו עד אכד והאמורי הקימו מלכות בבל למשך 300 שנה מהמאה 19 עד מאה שש עשרה היינו 1850 עד 1550
1670 כניסת היקסוס ושלטונם מקור ספר עברית עמוד 35 שלטו מאה שנה עד שהמלך המקומי קמושה גירש אותם לצאת החוצה בשנת 1580 ההיסטוריון מנתו טען זה יצאית בני ישראל המזרחיים ממצרים. זה מערער על ספר שמות אבל רק עבור אותם שהתחילו בדעה קדומה לתת אמון בספר שמותת בלי לבודק אם נכון או לא.
הסיפור
מבוא קצר לתקן עוול בספרים של היסטוריון ושל תוכן השגוי של המקרא היהודי
ההתחלה של היסטוריה
הדפיסו ספר "עבור צעירים" היינו בניסוח "קל כמו דיבור" כמו לדבר סיפור היסטוריה נשמע טוב עד שרואים שמספרי השנים שגויות
מה בגלל שזה ילדים לא ידקדקו במספר
לכן עלי לתקן
אדגיש את הדברים שהדגיש עם מספרים של היסטוריה
א
א מתי ההיסטוריה מתחילה הגדירו שמעת כתיבה נחשב היסטוריהח והיא העת שבאסור נהר טיגריס בדרומו בחוך הים שם תחילת הכתיבה שכתבו שפה של סומר
לכן גם אני אתחיל מעת הכתיבה ורק אקצר שקודם השלב של כתיבה עשו כלי אבן וזה נחשב קודם היסטוריה
ולפני ההיסטוריה כבר בנו מבנים של אבן וכבר ידעו לזרוע ולקצור דגן בשביל מזון כדי לאכול ובגלל שהמזון צמח לא היו צריכים ללכת כול יום יום לחפש חיות לצוד ולאכול כי גדלו מזון כמו דגן ויכלו לגור במקום של השדה
זה שני דברים קודם היסטוריה היינו קודם כתיבה, עשו סכין מאבן כמו להכין סכין חדה של אבן כדי לחתוך, ואחרי זה קרוב יותר לזמן שלנו גם ידעו שבמקום לרדוף חיות יכלו לזרוע בשדה ולהצמיח מזון ולקצור לאכול
ב
עת הכתיבה הייתה לפני חמש אלף שנה ואז תחילת ההיסטוריה לא כי אז נולד האדם שהיה הראשון שנחשב אדם אומנם כבר היו אנושיים ואף מלכים אלא שאז האנושיים התחילו לכתוב העת ההיא נקראת שלושת אלפים שנה קודם הספירה הרגילה
המקום שבו התחילו לכתוב הוא המקום שהנהר טיגריס שופך לתוך הים
אם תרצו לדעת איפה נהר טיגריס והנכם גרים בישראל באזור נהר הירדן אז אילו נוסעים למזרח מנהר הירדן ועוד למזרח עד נהר פרת ואצלו למזרחו שם נהר טיגריס והאזור של שני הנהרות הוא האזור ששמו מסופטמיה ושם התרבות הראשונה התחילה לכתוב אותיות של שפת סומר בצורת קוני
קוניאפורם לכתוב שפת סומר, שהמבוגרים כותבים באות ש רק למען לבלבל אתכם כשיש אות ס ופשרי לכתוב סומר
לפני כן דיברו אבל ההתחלה של היסטוריה היא כאשר התחילו
לכתוב 3000 שנה לפני הספירה במקום הנזכר ובאותה עת במקביל היה מלך במצרים ממלכות
מצרית בבירה תיניס אך לא כתבו עדיין שם
לכן תחילת ההיסוריה היא במסופטמיה בחלק הדרומי של הנהר בחוף של מפרץ טיגריס כי שם כתבו ולא במצרים כי במצרים רק מאוחר יותר אז תחילת הכתיבה היינו מעט קרוב יותר לזמן שלנו
מהתחלת עידן הכתיבה היו מלכים בסומר ששלטו באזור החוף ובאזור הדרומי של ההר והרחיבו לשלוט בכמה ערים באזור
התרבות של מסופטמיה כוללת מלכים מערים שונות בעידן מאוד ארוך בסיבה שכולם באזור שני הנהרות ולכן כוללים בשם מסופטמיה כי המשמעות של החלק "מסו" בשם ההוא היינו בין והחלק פוטמי היינו נהר או נהרות וכולל כמה ערים וממלכות
העדן של מסופטמיה היא השלטון שהחליף במשך 2500 שנה כמה פעמים בין מלכי האזור ההוא עד שבאו מבחוץ ממזרחם ומלך פרס כבש אותם בערך 550 לפני הספירה נמצא העידן הזה שלהם נחשב אלפיים חמש מאות שנה
כורש מלך פרס כבש את האזור וסגר את עידן מסופטמיה
מתחילת הכתיבה בשנת 3000 קודם הספירה הרגילה
בעיר סומר שלט מלך של סומר ששלט באזור הדרומי של נהר טיגריס המלוכה של הסומרים הצליח שבע מאות שנה מתחילת האלף השלישי היינו שנת 2999 עד בערך 2300 שגם נחשב אלף השלישי כי סופרים מ-"אחד עד אלף" נקרא מסגרת אלף הראשן למרות
שאין "מספר אלף" במספר תשע מאות למדל ומהמספר אלף עד אלפיים למשל אלף ומאה כבר נקרא האלף השני למרות שאין במספר "שני אלפים" כי המסגרת כוללת כול השנים שבין
אלף עד 1999 וכן מסגרת אלף השלישי כנזכר כשאומרים שני אלף ומשהו אז מסגרת האלף השלישי
הסומרים שלטו באזור החוף ובאזור הדרומי של נהר טיגריס כנזכר הם הרחיבו ממשלתם לכלול כמה ערים
השכן שלהם היה עיר קיש מחוץ לתרבות סומר דיברו שפה אחרת ממשפחת זפה שמית, בשלב מאוחר של העידן של סומר גם כבש מלך גלגמש את העיר קיש של התרבות השכן
כתבו שאז היו לוקחים עבדים מסביב לערים שהיו גרים בגבעות מסביב לעיר וכבר מתחילת הכתיבה כתבו שעשו המעשה הפסול של עבדות שכיום יודעים זה רע ומעשה פסול
השכנים שלהם היו אותו צבע עור וכואב לי שאני נאלץ לפרט את זה רק בגלל שבדור שלנו משקרים שעבדות רק לשעבד סוג שונה של אנושיים אבל נחשף השקר כי עבדות גם אותו צבע עור שלהם
השלב השני בתרבות מסופטמיה כשמלך ששמו סרגן מהעיר קיש בשנת 2300 לפני הספירה ובקיצור "לפהס' כבש את החלק הדורמי והעביר את עיר המלוכה לעיר אכד ואז השפה שדיברו שכנזכר שונה משפה סומר אלא שפה שמית דיברו אומנם קיבלו את צורת הכתיבה קוני פורם היינו צורת קוני בתוך חרס שהיו אופים לשמור את הסיפורים בלוח חרס ואז הכתיבה בצורה של סומר קוני אך דיברו בשפה של השולטים אכד
מלך אכד הרחיב מלכותו למזרח ולצפון שפת הדיבור של אכד הגיעה לאזורם שכבשו וגם צורת הכתיבה שהמציאו הסומרים צורת קוני כנזכר
המעבר של הצלחת סרגן היה כנזכר בשנת 2300 לפהס' והמקביל במצריםממלכה הששית ויודעים שמו של המלך פפי השני
בעידן הזה בדרום מסופטמיה היה גם שלטון מקביל רחוק מנהר טיגריס אצל נהר ששמו נילוס אם תרצו לדעת איפה נהר נילוס והנכם גרים ביראש באזו נהר הירדן אז אם נוסים לדרום ואז למער מגיעים לנהר נילוס שמתפצל להרבה זרמים כמו משולש עד ששפך לתוך הים אני מדגיש למרות שקל להבין שנהר נילוס זורם מהגובה לכיוון מטה לכיוון צפון עד הים שמצפון למצרים שמתאים לים שם ים נילוס כי מי נילוס שופך לשם לעומת טיגריס ששופך מהרים בצפון והמים ורמים לכיוון דרום עד ששופך הנהר לתוך הים שמדרים ליבשה שם
אז איזה זורם לכיוון צפון נילוס
מה קרה שם בעידן של מסופטמיה
קודם עידן הכתבה היה מלך ששלט במשולש של פיצול נהר נילוס שזה אזור נמוך וקרוב לחוף הים שם יכלו לזרוע ולהצמיח מזון מהאדמה כי היה הרבה מי נהר בכול האזור
בנפרד היה מלך ששלט יותר גבוה במעלה ההר שמשם ירד זרימת הנהר
לא רחוק אלא באזור העיר ממפיס שקרוב לעיר של ימיני קהיר ואם נחשוב על הקצה הדרומי של חצי האי סיני בערך מול המרכז של חצי האי שם האזור שנקרא מצרים העליון
וקודם הכתיבה שם כבר שלט מלך על האזור בשני צידי נהר נילוסשמול המרכז של הצי האי הנזכרולמזרח של נהר נילוס היה הרבה אדמה של מדבר שיבש ולא יכלו לזרוע ולכיוון מערב הרבה יותר מדבר מדבר יבש וענקי שקשה לצר בגלל שמידתו של המדבר כול כך ענק
קודם עת הכתיבה היה מלך מנס ובגלל שקודם הכתיבה זה קדם היסוטורי לכן אקצר רק לתת רקע שהמלך **מנס ששלט בשנת 3200 לפהס' כבש מהגבעות שיחסית דרום משם כבש את החוף הצפוני תחת שלטונו ומלכותו כלל אזור של שתי הממלכות
וזה היה קודם שהתחילו האנושיי לכתוב בסומר לכן אקצר
אחרי כן בסומר התחילו לכתוב בשנת 3000 לפהס כנזכר ושלטו מלכי סומר בדרום נהר טיגריס אצל החוף הדרומי ובמקביל במצרים שלטו מלכים בחוף הצפון וגם באזור דרום יותר כנזכר של הגבעות שמשם יורד זרימת נהר נילוס
בעידן של סומר בין 2900 עד 2300 היו במצרים שני אירועים בולטים בניית פירמדה שהקיר שלה כמו מדרגות בשנת 2750 לפהס' וכעבור מאה שנה בניית צורת ספינקס היינו אריה שראשו פנים של אדם והמלך כופו ציוה ובנו פירמדה ענקית עבור קבר של כופו בשנת 2650 לפהס' כמו "גבעה גדולה" וזה בתקופה שנחשבת היסטוריה כי התחילו לכתוב אבל תחילת מלכות מנס בשנת 3200 קודם עידן היסטוריה כי קודם עת הכתיבה אומנם מאז התחילו לספור ממלכות של מצרים בין מנס עד כופו משך חמש מאות שנה שלטו ארבע ממלכות גם בבירה שלהם ממפיס שבגבעות בדרום ומשם שלטו גם על האזור הצפון בחוף
חשוב להדגיש את הפירמדה הגדולה של כופו כי היה ענק כמו גבעה גדולה וריבוע כמעט מדוייק למרות גודלו תכננו ובנו היטב בשנת 2650 לפהס' וגם הפסל הענק הנזכר ספינקס בנו בזמן מלכות כופו וכבך תיקנת ממקור אמין כמה שגיאות שבספר האחר
שלטון אכד שכבש את האזור הדרומי של טיגריז בשנתת 2300 לפהס' סיד סרגן היה מקביל כנזכר לשלטון פפי השני במצרים
בתוך פירמידות מצאו תמונות שראו שבימים העתיקים ההם ידעו לצוד ברשת את ציפורים וידעו לטחון דגן לאבקה של קמח, אחרי שעשו פעולת דש בלחץ להפריד את הגרעין מהכיסוי של הדגן כבר ידעו בזמן עתיק והראו בתמונה ומהקמח לוסיף מים ולאפות מזון הנקרא לחם
ג
בעידן אכד של מסופטמיה כנזכר בשנת 2300 לפהס ' היה אירוע במצרים אספר את הרקע בקצרה, הרקע הוא שבמסופטמיה סרגן של אכד מתרבות של שפה שמית כבש את ממלכת סומר ושלט מעיר קיש שמצפון לסומר על אזור הדרום והעביר את הבירה כנזכר לעיר אכד הוא הרחיב את אזור הממשלה רחוק עד סוף האלף השלישי שאז החיילים שלו היו פזורים באזור גדול מדי ובאו פולשים מהצפון שעשו מלחמה והחליש את ממלכת אכד
אז סומר עלה כוחו בסוף האלף השלישי עד שהגיעו האמורי מהמערב שלהם והקימו מלכות בעיר בבל ומשם שלטו על כול האזור ששמו בבל גם בתוך מסגרת מסופטמיה כי באזור שני הנהרות כנזכר בנוסף בעת ההיא סוף האלף השלישי באו מהמזרח שלהם לתקוף את העיר אור בדרום מסופטמיה ממלכת בבל שמו אמורו כמו אמורי
ששלט כשלוש מאות שנה בדיוק
ועל רקע הזה במקביל במצרים היה מרד בזמן מלך אינטף השני בשנת 2100 לפהס ניסו והצליחו לשנות את העושר כי מרדו והורידו את משפחת המלוכה ולקחו "בחזרה מהממלכה" כול המיסים שלקחו מהם אך מלך אחר תקף והחזיר את הסדר
אז המרד במצרים 2100 לפהס' במקביל לשלטון אכד שסופו בכיבוש של האמורי שבאו ממערבם ושללטו שלוש מאות שנה בדיוק עד משנות 1800 ומשהו עד 1500 ומשהו
ובמקביל במצרים היה אירוע חשוב בעידן של האמורי במסופטמיה בזמן המקבייל במצרים נכנסו ממזרחם רועים שתפסו מלוכה במצרים שמם היקסוס כי באו ממזרח מאזור נהר הירדן ושלטו על מצרים כמאה שנה
ההיסטוריון מנתו טען שגירוש היקסוס ביד קמושה הוא יציאת בני ישראל ממצרים
וזה מערער על הסיפור בספר שמות רק אם יש לכם דעה קדומה שספר שמות הוא ספר טוב ונתת אמון בו כי אמרו לכם בתור ילד שהספר הוא ספר נכון אבל בלי דעות קדומות פשוט אין לקבל תוכן של ספר שמות בלי בדיקה לעומת חוקר הסטוריה מנתו שטען שהגירוש היה יציאת מצרים מובן מזה שהשולטים היו בני ישראל שנכנסו ממזרח היינו מאזור נהר הירדן ובדומה לפרט סיפור יוסף עלה לגדולה אך לא משנה למלך אלא השולט בעצמו ומשפחו למאה שנה עם אלילים רבים כי לא היה רעיון אל אחד עד שנת 1350 אומנם כן שברו את הפסלים המקומיים להחליף אותם באלים אחרים ופרט זה כן מתאים לספר בראשית ששמר פעמיים שמשפחת יעקוב ואברהם דיברו בפעל לשון רבים על האלים שהתעו בלשון רבים אותם ועוד מיל פעל בלשון רבי כי בשורש האמינו באלים רבים אם נניח שספר בראשית ספר טוב אז האמת שנשמר שם פעל בלשון רבים אלוהים התעו ועוד דוגמה שם
ואחרי שדיברננו על מאה 16 יש עוד לספר בחלק הבא אבל יום אחר כדי לסיים בפרט שלא מדגגישים מספק ואף משקרים שאברהם היה הרעיון של אל אחד ביגוד לספר בראשית שאברהם בעצמו דיבר בפעל לשון רבים כנזכר וכדי לטעון שלא האמין באלים רבים הם צריכים לעוות ולהתעלם מהתוכן של ספר בראשית ומבחינתי זה נוח כי אין לתת אמון בספר בראשית בלי בדיקה רק כי רבי אמר לתת אמון בו
רק לסכם נכנסו היקסוס 1670לפהס' ושלטו במצרים כמאה שנה עד שהמלך קמושה המצרי גירש אותם בשנת 1580 וההיסטוריון מנתו טען שזה יציאת בני ישראל ממצרים בור מלך שהפסד ממלכתו אחר ששלט מאה שנה ואת זה אני נוטה לקבל יותר מספר שמות בכלל ובפרט אחרי שבדקתי התוכן של ספר שמות בעייתי ולא אמין
המשך יבואספק בנתוני קורונה

בהתחלה של המגיפה שאלתי אם המחלה הורגת. ראיתי נתונים מאיטליה אלפיים מתו ביום. אם נניח שמה-מחלה זה אומר שאלפיים נחנקו ביום ולא יכלו להציל אותם במכשיר הנשמה.
בישראל כמעט כולם במצב קל אפילו המצב החמור יכלו לנשום בלי מכשיר הנשמה… איך באיטליה ספרו אלפיים ליום. זה גורם ספק בנתונים.
אני לא מדבר על הכאב של אבלות של אדם אחד כמו שלא מדברים על האסון מדי שנה… שאלפים סובלים מצום של "יום כיפור אוי הכאב הציבורי" הסובייקטיבי, אני רק מדבר על הנתונים. אובייקטיבי.
אני מתחיל לשאול כמה מתו מקורונה לאחרונה? כי לא מרעישים עולמות אם 50% מכלל האוכלוסיה בארץ חולים בהצטננות באותו חודש.
נתון: מתחילת חודש ספטמבר 2020 ועד תאריך 10 בבוקר מתו מקורונה 108 היינו ממוצע ליום 12
לאור הממוצע שנה שעברה יש לי ספק האם המחלה הזאת באמת הורגת? כי כאשר יש מיליונים שחולים בהצטננות לא רועשים עולמות, כי המחלה קלה
הידעתם? בשנה שעברה מתו בישראל מזקנה ומעוד סיבות ארבעים אלף, שזה ממוצע ליום 120 אז לאור המציאות 12 ליום, מקורונה האם תוספת?? וגורמת שאלה האם באמת מתים 130 ליום עכשיו או שהמתים ממחלות אחרות שגרמו מוות עם קורונה הם באמת מאותם 120 שהיו מתים ליום קודם קורונה
??
ואף אם נדמיין שיש יותר בשנה זו, שעדיין לא בדקו, עדיין צריך לבדוק פרט נוסף האם כבר בשנים קודמות התרחשה כמו באמרקה עלייה במגמה
היינו קודם קורונה היו יותר מתים בשנת 2017 משנת 2016 ואז כבר באותה שנה קודם קורונה ניתן היה לחזות תחזית, שבשנת 2020 וכן 2021 ימותו יותר מדי שנה ואז לשאול האם באמת מתי קורונה "מוסיפים לסטטיסטיקה של הנתונים" על הכמות בתחזית. כי יש לי ספק. רק בסוף השנה נראה אם מתו 41000 במקום 40 אלף או רק ספרו אותם שמתו מזקנה קודם שהחלימו מקורונה
בחודש אוגוסט הממוצע היה יותר מ12 ליום אז עכשיו יש הקלה בחומרת המצב
כי עכשיו פחות משתים עשרה ביום, וביחס למספר 120 ליום הרי אילו דיברנו אובייקטיבי 12 ביחס 120 לא תוספת משמעותית כאשר סופרים כסף למשל. יש לי 120 שח הוסיפו לי עשר אחוז 12, זה "לא-שינוי-משמעותי" באופן אובייקטיבי.
אם המחלה לא ממיתה אז כמו שלא רועשים עולמות כאשר יש מיליונים שנדבקים בהצטננות אין בידוד כי המחלה קלה ככה קורונה שלא באמת הורגת בריאים רק אותם שכבר חולים בעת קורונה המחלה האחרת תרמה למוות.
עכשיו נעשה קצת חשבון
בשנת 2017 מתו באמרקה 2.8 מיליון מסיבות מגוונות
משנת 2010 ראו עלייה במגמה היינו תוספת ביחס המתים לאוכלוסיה, כול שנה גברה עד 2017 וגם אחריה לפי הטבלה שפירסמו, למרות שבספירת הפרטים יש ספק כללי.
ניתן היה אז לחזות שיותר ימותו בשנת 2018 אולי 2.9 מילין או יותר לאור המגמה של עלייה, כי ראו עלייה במגמה של היחס המטמתי הנזכר
מתוך עשר הגורמים החמורים ביותר למות באמרקה מתו 1.3 מיליום בשנת 2019 כולל מתים מעישון סרטן ריאות 142 אלף
בנוסף מגורמים חלשים, עשרה גורמים קלים, מתו בערך ארבע מאות אלף באותה שנה

סכום 1.7 מיליון
מגורמים פחות חמורים עוד עשרה גורמים הוסיפו עד הסכום 1.9 מיליון השינוי ניכר
עשרה גורמים נוספים, ככול שכואב סובייקטיבי למשפחה באבלות, עדיין בתמונה הגדולה כמעט לא השפיעו על הסכום רק 2.02 מיליון סכום מארבעים גורמי מוות ולמרות שאחרים מתו היו מגורמים פחות חמורים שלא יוסיפו לעשירית מיליון בתמונה הגדולה.
לעומת הסכום של 2.8 מיליון שפירסמו בסוף שנת 2017 מתו הרבה פחות כמעט מיליון פחות בשנת 2109 אז מדוע פירסמו בטבלה שיחד המתים במגמת עלייה? במיוחד לאור תוספת לידה האוכלוסייה גדלה ויחד לריבוי אוכלוסיה היחד של שבר קטן? זה ספק. אומנם המבינים פירסמו שהמגמה בעלייה אז התחזית לשנת 2020 יהיה עוד יותר 2.8 מיליון ור אז ואז בסוף שנה זו נוכל לדעת אם מתו שני מיליון + "מאתיים אלף שטוענים" מתו  גבלל "קורונה עם תורמי מוות נוספים" כאשר דקדקו לציין בארץ, או שבאמת מחלת קורונה לא הוסיפה מתים רק שמתו בעת שעדיין לא החלימו מקורונה, שהיא הסיבה שספרו אותם ואם נחשף שהמחלה לא הורגת אז היא כמו הצטננות, שלא מרעישים גם אם חמישים אחוז נדבקים באותו חודש
ועכשיו שסיימנו בנתונים… נדבר על כאב סובייקטיבי

כן כואב לי שיש כאב ציבורי ביום כיפור ואני מבקש מכולם לא להוסיף את סבל שלכם אילו הייתם צמים להגדיל "כאב הציבורי הזה" שיהיה פחות רעבים וצמאים ביום כיפור. למען הכאב הציבורי אני תורם שלא אהיה צמא ורעב באותו יום.

summary hindu epic Mahabharata

ראיתי את התוכן של ספר חשוב של דת הינדו ששמו מהברטה הסיפור לא רק מעניין
למרות שמההיבט הדתי של יסודות הינדו הספר לא נכון, עדיין התוכן בלי בדיקה מול ספרי וידה, הוא איכותי ואף איכותי בההרבה מהסיפורים של המקרא היהודי אני מתכווין החלק של הסיפור של המקרא למשל סיפור יוסף שנחשב סיפור טוב ויותר טוב מרוב התוכן הגרוע והפגום של המקרא היהודי וסיפורים של ספר מהברטה טובים ואיכותיים יותר מהסיפור הטוב ביותר של המקרא היהודי לכן חשוב לסכם אום ועם התראה שהתוכן נוגד יסודות של דת ההינדו ורק חשיבה מרחית לא מפריע להם הניגודים וכפתגם שלהם "תשתה עוד תה" בתגובה לשאלות כמו אלה שאני מעלה בביקורת יחסית ליסודות תדת ההידנו ועצם התוכן איכותי מאוד לכן אתחיל לסכם
my summary of book one of the hindu epic named Mahabharata
i summarize first over 130 pages plus another 90 and 94 pages.
Intro: as i reading, i see several important issues, 1, self praise seem bad. 2, consider the foundation of hind is veda, four, so this book is against at least 2=two fundations of hindu. claiming to be better or even fifth veda, in western thout that is blasphemy. also harming animals, if b true, veda false and if veda correct this unreliable. b teaches the most important virtue is not "to harm any creature" against veda that teaches to kill and cook a horse and other examples. b itself contains killing animals and so does ramayana. if veda true to kill and cook a horse, as taut by divine brahma of five faces, siva cut offhis fifth, so four faces taut four vedas of hymns, as divine wisdom and desire, than b internally "from the source of mind of dwaip" is false.
BOOK ONE
first book "adi parva" contains 236 sections. the word adi means first. it has subdivision: the beginning of adi=first parva from 18 parvas has sections "paushya" and puloma etc.

the first section is named internally anuk' with the "people and dieties coming out from egg". also self praise of the book. it claims about itself that dwaip's ideas were written by divine and "omniscient" ganesa, [we know from elsewhere legend he was family son of siva, kuz siva wife mde him from paste] claims that the book is so powerful that reading some "a foot" of it is such virtue that it destroys sins. from the sin of killing an embryo… westerners moan… to "even" murdering a brahma [from all murders worst to murder a sage] reading a "foot" of the bharta destroys the sin. if true no need to go to the place of pain in book 18.

also anuk tells: ugra, surname sauti came to a forest. the sages wanted to hear the bharta that vaisam' had recited [that section starts on page 120 section 61]. krishna dwaipanya meaning born on isle, also called title vyasa, thout of these ideas in bharta and taut to one son. he wanted to teach more people so brahma advised ganesa should write. "omniscient" ganesa came and agreed to write. that is the main summary beside self praise. the start of life on our world came oyut from egg as above. the important idea in hindu that the matter in our world STARTED from the potential from the dissolved previous world… without beginning, in contrast to christian bible world has a beginning.

also important for continuity, in anuk' dwaip had a son pandu. dwaip told vaisam to recite it at the snake sacrifice [killing snakes in fire by king jan'] this idea will be repeated with added detail in later book. king pandu had sons. one named ARJUNA a main one in book 6 called part called gita.

pandu hunted and killed a deer, then saw it was mating with a doe. he died so gods helpd grow the sons. later the sons of pandu went to live with relatives.

the akun breifly tells the story told later of the jealousy of dury' after the pndavas were kings over great area and wealth. it breifly says yudhish will lose his kingdom at a game of dice but this and other parts will be told in later sections. when they returned from exile duryo refused to return the kingdom despite the number of years he specified this led to the war, described from book 6 on. kind dhrish' sent his sons to bttle they all died. dhrish sad but sanjaya [or sauti?] told him they deserved death for greed and deception.

self praise this book is virtue that destroys sins even the worst murder of a sage. even part of "this section" or the moon "refers to praise this book is like the gentle mooon light that widens the flower" destroys sins.

note; lotus eye refers to leaf petal of lotus… so shape. self praise claims to be more imporatnt than vedas. as above this is a problem if veda from divine.
1,2
next part sangra' contains the "contents" internally described as the section with contents. it summarized in 12 pages from 18 books, other sections of first book are named paushya, puloma and more. "the adi=first book contains paushya and puloma." also in sang' the story of place of battle between pand' against kuru, was a place of blood. parus killed many of the royal tribe many times and made lakes of blood. the area arond the lakes is called saman' the place of the great battle that occurred and will be told in later books in this epic.
also tells the number of foot soldiers and beasts in that battle. great virtue to read it same as giving gold hornd cows to a sage. self praise.
this second section contains twelve pages of summary of other 18 books, and of sections of first book.
1,3
paushya, third section, about "utanka". his story: he was a student of teacher named veda. after studying he wanted to give a gift to veda. veda's wife wanteed the ear rings of a certain queen. he went to the palace of "paushya" and got them from the queen. a snake stole them so he used celestial weapon to dig underground. he blew into a celestial horse and the fire threatened the snake who returned the earings. then he rode that celestial horse to his teacher and gave the ear rings.
1,4
pauloma=puloma story of "sons of bhrigu". bhrigu's wife was "puloma." a demon grabd her kuz her father betrothedd her to him. it brout her to agni who admitted "you were first." when it flew up her child "dropped out" and shined this killed the demon who fell and turned to ash. they named bhrigus son "chyavan" meaning falling. his descendant named ruru loved a lady. a snake bit her. he gave half his life to the lady he loved. that bite is the reason he hated snakes. this section praises as "most important virtue not to harm any creature" we already know from veda this is wrong so this book is not a reliable source how can we believe it that reading it destroys sins? did visnu ever offer that deal? similarly the reward of warrior claimed to enjoy for doing war. in a source known to be flawed.
1,5
astika section about "garuda" a snake. the celestial horse steed would be born so a snake lady wagered about its color. she demanded her sons to cheat. some agreed but others refused so she cursed them to burn to death. garuda the snake was born to the lady who lost the wager. he wanted to free mom he got nectar and gave it to free mom.

"astika" was the son of snake. a snake tried to cancel mom's curse by giving his sister snake to a human sage to wed. they wed. their son "astika" will save the snakes.

many family births are listed in this section and in following section called samb'. my reading reached this list of births until page 130. many sections so no more numbers only name.

SAMB section in book one, summary from section two.

story of king BHARATA bharata [founder of bharat's race and dynasty the root of modern india hence the name of this epic and the local name of the country]. king b had adventures told in this section. more family lists.vasus went up to heaven.

bhishma left royalty and lived as brahma [violating the caste system demanded by krishna in book 6]. he protected [page 20 in section 2 sang] chitra' until chitra's death. bhishma then protected vichit'his own younger brother who was king. the diety dharma was born among men kuz cursed. [hindu dieties need "curing" and dont know secrets and fear curses and curses affect them so not compete with western god. still god kuz "source" of good and more powerful than man yet some wizard sages also have powers while men.]

more lists of births. duryu was jealous of the kingdoms and wealth that the sons of pandu had. he sent them to a palace of lac. they scheemed to harm arjuna and his brothers but vidura's wisom saved them. they dug a hole from the lac palace and burnt it.[more details in section 7?] they escaped and their fire killed the spy.

next summary meeting HIDIMBA

second project: last 94 pages [no page number] from 14 til end

BOOK 14 "fourteenth aswam" (marutta searj?)
sons of pandu found gold , a weapon burnt parik but krishna revived, arjuna fout battles, kuz princes stole the horse. arjuna met vabhru, mongoose at horse sacrifice [veda cooked horse so not virtue "non violence to any creature" in bhart elsewhere] 103 sections with 3320 verses.

15 "fifteenth asram" king dhrit after his heirs died in war, left his throne empty, going to forest. he saw the spirits of his dead sons, with help of a "sage" wizard named dwaip. vidura brother of arjuna, "most meritorious state" reaching "high success". refer to book 18. narada told yudhi the story of vrishni death, 42 sections 1506 verses. who chose the summary? bharta itself section 2 in longer words.

16 "maushala" a sage wizard cursed some soldiers. when inebriated and their minds impaired they killed each other. one used a sword and the others fout until krishna grabd grass and threw it becoming iron with thunder. the other soldiers grabd grass and threw at eacch other also became iron with thunder "by sages curse". krishna after killing many also died. arjuna sad for deaths. [despite krishna teaching in book 6]. funeral and "burnt corpse" of krishna and bodies. soldiers stole many ladies and arjuna was weak could not stop even with his celestial weapons including bow called gandiva. felt verey sad. dwaip advised to change his style of life. this "sixteenth maushala" small section.

17 prastha "maha-prastha seventeenth". the journey. the sons of pandu left their thrones. arjuna gave his to a relative. they journeyd til a red sea. there agni met them and on the sea shore and asked for the celestial bow. arjuna returnd it. they used yoga to move [perhaps fly over mountains based on context] until each died, including arjuna except yudhi. this is "seventeenth maha prastha". short around 12 pages volume no page numbers here. no more arjuna activity after this same as know krishna after krishna died.

18 final "svarga" about the celestial realm after death. a celestial car flew down and yudhi still alive in body can fly to celestial realm. [inspired later story of elija except elija lost body and coat fell from fire]. he felt kindness to loyal dog and wanted to take it with him up "ascend". the gods argued until yudhi showed he would not leave the dog. it uncovered it was a god, named dharma of virtue. then yudhi "ascended" to celestial realm. he saw the evil doers on throne with joy and "plenty" and complained. the gods explained that those warriors "obeyd the contract" died in war fulfilling the family obligatopn of warrior so that deserved reward. yudhi was sad and wanted to see arjuna. they led him to place of suffering heat fire sting of bees and sharp leaves. he heard arjuna and wanted to stay in pain-place with his frends since he was worthy and caused less suffering while there. the gods came and explained the deception arjuna not there just a test. now yudhi left body by entering celestial river, as above the car brout body, went to a place of "plenty" based on his virtue and merit and the fulfillment of his warrior family. he lived with "joy" so ends the 18 parva and the mahabharta. end of summary

logic to fix map

STORY: when i was around twelve years old, at the dormitory, we played a game called risk. i saw an EDITED game map so i tell the story of that fateful morning and describe the editing of the map.

in autumn in a dormitory, on the morning of the jewish new year, i heard banging on the metal doors. the guide was waking us for the elong prayers. i hurried from my bed to get to the shower room before all the students poured into the one toilet room to empty the nights waste water. i got there and only one boy had arrived before me. so i went to the white rectangle on the wall and emptied the waste fluid that had accumalated during the hours of my sleep.

then i ran back to my room to dress. i was already wearing a robe so off caame the pyjama pants and brief. on came a new brif and fancy pants for the holiday.

then thin black sox one on each foot and last the loafers a gift i had received from a young student a few weeks earlier as a gift to save me time instead of tying shoes each morning.

the lower half was quickly redy as i slipd my feet into the loafers easily with n tying. next off came the robe and the religious rectangle that i wore at night kuz somebody told me to. off came the pyjama shirt and the under shirt. on came a new undershirt with square edges and relijis tassles. this was also a time saving gift from a boy in the grade younger than mine. i was "1992" the year our group would finish and he was in "93" the year he would graduate assuming the group did not fail.

after the undershirt with special squared shape corners came the white shirt same as i wore every daay at the relijis school. i rammed my right hand through the short sleeve and then the left as a brat had told me to, kuz in previous years i had not even thout about any order just jamd my arm thru a sleeve that was closest.next i buttoned from the second of the tops down until the bottom squeezing the button thru the small slot each time. last i tukd the shirts into the fancy pants dark blue with pale stripes around an inch between each gray pin stripe. next i wrapped a colorful tie around my neck and loopd its ends as somebody had taut me when i was at a wedding… i noticed a guy redoing his tie and begd him to teach the manner so i would not rely on my mom every time o wore one. so i wraapped the long strip of cloth as he had taut me and tukd it untl it hung from my neck decoraating my white shirt with clors.

last came the jakkit that matched meaning the same fabric same color and stripe patern as the pants. and to top it off the relijis hat with a wide black brim that we all wore at the ultra-orthodox jewish skool. then i noticed my rommamtes were also hurrying to dress.

i pulled on a gray thick coat over my jakt and hurried to the prayer hall to the assigned seat. i knew that adults paid for seats but mine was included in the tuition fee for the relijis skool.

PART 2

i arrived in the prayer hall. the roof of that chamber was higher than the usual prayer hall in a different building where we prayed during previous weeks. now both the younger students and the college students were assembling in the hall of the college prayer hall.

i reached my asigned seat that they arranged for me the day before. we had each waited a turn on line and chose an available place on a map of benches. i chose one near the entrance door. so as soon as i entered the hall i went to a bench near the doors and grabbed the assigned seat by the end of the bench. there was a "stand" like two wide legs supporting a box and a slanted roof. i pulled my praayer book from the box, kuz i had prepared puting the book there as soon as they assigned me that place, and moved it to the slanted roff for easy reading. i opend the book which was the size of the box of the instant dinners. so about two inches thick with hundreds of pages and long 8 inches and wide across 6 inches.

i opeed it to see th efamiliar phrase by phrae translation which wsted 70% of the paper on each page. i did not like the waste of paper they coulda made bigger words and less white edges maybe a four inch wide book with less margin but they chse small letters and huge margins wasting two empty inches on each side. on the ryt column were hebrew phrases to praise the jewish god we called adony, and we read from ryt to left opposite of english and beside each phrase was the english meaning of the phrase and between that and the center too much empty white.one each margin.

i rifd the pages to the morning prayers and the chanter or cantor begin singing the added prayer before the familiar daiy prayers. a very close frend walkd alonh the aisle from the door passing me to the front bench near the front corner of the room. the seat was not occupied but instead of sitting he turned so i could see him walking toward me. as he passed he tapped my sleeve of the jakt [i had skipd hanging the coat in the coat room].so i followed him out from the hall.

he was the "93" year and a very near frend that i had met just a feew weeks before the festval.

this tap reminded me of our plan "to play a long game instead of long readings." so we went to the hanger room like a long room with hangers on each side i grabd my gray coat and he grabbed his blak one and we went out to a small low building. he used a key to unlock the door of a hut usually lokd and only opened as a hotel for guests who wanted to pray with us on festivals. he led me to a room and used a key to open it and there was the third player. his secret mate. they had reveald to me that they had an intimate relationship. there they had moved a desk from beside the wall to between the two beds in the room and we sat on chairs. i started to take off my coat and they said "not yet". so i waited. the room was cold that autumn anyway.

THE MAP WITH PEN LINES

on the desk was a game-map of the land surface. a boy not named cal explained that the map of the game was far from accurate. he pointed at the broad orinj island called greenland that "is less than a third" the area "of that island," pointing to australia which seemd smaller. he specified the number of miles but i will not write so detailed.

the boy not named don said there are two methods to play. the real rules are choosing the territories strategicly, but that has a flaw kuz people decide based on interfering with a "full continent" resulting in a mix, so either agree not to interfere or better interfere randomly by cards this would mix the continents. one gave cards, each with the pic of a territory for later magicly give you two bonus armies for that territory, and based on those cards we would mix the continents. 12 cards each to divide evenly.

starting with cal kuz his first letter was first in objective order. he gave each one of us a card repeating twelve times. we each got twelve cards for the 42 territorys on the game map- i noticed less but i did not try to correct the error kuz i liked that 36 divides evenly for 4 players. they offerd me to choose a color first so i chose blak.

i counted 35 units as the rules, and for nine of my cards i placed a unit in each one. three cards had hand-writing. a different place? i waited. cal put his twelve blue ones.

as we set up one, the one not named cal tooted so don protested "GROSS", but cal replyd "you toot too." i was holding one kuz i did not want to be first to toot but now i let the gas toot and they both giggled.

the card irkutzk had handwriting jordan r. so i put my blak by that river by the pen line. the card japan had "w india" added so i put one by that pen line. i had a card ykzk which would be empty but did not point out the empty yet kuz i wanted to learn this new version. my card yakutzk said w. china so i put a blak there near the pen line. my card ural said caspian, so a blak in caspian sea. oops four cards i counted one of don's

the pen lines caused twelve in asia, 12,but africa 8.

orinj six some empty, amz 5,europe 3. later they would explain each was around 3.7 kilomters, for the continents: 44,30,24,18,10 plus two regions of australia.

cal's cards: the card nw in north was nw sahara so a second yelow in that one above the pen line splitting that desert from east to west in three parts

central america card was central amazon totaling 5 units in amazon continent kuz added pen line southward cut brazil. the card central canada was central sahara by pen lines totaling: 8 units in the nile continent, need kuz more area.

list:

nile 8

amz 5, insted of four, 5 units in amz continent,

6 units in north amz, with 3 empty,

3 units in europe meaning skn, ukr, south, but the rest empty, similarli the green had 5 in south asia kuz a line in india and jordan, then a row of 4 kuz caspian and a line in china then north of china 3 but three empty. besides 3 empty isles.

they both turned to me and said "why arent you complaining"–kuz i see the added lines"–good. then i askd what about the empty ones?

cal explained that asia correctly has TWELVE howevr near the fat part of the ball is more area so china has two like india.

in contrast by axis of the ball is less area so europe and asia need empty kuz not real.

don added that amz needed a fifth kuz near fat ball same as africa totalling 8 but canada near axis so only 6 territory not nine. cal concluded "each territory represents around [he said miles but i recalculated] 3.7 million square kilometer so australia two for 7, asia [east ural] 12 for 44 msk, and 8 for nile continent kuz 30 msk.

i praised the improvement. kuz each region is similar area not tiny germany.

next don specified that the asia empties would be ignored but notice the pen lines in south asia. so i agreed.

next we each in turn, added one army to one of our territorys as we wanted and in response to the "enemies" build up.

the set up took an hour. after set up cal gave a big bag of popcorn to each and we shared a bottle of clear lemon cola called "7 up" kuz no caffien.

i asked about the relijis ceremony of wine? assuming forbideen to eat before the ceremony. don answered, "before meal time not time for the ceremony when people still pray." cal argued that is not the reason but kuz no ceremony is required by book mishna this day. don argued "if so also sabbath same". cal squinted surprised but after a short surprise said "same" meaning if mishna bok not obligated then same sabath kuz mishna never required.

we munched popcorn and don asked me which part of the prayers do i think is most important.

to be continued…

לתקן חג סיני

כאשר לומדים, ספרי היהדות, פוגשים מידע שחושף שחגי היהדות פגומים מכמה שיקולים פנימיים מתוך היהדות עצמה, בסיבה זו אחרי שחגגתי אותם ומצאתי פגומים מי הבא בתור? חג סיני והודי. יש חג סיני היום כי רק היום מדמיינים שהציפורים בונים גשר לחבר את המאוהבים.
אומנם עדיף להצמיד אגדה זו לתאריך אחר לפי תופעה בטבע ולכן אתקן מהשיקול הבא.

the chinese tradition has a festival about two bright stars one between the cloud of milky way to horizon and one over cloud. when does the star rise? the star near the horizon, a bright star we name altair, is not visible until it rises… so not JOINED its lover named vega or chinese name.

on date 28 june soon after the sun "sets" on west at that time 19:52 soon after it, 19:54 as below, altair rises in east kuz "sun-set west" on june 27-30 at 19:52 but ARE=altair rise east, changes: date 27 a,r,e 19:58 not nearest to sunset. date 28 ARE 19:54 with sunset, it rises joining vega, so that is the day of OINING admittedly the chinese need magppies birds to make a bridge and "no magpies to make a brij until date double seven" yet better to fix that the birds do it magpie make brij at sunset! but later days jul 1 19:52, al. rise east? 1943 before sunset and appears further from sunset date 2, 52, when ar 39

similarly too early on date 29, ARE 1950 before sunset while sun shines hard to see stars so not "visible together" until after sunset.

what about june 25? alt is also visible with vega? rises 20.06 not nearest sunset same flaw as date 27. until date 28. then we can celebrate they join but many months altair is visible at night making the "summer triangle" from march to october not only summer kuz the only change is only the time of visibility relative to sun set. yet far from sunset.

still no need for precision any of the five days before and after from june 24 until july 2 is near enuf to celebrate.

הצנזורה מתרבה

הצנזורה לצמצם חופש הדיבור ולהסתיר דעות לא רק ממשיכה אלא מתרבה באופן חריף בהרבה נושאים שהדיבור לא מזיק ולא מדמם מדיבור לעומת הנזק והדם בטקס של ברית מילה. אך החזקים מפעילים לרע את סמכויותיהם להסתיר דעות שלא "נוחות" להם כאשר אספר שקרה לי… כאשר אני כותב סיכומי סיפורי סרטים !! גם זה מצאו תירוץ לצנזר כאשר אספר….
another section of summary of popular video avatar 2009

NOTE: after i work so hard IMPROVING and changing the problematic summaries why dont i EDIT them? like change "the pilot carried them to the outpost and after that she got shot on her way out" bad order and not worded that the pilot flew !! so why not edit their bad summaries at fandom?  M

REASON the english speakers feel that CUTTING at a baby is so important that they must censor my user name because CUTTING at a baby genital is less "offensive" than speaking pro-cut that they allow and than my user name "noCircumciseBaby" that they consider more offensive than CUTTING at a baby making him bleed…

so the admins blocked me from fandom sites and when i DARED to start a wiki where i was "burocrat" and cant be censored, the baby-cutters showed that CUTTING baby is so important that they notified me about DEMOTING A BUROCRAT…

so that is the reason that my improvements will not appear on fandom after they blocked me at fandom. so instead i publish here for the enjoyment of others in a blog where i can see that that nobody visits except you… if you are reading this maybe one view per week…

back to summary:

a section of summary todays work to improve an existing summary of popular video avatar 2009

Jake's avatar gaurds the avatars of Grace and scientist Norm Spellman, when they collect biological data. A native beast called thanator tries to eat Jake's avatar. He flees into the forest, where he is rescued by a Na'vi named Neytiri. She saw flowers engulf Jake and leads him to her tribe kuz she interpreted the omen that jake is a good soul.

When Jake wakes and reports, Quaritch, head of RDA's private security force, promises Jake that the company will restore his legs if he gathers intelligence about the Na'vi and their giant Home-tree. The RDA wants to mine a deposit of unobtanium under that tree.

Grace moves her lab and team away from the colony. From the new lab, Jake pilots his avatar, guided by Neytiri, to study the natives. After 3 months they accept Jake so he and Neytiri choose each other as mates.

Later, a bulldozer came to dig but before it can harm a sacred Na'vi site, Jake wrecks a camera and then breaks the bulldozer.

Quaritch shows the video recording, of Jake's avatar breaking the camera, to the staff, and they hear Jake's report that the Na'vi love their tree so will never move from Hometree, The Administrator Selfridge orders Hometree destroyed, so they can mine undisturbed.

Selfridge sends Jake and Grace to convince the Na'vi to move before he will rip up their Tree. Jake explains the humans sent him so the Na'vi consider him a spy. The Na'vi tie him and Grace to the tree. Quaritch sees them tied and comments "As usual talking fails".

The miners come to destroy Hometree, Mo'at, Neytiri's ma frees Jake and Grace. Toppling the tree causes the death of Na'vi who stayed, including the clan chief, Neytiri's father.

The RDA detached Jake from his avatars and imprisoned as punishment for interfering. A pilot flew Jake and Grace off the colony toward the remote lab. As she rescues the prisoners, Quaritch fires at them, injuring Grace. They arrive at the lab and link to the avatars.

more coming….
about the battle, that is the exciting Part that i fixed frst in a different post but i can add details to the bad summaries from a more detailed story of the battle which i hope to improve when i fix my a-c.

הקרב של פנדורה

https://thinkforyourselfn8.blogspot.com/2020/08/an-exciting-part-in-avatar-2009.html

חודש אלול

עכשיו התעוררתי מחלום, כאילו החיים שלי בגיל הזה ביום הזה, אילו לא חזרתי בשאלה הייתי עובד היום בתפקיד של מנהל של ישיבה קטנה. ואילו הייתי בעולם ההוא בטח הייתי לובש כובע שחור של החרדים ובבוקר מניח תפילין ואז השאלה האם היום יש סיבה לא להניח? כן.
כבוד המורשת היהודית יהיה לא להניח תפילין כי לפי התורה שבעל פה יש עיקרון שקודם זמן מתן תורה שונה
והנה הצו הראשות בתורה של אות על ידך קודם מתן ורה כמו פרטי זבח פסח אשר המשנה אמרה עליהם לא לעשות כי שונה פסח מצרים ללמד ששונה קודם מן תורה ואין לעשות אחרי מתן תורה פרטים שנאמרו לפני זמן מתן תורה בחודש השלישי מאוחר יותר בספר
אומנם ספר החינוך לא סופר אותו צו של אות על ידך כי באמת שונה קודם מתן תורה ועדיין סופר צו אחר של תפילין בספר דברים
ועדיין אילו כיבדו את המורשת ההלכתית היו מלמדים את העיקרון של תורה שבעל פה שהוא "אלה המיצוות" ללמד אלה מיעוט הקרובות למילה אלה והפירוש של תורה שבעל פה שהתחייבו לכבד מלמד שמעתה סוף ספר ויקרא אין נביא רשאי לחדש דבר כי אלה מיצוות ולא מיצוות אחרות ולא שום דבר
נמצא שהנאמר אחרי המילה אלה רק לקריאה לפי תורה שבעל פה אילו כיבדו ולא צו לעשות רק לקרוא את המילה ועשו ציצית אבל לפרש עשייה נגד הפרשנות של תורה שבעל פה ולכן נאמר בספר דברים בפיך ובלבבך לעשות היינו לקרוא ואולי זה מפרש גם תחילת ספר דברים ובסיבה זו שייך עיקרו אחר שב ואל תעשה עדיף היינו בהמילה עדיף שעדיף לא לעשות בכול הנוגע למיצוות עשה אפילו אותם שבין זמן מתן תורה עד המילה אלה כי העשייה היא בפיך לעשותם ולכן עדיף במילה עדי ף שב ואלת תעשה ובודאי הפרים שאחרי המילה אלה מעתה לא צו וכן כול הפרטים שקודם מתן ורה אין לעשות כמו שאין לעשות פרטי זבח פסח אותם שנאמרו קודם זמן מתן תורה כמפורט במשנה עצמה ככה כול הפרטים כולל אות על ידך והשארר קודם זמן מתן תורה שבחודש השלישי ניתנה תורה לפי תורה שבעל פה לא צריך אפילו לקרוא בניגוד לספר תפילה שבו יש קטעים לקרוא אבל לא צריך אפילו בפיך לעשותו כי קודם מתן תורה של חודש השלישי ורק שם ללמוד לפי הסדר ולא לקרוא בכלל ולא בכול בוקר כאשר הדפיסו
אלא כמו ספר תפילה של סעדיה שהדבר הראשון להגיד בתפילת הוא ברכת יוצר כי אפשרי תפלת יחיד ומאוד קצר כי אסור להגיד החלק של קדוש קדוש כשאין ציבור ואף זה ברכה וכבר אמרו במסורת ההלכתית מי שרוצה להיות חסיד יעשה דברים של ברכות במילים מאן דבעי היינו מי שרוצה ואומנם לא כול אחד רוצה להיות חסיד אם אשאל האם אתה רוצה להיות חסיד הרבה חרדים ישיבו לא רוצה להיות חסיד ואז לפי ההלכה עצמה הם לא מחוייבים בברכות של יוצר אור ובברכות של תפילה יכלו לקרוא בבוקר ספר אחר אולי ספר ארוך של ההינדו שיותר מעניין, וכן צו של עשיית ציצית כנזכר לא באמת צו כנזכר ואין ללבוש אילו כיבדו את המידע שנמסר במסורת ההלכתית בתלמוד בבלי ככה הייתי מלמד כי זה האמת ואז היו מעיפים אותי בפיטורין להסתיר את האמת.
וזה יספיק להיום הזה. רק אוסיף שיש אומרים סליחות כבר עכשיו בחודש אלול וזה נגד דברי בית הלל
בית הלל אמר שהבינוני דינו "זכאי" ומאחר ולפי ההלכה כול אחד יראה את עצמו ביניני אז רואה את עצמו שדינו זכאי כדברי בית הלל ומאחר ודינו זכאי לא מתאים להתתנהג לבקש סליחות אם מאמין בדברי בית הלל שדינו זכאי
ואפילו הקוראים החילונים שמחחללים שבת אל תחשבו שלפי ההלכה אתם צריכים להוסי בקשת סליחות בחודש זה בגלל דין של ראש השנה כי גם אתם נחשבים להפי ההלכה "חמלאים מיצוות כרימון" ובסיבה זו גם אתם כול אחד יראה את עצמו בינוני ואם מכבד את המורשת ורואה את עצמו בינוני אז מתנהג כמו בית הלל שדינו זכאי ואין סיבה לבקש ומי שמבקש מתנהג כאילו אין דינו זכאי ועובר על דברי בית הלל שזה דבר מגונה לפי המשנה מסכת ברכות כדאי היית כיי עברת על דברי בית הלל ככה מראה רק זלזול בדברי בית הלל אם מוסיף בקשות סליחות ומתאים שבמשנה אין בקשות סליחות לא ביום הדין ולא קודם יום הדין למרות שבמשנה האמינו שיש דין בראש השנה עדיין לא חייבו במשנה לבקש סליחה לא ביום הדין ולא קודם כי ידעו שצרי להתנהג כמו בית הלל וכנזכר ואותם המשקרים שחייבם להוסי בקשת סליחות לא מייצגים בנאמנות את המסורת ההלכתתית של דת היהדות כי אין חיוב במשנה בנושא הזה בגלל הדין למרות שבמשנה יש משפט וכנזכר.

האם להוסיף בקשות סליחות וגם סיפור

האם חשוב? להוסיף בקשות קודם ראש השנה וגם סיפור

קודם ראש השנה יש המוספים בקשות קודם ראש השנה ומלבד שאין מקור לזה במשנה אף נוגד דברי בית הלל כי בית הלל אמר שהבינוני דינו זכאי ככה בתלמוד בבלי של בית הלל
ומאחר ונקבע שכול אחד יראה את עצמו ביניוני הוא יתנהג כדברי בית הלל שהבינוני דינו זכאי ואין סיבה לבקש לא קודם ראש השנה ולא ביום ראש השנה
עכשיו נחשוף נוכלות מסויממת בדברי רבני היהדות רק לתקן עוול

בילדותי ניסיתי לשאול "מה המקור" למנהג לתקוע הרבה. היום אני מבין את הסיבה ששינו את הנושא
הנוכלים ניסו להשיב לי אז "שאתה רק מתלונן שיש הרבה ואין מה לעשות יש הרבה אז תפסיק להתבכיין אבל התעקשתי לשאול מקור ואז שינו את הנושא לדבר על הסיבה שיש הרבה כי טענו שיש ספק
ואני השבתי "זאת לא השאלה שאלתי מקור כי שונה מהמשנה
וכול רבי ששאלתי תהעקש לדבר רק על "הסיבה שיש הרבה" ובקצרה טענו שהסיבה היא שיש ספק
עכשיו אחשוף את הנוכלות של רבני היהדות כי כיום יש לי את המילים לבטא את החשיפה
הסיבה ששינו את הנושא כי ידעו שאין מקור ובזדוניות ניסו להסתיר ממני את המידע שידעו
**
רק למען החשיפה כדי לתקן עוול נניח רק לרגע שאין הלכה כרב עקיבה כי באמת יש עיקרון בהלכה שהלכה כרב עקיבה ואז העיקרון מכריע כדברי רב עקיבה, לא אני ולכן אין לחוש לדעה שנדון בה ורק נעסוק בה כדי לתקן עוול ולחשוף את הנוכלות
רק נחשוף את הנוכלות של רבני היהדות שטענו יש ספק, כאשר אבאר, כי באמת אין מקור לא לחזור "שלוש פעמים" על כול קבוצה כי בעת שכתב רב קארו להכפיל שלוש פעמים אפילו ספר באר הגולה לא מצא מקור לדבריו ואין במשנה ולא בגמרא להכפיל שלוש פעמים ואף אין מקור ואין יסוד לבסס את דבריו של "טקס שופר קודם הברכות" רק בין הברכות אז לשאלה המקורית "מה המקור" התשובה שבאמת "אין מקור" רק דת זרה ועבודה זרה
ב
אומנם כיצד נחשוף את הנוכליות? הפעם אפשרי לחשוף את הנוכלות של רבני ההיהדות
כי אילו באמת "היה ספק" אז התוצאה הייתה שונה כאשר אבאר וככה נחשף שבעצמם יודעים שאינו הסיבה ורק בזדוניות וברוע לב מכבידים בדתזרה
אז רק לתקן עוול ולחשוף נוכלות נתקדם
ישנה דעה במשנה שמופיעה באופן מעורפל "שלוש של שלוש שלוש" היינו לכול אחת משלוש ברכות יש שלושה קולות סכום תשעה יש קול ששמו תקיעה פעמיים ובינים קול בכי
עכשיו נבדוק את הטענה שטענו בילדותי
טענו כול אחד מהנוכלים, את אותה טענה "שיש ספק מה קול הבכי" שבין התקיעות וטענו שיש שלוש אפשרויות מהו קול הבכי
נניח רק לרגע שפרט הזה אינו השקר שבדבירהם, עדיין לא מתאים למנהג שלהם
כי אז על כול ברכה היו עושים את אפשרויות הספק בין התקיעות
יכלו להסתיר את הנוכלות אילו היו עושים באופן הבא
ברכה של מלך עם שתי תקיעות שביניהם בכי אופן ראשון ואז שתי תקיעות שבינהים בכי אופן שני ואז שתי תקיעות שביניהם בכי אופן שלישי וזה כולל כול האפשויות בלי הכפלה שלוש פעמים בין ברכ הלברכה
הסכום בין ברכת מלך לזכר נחשב עשר קולות
וכן בין ברכה זכר לברכה שופר שלושת אופני הספק וככה היו מסתירים את הנוכלות
וכן בין ברכת שופר לברכת עבודה היינו אחרי שופרות תוקע כנזכר עשרה קולות של שלושת אופני הספק
אך לא עושים ככה ואף רב משה רמא כתב פרשנות ידשה בדברי רב אבהו שמטפל בספק במה שמשמיע בין תקיעות רק שני אופני ספק ופעם אחת לכול ברכה
כי אין מקור להשמיע שופר בנפרד מברכות למשל קודם תפילת העמידה של הברכות ולא אחרי הברכות כנזכר אין מקור
ואין עיקר ואין יסוד במשנה
בגלל שה עושים שונה מזה קודם תפילת העמידה ומה שהם עושים לא אשמור כי דת זרה ועבודה זרה רק ששונה מאופני הספק בין הברכות כי ככה נחשוף את הנוכלות הם יודעים שאין הסיבה באמת ספק כי היה מספיק שלושים קולות בין הברכות של תפילת העמידה אך בזדוניות למרות שיודעים שאין זאת הסיבה מכבידים הרבה יותר משלושים גם קודם תפילת העמידה וגם אחרי תפילת העמידה וכאשר בישיבה קוראים את תפילת העמידה לא עושם דברי רב עקיבה לאור כול האמור חשוב לשמור מרחק מרבני היהדות ומבתי כנסת במיוחד בחג ראש השנה
כי רק זדוניות הם יודעים בעעצמם שלא בגלל ספק
ולכן הטקס בנפרד מהברכות כי רק בנולות טוענים שיש ספק אך הנוכלות נחשפה

ואילו כיבדו הדתיים את עקרוני ההלכה אז באמת ההלכה לא מחייבת לעשות כדברי משנה מההסוג ההוא כניכר מקריאת התורה של פסח ועוד דוגמאות ולהיפך כן קבע העיקרון שהלכה כרב עקיבה לכן רק בקצרה אחזור על הסיכום שרב עקיבה כן אמר "לתקוע" בין הברכות במילה תוקע כדי להפריד ולהבדיל מהמילה תרועה בתורה, כי ידע שבחודש אחר חמש עשרה יום קודם צאת השנה ששונה מראש השנה, או ותר כי חודש השביעי הוא צאת השנה והחודש שאחריו הוא חדש ראשון של חג המצות ככתוב בצאת השנה בספר שמות ורב עקיבה ידע את זה ולכן אמר מילה שונה ובנוסף כמות התקיעת לפי רב עקיבה הסברתי במקום אחר לכן רק בקצרה סכום שלוש תקיעות אחת לכול ברכה כי עיקרון בהלכה תפסת מועט תפסת אבל מי שטוען הרבה נגד עיקרון של ההלכה שמלמד תפסת מרובה לא תפסת נמצא שהעיקרון ההלכתי הגביל וקבע שלא הרבה ומי שיטען הרבה נוגד את העיקרון ההלכתח לא רק אותי, כי לפי ההלכה עצמה רק תקיעה אחת משלושת הברכות שאמר, לפי רב עקיבה

מהדורה מתוקנת משנה בבא בתרא

בדומה לעריכה שעשיתי למשנה ראש השנה ראו קישור למטה, גם לשם תיקון עוול אני מדגים תיקון למשנה בבא בתרא ולתלמוד של בבא בתרא. אומנם מסכת בבא בתרא תופסת הרבה מקום בעיקר בגלל הפירוש הארוך, של רב שמואל רשבם, ועדיין יכלו והיו צריכים לקצר לפי השיטה בחינוך שנמסרה במורשת היהודית שהיא לעולם ללמד קצר עם המילה לעולם ויכלו לקצר אפילו במסכת ההיא אחרי שמנהיגי ההלכה קבעו שיש סיבה שאין הולכים כדברי רבי מאיר
בפרק ראשון של מסכת עירובין
הסוף הוא בדף קעו,ב
הפרק האחרון תופס מדף 160 עד 176שם הסוף
המשנה שמסרו לנו 637 מילים ואחרי פירסום העיקרון בהלכה של דברי רב מאיר נמצא שיכלו והיו צריכים לקצר
כאשר אדגים "גט פשוט, עדיו מתוכו; ומקושר, מאחוריו. פשוט שכתבו עדיו מאחוריו, פסול רבי חנניה בן גמליאל אומר, מקושר שכתבו עדיו מתוכו כשר, מפני שיכול לעשותו פשוט. גט טענות בית דין כיצד? רבן שמעון בן גמליאל אומר, לשניהם כותבין שניים, טענות זה וזה לעצמן" ן
וכבוד המורשת יהיה לקצר כשיכלו לקצר אחרי שמנהיגי ההלכה קבעו שלא הולכים כדברי רב מאיר ולקצר כאשר נגד הרבים כי כול דעה שאינו הלכה בעצם בגדר ברייתא היינו חיצונית כמילה בר היינו בחוץ
ולא צריך לזכור כול שם ושם רק שבחוץ כמו כול הדעות של ברייתא שלא נכללו בתוך המשנה
מספר העדיף יכלו לקצר כי אין הולכים כדברי רב מאיר כי יש סיבה וכן הדיון בגמרא הוא על מספר שלושה עדים הדעה שאחרי דור המשנה פסלו מנהיגי ההלכה ולכן יכלו והיו צריכים לקצר את הדיון שעל עמשנה ההוא וכן כול השפרנות של רב שמואל רשבם ושל תוספות יכלו והיו צריכים לקצר כדי להגיע לדברי רב מליאל וכדי לכבד את השיטה של המורשת בחינוך לעולם ללמד קצר
במשנה במקום 234 די 44 מילים על גט מקושר ועל גט של טענות רק שצריך "להוסיף מילה כאשר הוסיף רב גרשום המילה טענות" והסיבה לקצר היא כי כבר קבעו מנהיגי ההלכה שלא הולכים כדברי רב מאיר וכן כאשר סתם רבי כמותו כניכר מהכרעת שמועל בדין פסוקי ראש השנה ובקריאת פסח ועוד
וכן הדיון שעל משנה מסוג זה כי יכלו והיו צריכים לקצר רק בדברי רב חנינה וגם של רב שמעון בן גמליאל של טענות אבל הדיון שעל הפרטים האחרים
163+318+500+449+532+542+347++366=3217
כשלוש אלף מאתיים מילים של דיון על משנה שיכלו לקצר וכן הפירוש הארוך של רב שמואל רשבם וכותבי תוספות
שלוש אלף מילים והפירוש התופסים שש עשרה עמודי ספר כשיכלו והיו צריכים לקצר כנזכר מלבד תוספת המילה טענות שהוסיף רב גרשם כנזכר כי חסרונו מקשה על ההבנה שמדבר על טענות
וכן בכול המסכת עד שיקנו את המצב של הספר חשוב לשמור מרחק כי הכותבים לא כיבדו את השיטה בחיוך של המורשת היהודית לעוללם ללמד קצר ויכלו ללמד קצר לפי השיקולים וכאשר הדגמתי א ולמרות שכבוד המורשת יגרום לקיים את השיטה של לעולם ללמד קצר הם לא מכבדים את המורשת וחושבים שלהכביד על התלמיד זה נכון ביגודלמורשת היהודית שלימדה שיטה ללמד קצר ועם המילה לעולם לעולם ללמד קצר ורק להאריך כשצריך כאשר הדגמתי וכאשר יכלו לקצר ולא קיצרו לכבד את השיטה ההיא ניכר רק רוע לב של רבני היהדות חבל שרבני היהדות מתנהגים כאילו אין אלוהים להעיש אותם
לאור כול האמור בתחילת הפרק אצל דברי רב חנינה מיד לדון בדברי הטענות בלי הדיון שעל הדעות שמנהיגי ההלכה פסלו בפרק ראשון של גמרא עירובין ואף כאשר הסתיר רבי יהודה הנשיא את שם של רבי מאיר וחושבים סתם רבי כמותו גם שם קבע שמואל שהלכה כבן נורי ולא כסתם וכן ניכר מקריאת פסח ועדות הירח ועוד ולכן לפי ההלכה עצמה אין מספר אבות מלאכות ארבעים חסר אחת בשבת כי לא הולכים כדברי רב מאיר ואולי לא מדובר באבות שיש תולדות כי רק הכבדה של רב מאיר ויש סיבה לא ללכת כדבריו ודי בזה להדגים את התיקון שיכלו לעשות

 

 

 

 

קישור

https://logic504343519.wordpress.com/2020/08/19/%d7%9e%d7%94%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%a7%d7%a0%d7%aa-%d7%9e%d7%a1%d7%9b%d7%aa-%d7%a8%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%9e%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%9b%d7%aa/

שם

מהדורה מתוקנת מסכת ראש השנה מעורכת

משנה מסכת ראש השנה עם מבוא ושיקולי עריכה
מבוא ראו למטה.
פרק רביעי מהדורה מתוקנת
משנה א', בדף כט' עמוד ב', ראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקעין, אבל לא במדינה. משחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהו תוקעין בכל מקום שיש בו בית דין שקידשו את החודש. כיוצא בו משחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהו מקבלין עדות החודש כל היום. זו משנה ראשונה אבל בזמן הזה אין עדות ירח ואין בית דין שקידשו את החודש.–גמרא: אין בית דין שקידשו את החודש לפיכך לעולם ילמד קצר.–מתניתין: משנה ב', סדר ברכות: אומר אבות גבורות וקדושת השם, ועם קדושת היום כולל מלכייות ותוקע, זכרונות ותוקע, שופרות ותוקע, ואומר עבודה והודאה וברכת כוהנים, כדברי רבי עקיבה רבי יוחנן בן נורי אומר, אם התחיל אמר שלוש לשלושתן, רבי יוסי אומר, אם השלים בתורה, יצא רבן גמליאל אומר, שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתן.
סיום פרק ד' ומסכת ראש השנה.
מבוא ושיקולים:
מבוא:
קודם הדיון של עריכת המשנה חשוב לבטא פרט מסויים
רבי יוחנן בן נורי אמר הפוחת לא יפחות משבע ואם אמר שלש מכולן יצא כנגד תורה נביאים וכתובים ואמרי לה כנגד כהנים לוים וישראלים אמר רב הונא אמר שמואל הלכה כר' יוחנן בן נורי:
מאחר ומנהיגי ההלכה קבעו כך היו צריכים ללמד שהולכים כדבריו שלוש פסוקים לכול ברכה ורק אם התחיל כאשר הבא בית יסוף ולא חייב להתחיל אפילו באחד לכן חמור מאוד שרבני ההידות לא מלמדים שהלכה כדברי שמואל ולא שמרו בנאמנות את המידע שנמסר במסורת היהודית ההלכתית במורשת כי קבעו כדבריו והסבירו אחד מספיק היינו שלוש לכול ברכה ורק אם התחיל כנזכר ולא חייב להתחיל לפי ההלכה עצמה ועכשיו

***נעבור לספר משנה שכיום חשוב לבצע עריכה לאור מידע בתלמוד כאשר אדגים

גם הכנתי מהדורה מתוקנת לפרק של בבא בתרא משנה ותלמוד ראו בקישור למטה 
94יכלו לקצר ויהיו רק כמאה מלים בערך
מסרו 440 מילים אומנם אחרי שקבעו בגמרא עירובין שיש סיבה שלא הולכים כדברי רבי מאיר כי יש סיבה, יכלו והיו צריכים לקצר כשיטת החינוך לעולם ללמד קצר עם המילה לעולם בנוסף כשסתם רבי כמותו במספר עשרה עדיין ההלכה לא מחייבת לעשות כדברי רב מאיר למשל
בפרט ההוא אמר רב הונא אמר שמואל הלכה כר' יוחנן בן נורי בדף לב' עמוד א' וניכר גם כאשר סתם רבי להסתיר שמו עדיין אין הלכה כרבי מאיר ודי בשלוש כי אמר כנגד תורה נביאים וכתובים ועוד כי תפסת מועט תפסת לפי ההלכה עצמה לא המצאה שלי אלא כי ההלכה הגבילה את עצמה לא הרבה כי תפסת מרובה לא תפסת

בעשרה וכן ניכר בקריאת פסח ובעדות החודש ואף בספר בית יוסף בנפרט ההוא ולכן רק מעט מעדות הירח לא הכול כדי לקיים לעולם ללמד קצר במילה עלולם למשל שיטת נגד רבים הם חוץ ונחשב ברייתא
למשל שני פרטים נגד רבים, וםפרט ראיית ירושלים כתב הרב משה רמבם היינו בזמן המקדש ולכן יכלו והיו צריכים לקצר וכן ג לקצר כי לא שופר וכן ד, עדים לקצר רק מעט על עדות כי כבר אין עדות ירח לפי ההלכה עצמה
בנוסף אחרי שקבע ופירסם רב משה רמבם " ואין תוקעין בשבת, אלא בבית דין שקידשו את החודש; אבל שאר בתי דינין, אין תוקעין בהן אף על פי שהן סמוכין" יש צורך להאריך בפרט זה כי אם מקצר בפרט זה יטעו "כול בית דין" ולדידן אין שום בית דין שעושה כן ולכן שב ואל תעשה עדיף
בסיבה זו יכלו והיו צריכים לקצר את כול הדיון של התלמוד שעל המשנה כי מדברת על בית דין שקידשו את החודש ואילו כיבדו את המורשת היהודית אחרי שקבעו שאין עדות ירח יכלו והיו צריכים לקצר בתלמוד כי כול הדיון הוא על המשנה ההיא שהתוכן שלה כבר בטל ואילו כיבדו את המורשת אחרי שקבעו שאין עדות ירח יכלו והיו צריכים לקצר לא רק כדי להגיע לדברי רב עקיבה אלא כדי לקיים את שיטת החינוך של המורשת היהודית לעולם ללמד קצר כנזכר שמקור הרעיון בתלמוד פסחים ולא המצאה שלי ולא פרשנות שלי אלא עיקרון במורשת היהודית ללמד קצר
הערה פסקו כרב יוחנן בן נורי בבית יוסף למרות שסתם רבי כמותו עשר לאור כול האמור יכלו לקצר כשלוש מאות מילים וכבוד המורשת לכבד שיטת החינוך כנזכר עם המילה לעולם לעולם ללמד קצר.
שימו לב שהסוף הוא שליח ציבור שהוא שליח.
כי משניות זחט הן מסוג סתם ויש סיבה שמנהיגי היהדות קבעו שאי הולכים כדברי רב מאיר
ובתלמוד שרגילים להדפיס והפרק מתחיל בדף כט' כנזכר אבל יכלו לקצר פרקים הקודמים כי עוסקים בעדות הירח וההלכה לא מחייבת לבדוק עדות הירח, למרות שאחרי חורבן המקדש היו מעידים על הירח במשנה בדף ל' עמוד ב' שלהם
ויכלו לקצר את הדיון של התלמוד, לא רק האריכות בנושא עדות ירח יותר מאלפיים מילים כי ההלכה לא מחייבת לבדוק עדות ירח כל חודש אלא גם דיונים קצרים יותר למשל על המשנה של בית דין שקידשו את החודש הדיון כשש מאות מילים, כי כול הדיון שעל המשנה של בית דין שקידשו את החודש והשייך לו כי אין לנו בית דין כזה ויכלו והיו צריכים לקצר בתלמוד כשיטת החינוך של מורשת היהודית הנזכרת לעולם ללמד קצר כי כול הדיון וכול ממה ששיך לו יכלו לקצר כנזכר
וכן הדיון שעל המשנה של לולב יכלו לקצר בתלמוד כי מקומו של הדיון במסכת סוכה ושם יש דיון לכן יכלו והיו צריכים לקצר לא רק כדי להגיע לדברי רב עקיבה אלא מתוך כבוד השיטה במורשת לעולם ללמד קצר אילו כיבדו את המורשת
כול הכפלת הדיון של לולב כאן יכלו והיו צריכים לקצר כמאתיים מילים ולא להכפיל של רעיון לולב אילו כיבדו את המורשת שלימדה לעול םללמד קצר וכאן יכלו
וכן יכלו והיו צריכים לקצר בנושא עדות הירח כנזכר כי ההלכ ה לא מחייבת לבדוק כול חודש בעדות ירח
רק לקצר במשנה מעט ובלי דיון על נוש עדות הירח כדי להגיע מהר לדברי רב עקיבה וכנזכר
ובנושא של עדות הירח יכלו לקצר אלף מאתיים מילים נוסף על שמונה מאות הנזכר סכום אלפיים מילים של דיון ולהחליף רק במעט על עדות הירח כי יכלו והיו צריכים לקצר אילו כיבדו את המורשת
יכלו והיו צריכים לקצר ואילו כיבדו את המורשת היו מבצעים עריכה לתלמוד כדי להגיע מהר לדיון על דברי רב עקיבה ושם לעשות דיון בטח היה באותו מקום של המשנה של שבת לא על דף לב' כי כילו לקצר כנזכר כאלפיים מילים וכול הפירושים של רב שלמה רשי ושל התוספות כמו של רבני התלמוד הכול דיון על פרטים שיכלו והיו צריכים לקצר אילו כיבדו את המורשת כנזכר כי באמת מיותר כאן לפי השיקולים של ההכה עצמה יכלו והיו צריכים לקצר חמישה עמודים כדי להגיע מיד לדברי רב עקיבה ואז לדון בדברי רב עקיבה כי הלכה כרב עקיבה וככה נחשף שהם לא כיבדו את המורשת לכן אני מצביע על כך כדי שנע לגנות אותם ועד שהם יבצעו עריכה עלינו לשמור מרחק מזה
וכן אחרי דברי רב עקיבה למרות שראוי דיון להסביר דברי רבי יוסי עדיין אחרי זה יש אריכות שיכלו לקצר עד דברי רב גמליאל
בין רב יוסי עד הדיון בדברי רב גמליאל 1500 אלף חמש מאות מילים לדון בדברים שכבר קבעו שההלכה לא מחייבת וכדי להגיע מהר לדין רב מליאל ולדין עם בשדות יכלו לקצר והיו צריכים לקצר לפי שיטת החינך של לועולם ללמד קצר שהשיטה לא המצאה שלי ולא פרשנות שלי ולא חילוי שיכול למחוק הכול אלא כבדו המורשת יהיה לקצר כדי לדון בדברי רב גמליאל ולכבד את השיטה של חינך לעולם ללמד קצר כי יכלו לקצר כנזכר אלף חמש מילים נוסף על האלפיים הקודם וכל זה הם צריכים לתקן וכן כול הדומה במסכתות אחרות

קישור למסכת בבא בתרא

https://logic504343519.wordpress.com/2020/08/19/%d7%9e%d7%94%d7%93%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%9e%d7%aa%d7%95%d7%a7%d7%a0%d7%aa-%d7%9e%d7%a9%d7%a0%d7%94-%d7%91%d7%91%d7%90-%d7%91%d7%aa%d7%a8%d7%90/

שם