אגדות ראש השנה עם פירוש דרכי נועם

אחרי מבוא בדף א', יהיה בדף שני:
הערה בעניין הצורה: בגלל שהפירוש נמוך מהמקור כבוד המקור גורם שהפירוש למשל של רב שלמה רשי תמיד יהיה תחת המקור ולא כאשר הדתיים מדפיסים למעלה חלילה כי צריך לכבד את המקור. בנוסף לשיקול של כבוד המורשת לכבד את המקור גם יש שיקול של הפסד מקום כי מחלקים את המילים לפי שורות קצרות ועוד שיקול שקשה לקוראים ולתלמידים לקרוא רעיון שמחולק לשורות קצרות, ועוד שיקול כי צריך תוכנת מחשב מיוחדת ויקרה כדי להדפיס בצורה המוזרה שלהם אשר כנזכר מזלזלת במקור חלילה ולכן אסור שהפירוש יהיה מעל המקור ועלי לתקן גם את הצורה המקולקלת של הדתיים שם פירוש רב שלמה רשי למעלה אבל כאן פירושו עם שלי יהיו תחת המקור ובשורות רגילות כנזכר
א' תניא רב "אלעזר אמר" [סוף דף י' סוף עמוד ב' אבל אין להוסיף שלתרויהו בניסן אלא כהכרעת מחבר ספר דקדוקי סופרים ויכלו לתקן אבל נשאר ספר של הדתיים לא טהור] בתשרי נברא העולם, ובתשרי עתידין ליגאל [יא'], בתשרי נולדו [י'] אבות וגם מתו, מלבד יצחק שנולד בפסח ומת בפסח. ר' יהושע אמר [דף יא,א גמרא] בניסן נברא העולם, בניסן נולדו אבות וגם מתו. בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל. בר"ה נפקדה חנה וכן שרה ורחל, בר"ה יצא יוסף מבית האסורין בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצרים.
ב'
תניא ר' אלעזר אמר מנין שבתשרי נברא העולם שנאמר (בראשית א) ויאמר אלהים תדשא הארץ "דשא וגומר" איזהו חודש אילן מלא פירות זה תשרי ר' יהושע אמר מנין שבניסן נברא העולם שנאמר (בראשית א) עץ עושה פרי איזהו חדש אילן "עושה פירות" זה ניסן ואז "מזדווגין בהמה וחיה שנאמר (תהילים סה) לבשו כרים הצאן. ואידך הא כתיב עץ עושה פרי? ההוא לברך לעתיד. ואידך הא כתיב עץ פרי? ההוא כדר' יהושע בן לוי דא"ר יהושע בן לוי כל מעשה בראשית בקומתן נבראו בצביונן נבראו שנא' (בראשית ב) ויכלו השמים והארץ וכל צבאם אל תקרי צבאם אלא צביונם.
_ פירוש דרכי נועם
תניא: למד במקור חיצוני בשם תנאים. בתשרי: שם של חודש אבל לא אמרו איזה יום כי רק למדו מהמקרא את החודש אבל שונה מזכירת חנה באחד לחודש, [הערה: אף שכתב תוספות על מסכת תענית באלול נברא העולם וכן האמת לפי המורשת, אין חשש כי מסורת זו ברייתא היינו חיצוני כנזכר שעורכי המשנה דחו ולא כללו במשנה ואף שאמרו בתפילת אחד בתשרי היום הרת עולם שמעתי פירוש מדוייק הרת כמו הריון קודם הלידה בסוף אלול כי מתאים לדברי התוספות כנזכר]. נברא העולם: הסתירו מי ברא את האדמה ורק עסקו באדמה של הארץ שאפשרי ללמוד מהפירות כאשר יתבאר. עתידין ליגאל: בני ישראל להיגאל בשופר גדול. אבות: יעקב האב הוא ישראל שבני ישראל בניו ומדוע בלשון רבים פירש רב שלמה רשי גם אברהם נקרא אבות למרות שבניו הם עמים אחרים אבל לי נראה לשון רבים בגלל שני השמות, ואגב זה גם כתבו נולדו בלשון רבים, אף שכתוב לא ייקרא שמך אין חשש שרשי קרא לו יעקב [דף יא' א'], כי הכותב של ספר בראשית טעה בסיפור, ומכיון שבודאי טעות לא באה מאל לפיכך בידוע שספר בראשית לא מן השמים ולא ספר קדוש, לפיכך רשי שידע כן קרא לו יעקב להראות שידע רשי שספר בראשית לא מן השמים, ואף שלא ידוע עדיין אפשרי שנתינת השם ישראל בתשרי. מתו: פרט זה ושאר הפרטים נודע מרמזים במקרא כאשר הגמרא יפרש. יצחק: אב של יעקב שנולד במועד. בניסן שם חודש שאז העצים עושים פירות. בראש השנה: היינו ביום שופר הוא יום זכרון תרועה של חודש השביעי כי שינו מתיאור השנה שבספר שמות, ושבספרים אחרים "לשנת ארבעים לצאת בני ישראל ממצרים" להראות שידעו שאין ספר שמות רצון אלוה של ישראל ויש מעט תורה מן השמים אבל לא ספר שמות ולכן תוקעים שופר בתשרי. נפקדה: היינו שאלוה של ישראל זכר אותה וגזר לתת בן. שרה: אם של יצחק אבי יעקב. רחל: אחת מנשות יעקב. וחנה: אם של שמואל. יצא יוסף: לחירות. עבודה: היינו עבדות בטלה בראש השנה ששה חדשים קודם תחילת השנה של דור הנגאלים
ב'
תדשא: פעולת דשא היינו שיגדל עשב ורק תחת האדמה כאשר פירשו בתלמוד חולין ולא הוציא הארץ כי כותב ספר בראשית טעה ומכיוון שבודאי טעות לא באה מהאל לפיכך ידוע שספר בראשית לא מן השמים ולא קדוש. אילן מלא פירות: ככתוב עץ פרי, היינו שבעץ יש פירות כי חשב שנברא עץ פרי בזמן המתאים לפרי אבל רב יהושע טען דעה שונה וכאן היה עלי לתקן כי באמת לא זמן גשם לפי המורשת במשנה תענית ובאמת לא "וצמחו" כאשר פירשו חזל' בתלמוד חולין ועוד טעו "וצימחו" אבל בלי יוד ראו ספר דקדוקי סופרם, כי התלמוד של הדתיים פגום ומסרבים לתקן למרות שיכלו כספר דקדוקי סופרים, וגרוע עוד יותר שנוגד משנה תענית כנזכר בעניין זמן גשם. מזדווגין: זוג בהמות לפעולת הריון של זכר ונקבה למשל ארנב וארנבת וכן נשמר בספר אליס בארץ הפלאות שאז היינו בניסן זמנו. כרים: רמז שהצאן מזדווגים. ואידך: היינו המפרש עץ פרי, פירושו נגד המקור עץ עושה פרי בזמן עשיית פירות בניסן. לברך: כאן היה עלי לתקן כדי שיהיה ברור יותר שלפי הסיפור האל ברך. ואידך: היינו המפרש זמן עשיית פרי בניסן יש מקור נגדו כי כתוב עץ פרי. בקומתן: היינו שלמים ומוכנים למשל העץ נברא בקומה גבוה מתחילתו לא כמו צמיחת גרעין פרי. ובצביונן: שהיה לפרי טעם מוכן לאכול ולא כמו פירות שצריכים זמן בשמש עד שמבושלים ורכים.
ג
גמרא208
אמר ר"א בתשרי עתידין ליגאל מנלן אתיא שופר שופר כתיב (תהילים פא) תקעו בחדש שופר וכתיב התם (ישעיהו כז) ביום ההוא יתקע בשופר גדול. בתשרי נולדו אבות שנא' (מלכים א ח) ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים בחג הוא חודש השביעי, ירח שנולדו בו איתני עולם.

Genesis OR evolution and geology

Genesis OR evolution and geology
QUERY "how" does judaism react to evolution? and what "according to judaism" is the "proper response? to evolution theory which means "a supported idea". judaism is older… by far!
long before modern geology, the book genesis "does not need" millons of years of random changes simply "god made man from dirt" not born from ape? see below. "god made animals from dirt" not from "amphibians" darwin "title" was species he discussed "changes" different bird beaks but not the START of birds nor life. so in my opinion the evolution idea doesnot adresss the start of life. some claim "if algea and sea life first alone and then scorpions then scorpions must have been born from sea life." that part of evolution seems to conflict book genesis but see below two "replies" one ancinet and one valid modern with other invalid modern deception and corruption exposed.
before the "bias" to twist the bible toward science the rabbis "counted hours" on the day of adams birth saying "it all happened BEFORE he slept" [slept not including the surgery "coma" but] his wife birth just one hour after "entering bed, source talmud sanhedring 38b. this is in authority talmud included not just midrash which jews debate if entertainment "only midrash" as some orthodox jews say about other stuff.
later rabbis after talmud also counted dates which day in month! shocking if you see it afterthe lies of modern rabbis as i did.
when later rabbis say "six days is six long eras" they violated and insult tradition which specified in month and hours and "before slept" his first real sleep. and rabbi bahya specified "shorter" that hour days based on psalms! the opposite of modern liars who pretend to represent jewish tradition but lie longer that is not judaism nor jew tradition.
in the year 1953, twenty years before i was born the lubavitch rabbi proved from the sabbath that six days of creation were "our" six days that is the cause of sabbath every seventh if god did not rest for millions of years why cant i work on saturday? i will rest in the seventh era if god grants me LONG-G-G-G life. this matched tradition in talmud which he knew and quoted as well as rabbi tosfot on talmud rosh hashana that he knew but did not quote.
furthermore the mishna specified that the "story of genesis" is a symbolic code so this must be emphasized so people dont think it is literal god "made animals from dirt" or man from dirt as lubavitch rabbi wrongly ignored mishna and wrote "simply as appeared" in bible. he specified six days are as "simply appear in bible" but that violated the tradition in mishna that the beginning activity is a code so not "simply seems".
why are the orders different? as demonstrated in geology copy below ORDER not like genesis. because as above mishna specified it is a symbolic code for the scholars not as it seems. i wanted to defend that described a different planet before life moved here, to this planet. although that is also true it isnot the traditional interpretation which someone must preserve and since modern rabbis even orthodox pretend to represent judaism but lie different ideas masquariding only i remain to accurately teach the jew tradition which is between the lubavitch "rabbi" who ignored mishna and the other orthodox who have a foreign faith not representing tradition either.
evolution charts say amphibious from sea? but scorpions were before amphibious and before plants as i quote from geology: in geology they DUG DEEP and the deepest stuff buried seems the oldest.
very deep no animals existed and the ONLY "life" was microscopic plant life called algea. this produced oxygen for the "life" forms to use if so we understand even if animal life "formed" it could not breathe until algea separated enuf oxygen for them.
in geology the earliest "life" of zoic was SIX billion years ago on this planet we see "footprints" of microscopic algea in rock but nothing else that deep. i know that other geology said planet 4 billion but zoic life earlier.
four billion years ago b4 "first sponges" marine life.
three biilion years ago b3 [kuz less deep] shellfish snails and trilobites.
note: sea-life was first earliest before trees in contrast to the order of genesis. should we "tryto reconcile"? lubavitch said dont bother. he was half correct as i quoted from mishna above. he was probably clever enough to twist things even smoother but that would not be jew tradition.
b2.5 first marks of "vertabrate" sea life with bones many types of invertabrate.
b1.9 "first" animals in land "scorpions" what ate? simpler spiders. how did they form we must not speculate.
b1.5 "fish" long after other sea-life. "first appearance" amphibians. plants AFTER scorpions.
b1.1 TREES after fish. now "first reptiles". literalists say "genesis had trees before sea life and scorpions" christians say god said the word but i challenge this section did not claim "god spoke to moses" this information and see my quote from mishna above. ergo do not even BOTHER to reconcile nor try to match the order nor length.
m600 dinosaurs "appear". giant reptiles. end paleozoic, zoe means life, name era: triasic start of mesozioic. in 1961 lubavitch rabbi dared to write "dinosaurs existed 5700 years ago but not before because talmud true the "world is total six thousand years" of which 4000 passed when the tradition was written by a tanna. see previous articles about year count and noah's flood in 2100 bc or 3000 bc title "faith' he also specified "he does not insult science instead certain ideas in science books are not real science."
m410 birds after scorpions, first mammals
m250 mammals dominated but dinos extinct none in this layer start era cenozoic
m43 larger mammals
m1 bigger skull ape called "homo" human after ape called pithicus that "made" rock tools industry not just use rock but shaped rocks. lithic.
2, how was first matter created? if god is a creator then according to jew god made the first rocks. in terms of particles of MASS god made the first protons. in contrast to science from the first second of the universe it had proton mass but too hot for atoms to connect electrons to protons. from what? "nothing before" kuz first second. elsewhere i wrote evidence for "oscilating" model not infinitely dense but volume thousands of miles diameter.
3 how was first energy? if matter cooled from energy as particle physics can show, how energy? according to jew not only did god create "light" but specificly "our" god created light which was energy. i recall one rabbi lying the "first thing god made was light" violating talmud psahim and hagiga that god made water before light and if science said water much later seemed comflict but we should not "bother to reconcile" as lubavitch wrote not for his reason the story of copernicus… but due to the mishna specifying the activity of genesis at the beginning was "SYMBOLIC SECRETS".
THE STORY OF COPERNICUS
copernicus taught earth is in center called geo center as taught in astrophysics he believed this as the earth appears seems sun go around. the math of planets was a problem even then but still sun seemd to go around. the rabbis quoted a HINT in psalms "the earth stands" indicating stand not go… uh oh… they seemed clever until science admitted the math indictaed planets are different and between earth and sun… if so copernicus and psalms wrong… for ,e no problem even without this psalms was like apocrypha as i taught elsewhere but still it shows the folly of trying to "match" religious books to science. especially the genesis story as above.
in any "apparent conflict" lubavitch rabbi replied a method "science will discover bible was true. rational people should not have that faith but as i already quoted he also wrote several times "not try to find rational nor delay religion until rational" which serves to keep th erare thinkers away from harmful orthodox judaism.
he claims science cant conflict because some areas of science ar etruly not "observed in lab" i cant find fault in that except his prejudice and blind faith and laziness but those are ad hominum and i cant find error in his words. his discussion of fossils is flwless despite i laughed at the absudity of his ridiculous claims. but i must not mock only criticise… that the bible itself never claimed it ws a prophecy in contrast to the animals to eat. at this mention "you will eat mazza" fast bread is the same phrase as you will eat cows… so according to tradition permission not commanded to eat cow and equally mazza the lie to eat mazza is baseless and the mishna matches.
still my bias is to push back vej activists for the practical reason of "not limit food supply" that can add DEMAND increasing prices and hurting the poor and poorer [richer that are only poorer than wealthy] so i push back "bible said "you WILL eat cows" how can you disobey the jew bible?
back to science it is only "extrapolotions what probably happened" but the conditions of the planet were not preserved BEFORE writing. valid point. admittedly he also has a bias to defend his faith so only the details that serve his purpose are aceptable. sp that ends the discussion of geology and science.

classroom discipline

a book claimed it had methods for smart discipline. maybe he meant for first graders becuase most of the methods are bad as i will explain.


minor consequence list if second grade none will work certainly older useless.
1, lose recess who will watch brat? teacher must watch his class those at recess so cant talk to disturber.
2, time out is a reward and kids will say i am not 4!
3, extra work passive not do.
4, call home? parents say "your responsibility."
5, conference? if parents, dont wanna kuz job, n your burden. if brat already at recess.
we see 5 consequences none are practical. these are for replacing hits but failed. and cant hit kuz same crime as hitting adult. and after age 8 kids hit is danger for teacher! only move from major trouble list to minor
a, say "very frustrated" most kids but not during class between classes. during class inform kid, walk to student so quietly, "please stop talk/tap tnx" if argued, "lower own voice" one good idea finally.
b, at lunch ask "why" maybe not kuz boring, but personal if so listen at lunch break. these two are needed kuz nothing for minor and also kuz weak only for minor not for major.
note: parents sign chart? bring home? oops. instead call parents inform i punished no recess i gave extra work i expect him to do it or fail n repeat this year
BIG consequence
1, note, huh? big? n brat ignore. also "during class dont stop just note", huh? when write?
2, say angry, if so kid knows he "got you" n motivate to anger again, move to minor, not for severe
3, at lunch ask why maybe not kuz boring, but personal if so listen at lunch break.
4, time out? used for minor and reward.
5, involve counselor only shifts the burden not solve
the only remaining is "interfere with their activity they like" from all solutions what remains?
consequences:
1 maybe lose recess, for explaining what happened. flaw if run out. powerless.
also call parents inform i punished no recess i gave extra work i expect him to do it or fail n repeat this year. get cell of parents!
2 for minor and most brats say "i feel very frustrated" by what you did interfering. also at lunch ask why maybe not kuz boring, but personal if so listen at lunch break.
3 x why for major? "at lunch ask why maybe not kuz boring, but personal if so listen at lunch break." move to minor
major inform counselor but only one consequence: "interfere with their school activity they like" kuz the rest is bad advice as above.

fixing bad summary goblet fire h.p. four

continuing chapter 16. see earlier post for part one. CONTINUITY: until now: harry's class learnd the 3 "Unforgivable Curses": control, kill, and excruciating pain. Harry and Ron write fake predictions for Divination. Harry tried to resist the control curse. the students from "Beauxbatons and Durmstrang" [c15] flew to hogwarts in carriage and in submerged ship respectively. up.PART TWO

C16 The Goblet of Fire; Fred and George "fail to fool the Goblet of Fire". live bats decorated the Hallowe’en feast. also carved pumpkins in the corners. the Goblet chose the competitors called champions, one from each school and surprisingly also harry too.
C17 The Four Champions; talk why extra "fourth"? many suspect Harry put his own name including Ron who distanced from harry.C18 The Weighing of the Wands; Malfoy taunted Harry about the magical badges. when he called hermione a mudblood, harry drew his wand. malfoy drew his to duel! both zap [not harry first] the curses collided and hit Goyle and Hermione. harry's curse caused boils on his nose intended for draco, whose curse caused hermione's teeth to grow long. they "Weighd Wands".
C19 The Hungarian Horntail; Harry hid under his Invisibility Cloak to accompany Hermione to Hogsmeade, but despite the magical cloak, Moody saw him. harry learnt about the "horntail" dragon with horns on its tail.
C20 The First Task; Harry warnd Diggory about the dangerous deadly dragons. Moody hinted harry should fly. Hermione guided Harry in practicing the Summoning Charm. The "first task" was to get a golden egg from a dragon. Harry gets his in less time than the others' successes. the clue about the second task is in each golden egg.
C21 The House-Elf Liberation Front; hermione continued her campaign for "elf rights." friends surprised harry with a party.
C22 The Unexpected Task; Harry, the powerful young wizard, struggled with a difficult "task" asking Cho to be his dance partner. she already agreed with Cedric.
C23 The Yule Ball; on Christmas morning, they opend presents. Ron is angry at Hermione for dancing with Krum, their competitor at the "ball".
C24 Rita Skeeter’s Scoop; Harry, Ron and Hermione visited Hogsmeade. harry criticized "Rita" for shaming hagrid.
C25 The Egg and the Eye; Harry went with the Egg into the prefects’ bathroom. Moaning Myrtle said cedric opend his underwater. harry "got stuck in the stairs."
C26 The Second Task; Harry failed to find a solution for breathing in water. he "continues his spell" oops! he continued his search at night until
Dobby gave him Gillyweed. Harry carried up Ron and Fleur’s sister from the sea. note: here is another hint harry and ron are intimately more than best friends. not only rons explosive reaction for harry not telling him but the parallel of rescuing spouses. despite sister could indicate ron is like a brother still combined with rons reaction this matches the spouse rescue.

the 1914 war

the "world" war part of world war one was shorter than i thout.
it lasted in the chang [pacific] ocean from august 30, 1914, when brit pals attackd german isles… until october 14 when almost all the german isles were conqured and most of the pacific calmed to pacification.
the germans had only two successes: a successful naval shelling of a french colony and later those same warships destroyed two brit warships by chile coast in nov. 1914. soon the german warships allowed calm to return to pacific when these warships went away toward home. 

the "world" war part of world war one was shorter than i thout.
it lasted in the chang [pacific] ocean from august 30, 1914, when brit pals attackd german isles… until october 14 when almost all the german isles were conqured and most of the pacific calmed to pacification.
the germans had only two successes: a successful naval shelling of a french colony and later those same warships destroyed two brit warships by chile coast in nov. 1914. soon the german warships allowed calm to return to pacific when these warships went away toward home. 
  note: samoa first, end of august!
  the first events of the "world" war were the invasion and warship activity, IN YEAR 1914 in the chang [pacific] ocean.
  AUGUST
  the war in europe, remained localized until end August. then war spread "around the world" igniting "WORLD" war one. the start of the "world" war was when the war spread to the chang (pacific) ocean in the end of AUGUST 1914. while germany was battling inside belgium and france, british allies started taking the german colonies. the "western hemisphere" was calm while u.s. remained neutral same as almost all countries in the american continents… until german warships went to east coast of argentina see below.
  first: in "the end of August 1914" [before the naval bombardment, oops] north from new zealand by fiji, in central pacific ocean, New Zealand soldiers invaded and conquered the islands called Samoa. the defenders surrendered without any battle. this invasion spread the war to opposite side of planet to weaken germany. same time naval bottle west from denmark
  SEPTEMBER
  In September, Australians invaded isles north from east new ginee. the battle lasted "a few weeks".
  on Sept. 22, 1914, by a french colony in polynesia, german warships, that had left the coast of ural (asia its eastern coast), bombarded the french isle this was the first warship battle in pacific. later they would go to the amazon [atlantic] ocean and sink. also that date, near brit isle, german sub sank 3 large british warships. on india's east coast, a german warship bombarded madras. its name emden and soon brits sank it.
  a "few weeks" after the invasion of n.g. isles, German New Guinea surrenderd its whole colony to Australia in September.
  OCTOBER
  in october Japan landed troops to take the german colonies in the pacific ocean:
  a, marshall islands on date third, [month ten=october, day] three 3 [in year 1914]
  b, 5th caroline [day five see source following dates]
  c, 7th kusaie [west from marshall] day seven, and yap [west caroline] day seven
  source: mofa jp meaning japanese ministry of foreign affairs archived historical documents. the west did not preserve these dates so i asked for japanese assistance to find documents that i translated.
  mariana islands, over several days, "between three and fourteen" october
  source: 法學研究 meaning "legal study", was for source 3 by ga-be
  NOVEMBER
  By Chile west coast, nov. 1, german warships destroyed two brit warships. after these colonies, the many isles of caroline marshal mariana etc. were captured, and the german warships left to the east coast of argentina, the pacifism returned to the pacific ocean.
  DECEMBER 1914
  on east coast of argentina by falkland isles december 8, brit sank four of the five german warships.


sea battles near europe: aug. 3, 2 g warships shelled french africa. they went toward black sea arriving at strait on 11 aug.
aug 28, 1914 brit warships went to the north coast of germany facing brit. german warships chased away no major consequences. sep. 22 see pacific when g submarines sank big brit boats. brits moved much navy away from danger so germany controlled sea, and sank brit ships.
OCTOBER
OCT 29, AT SEA BLACK SEA turkish warships including 2 gifts from g [that had shelled west africa coast] shelled russia south coast.
NOVEMBER
OTTOMAN declared "jihad" to mobilize muslims to war. meanwhile g shelld brit coast in nov. n dec. meanwhile in pacific in nov. germany had naval victory by chile see pacific aea. g warships continued homeward.
DECEMBER
DEC. 8 BRIT WARSHIPS BY FALKLAND sank 4 of the 5 g big warships . dresdn woulld survive until march 1915
on east coast of nile continent by rfj river g warship retreated along river stopped shooting shipping supplies.
  the history book that claimed "time order" put august 26 BEFORE aug 8 and 23 gasp!!
  what a jerk
  i must fix.
  1914
  AUGUST
the "WORLD" war started when the war spread AROUND the world: aug. 30, 1914 new zealand, the brit ally, grabbed the german colony of samoa isles to weaken and punish german aggression. despite that was the start, still i will mention all the colonies in order because the history book that claimed "time order" lied.
  before the "world" war started:
  aug
  8, east africa, brits shelled the german colony from warships. germany defended successfully ergo longer war than other german colonies. see nov. 1915.
  26 in the western extension of the nile continent, the germans had a colony named togoland. double the area of tiny israel which nations wanna shrink further….
  brit and french invaded from its neighboring colonies around, to weaken germany and punish its aggression for invading belgium and france. brits invaded from west eastward into togo, while french came from north and east weestward. germans quickly surrendered 26 august. the 2 shared it.
  30 the "world war" started, when new zealand army took from germany, the samoa isles, in chang (pacific) ocean, north from n.z. soon afterward, 22 sep., german warships, that were sailing across that ocean eastward toward germany, attacked a french colony. what effect were they hoping? just to show hostility.
  SEPTEMBER
  7, in nile continent, west coast the german colony kamroon [southeast from niger river] got invaded by brits from their colony. also french troops invaded from its south and east. germans retreated. after years of battles the last bit was lost so germans fled into a nearby spanish colony in 1916.
  11, Australian army invaded bismark isles of germany by new guinea. germans soon surrendered all n.g. on 21.
  19, in southern west africa by orinj [orange] river, germany had a huge colony. brits landed from boats. also the brit colony south of orinj river which was the border, crossed it to invade northward from its south. victory followed victory as they took many cities during many months.
OCTOBER
jAPAN TOOK MANY GERMAN ISLES:
3, Marshall isles
5, Caroline isles n by it palau
14 completed the conquest of mariana isles
NOVEMBER
After japan put troops on china land they invaded the german colony on china coast. a short battle until german surrender nov. 7, 1914. meanwhile war was raging in eastern africa, the west african "curve" or armpit, and in southern west africa.
in conclusion by date july 9, 1915 when germany surrendered in sw africa, germany had lost many small colonies but not lost "most of their colonies" false. sw africa needed long time even kamroon defended for years like eastern.

west from germany
AUGUST
august 2, 1914 germany invaded Luxemburg.
3, g invaded belgium and france taking a wide slice of northern france and conquering deep westward into belgium.
soon french organized a defense that stopd and repeld the invaders back toward border. the battle lines remained almost the same for many years unchanging as they dug trenches to shoot at the enemy. the rapid fire machine gun mowed down the soldiers of both sides as they ran at each others' trenches. also artillery shell bombs fell over the soldiers.
the horror of poison gas was used first by germans. ergo the brits responded by making poison gas and used.
EAST from germany
AUGUST
in balkans aug. 13 austria invadded serbia but were soon expelled.
aug. 26 IN AREA OF CARPATHIAN MOUNTAINS, austria battled russia and soon germany joined battling russia there.
italian area calm in 1914 until june 29, 1915
1915
JUNE
june 29, 1915 NORTH FROM ITALY, Italy battled austrians by isonzo river many battles there for two years. brit offered land to italy in africa if joined brit side.
  nov. in eastern africa brit took control of lake. and battle addedd and continued
1916
sep. brit accelerated the war in e. africa capturing many cities almost all of the german colony except south eastern part.


in order of sunrise: on the east asia coast the japs and brits conquered the german colony on china coast which surrendered nov. 7, 1914.
that region was not in the world war. japan was occupying korea who protested by boycotting jap products. china was calm and republic and nutral until 1917. most of russia was calm except its west border.
india sent troops to help brits battle ottoman near tigris river. by its north turks battled russia near caspian sea east from turkey.
in africa several colonies resisted for awhile but that is not a "world war" around the world which ended by nov. 1 when german warships destroyed brit warships two and left the pacific. after that germany lost its colony in asia and the war was only localized.
turks battled on all sides attacking egypt and losing attacking russians by caspian and quick defeat attacking cities by tigris but brits expelled.
in nile continenet the german east colony battled a long time.
in the ocean east of argentina brits sank four of the five german warships crushing their naval power.
the main war in sea was the submarine sinking merchant shipping very successfully until convoy system was finally implemented.
on land the west part of russia by carpathia mountains russia battled germany and austria until russian revolution.
the north part of france massive tragic loss of life fruitlessly sa nether side could advance beyond the enemy trenches until u.s. saved franc ein 1917.
a naval battle by german atlantic coast, in august 28, 1914. brits came and german warships repelled. dec. 8 brits sank four german warships by amazon continent.
germany did much harm at sea u.s. warned to restrict they restricted until 1917 then unrestricted and sank u.s. ships in feb n march so u.s. responded to these attacks by joining france in battling germany.
the localized war continued but not major so only briefly: in 1915, italy battled austria at isonzo river. nearby in 1915 bulgaria joined germany but austria battled serbia conquered but expelled. 
ottomans battled eastward by caspian against russia. by tigris they against brits. 
1916 battles continued in belgium and northern france. meanwhile near baltic sea german battled russia.
in 1917 brits finally have more success against turks in mesopotamia, but jordan river region delay due to french battles. later they chased turks out of jordan river region.
russia left war with its revolution removing czar. then germany invaded it. 
austrian surrendered nov. 3, 1918. loss of rulers in austria and russia. austria crumbled to smaller countries.
in march 1918 german success in northern france but brief. allies neared border of germany the german navy mutinied and nov. 7 the king abdicated army announced we reject william who fled. free from william germany surrendered sending its vast navy submarines and warships to england … where the german crews sank the navy rather than give to british.
not deducted from war damages. germny returned the land it took in its east.
brits let germans rearm not enforcing the treates and germany attacked its neighbors in the 1930's. end the 1914 war.

the PROBLEM in atheism

the PROBLEM in atheism
firstly, proving God exists is futility
even if someone WAS ABLE to prove god exists or that a creator existed… that does not serve the purpose of ANY religion BECAUSE god has different descriptions in each religion and each say "only my description is true your faith referd to our one god".
similarly, it is fruitless because we still would not know "which" of the messages, if any, are from that god.
it would only serve to challenge athiests who would simply dig in their heels with prejudice and as one agnostic did "kept interrupting every second word" so he would not even HEAR THE BLASPHEMY TO HIS AGNOSTICISM SIMPLY REPEATING "cannot be proven" and not even hearing the claim which he might have refuted if he was not too lazy to hear it.
agnostic and atheism now act like the catholic inquisition using the idea of politicly correct to bully people how they talk and using threats and loss of jobs if they do not lie "i am also atheist" even if it is a lie.
they even change online dictionaries using threast despite the printed dictioary preserved that atheism is an ism which is a belief and as PEGUY the philosopher wrote "denying" god is "an operation of negation". refusing to accept is an "operation" of logic they perform but not passive. if modern atheism claims "we do not accept nor deny" then they are not truly atheists but liars that claim to be atheists becaue they differ from atheism.
the few who say i deny say it baselessly and mocking with no suport for their claim. how can they be certain either way? how can they deny any spirital god any more certainly than denying the "goat on the moon that does not need oxygen".
if they went to the moon they did not see it because it hear the vehicle landing and hid in a cave…. say what??
the philosopher kant volume 42 pages 349-353 specify both that god is real and impossible to demonstrate while emphasizing no conflict. something can exist even if someone cant prove it. why did he believe in god if he knew he cant prove it? maybe without logic and maybe because god is true and still that is FUTILE and fruitless because it still does not provide direction to any of the god faiths… just a challenge to atheists who are lazy and mock and dont have any basis anyway. they only use threats, similar to the sword of islam, in university for the "positions of tenure and salary" to bully people to lie they are agnostics as if that helps the statistics a million agnostics… but they are bullied and lied that they are atheist only for fear of the salary and career… same as fear of islam caused people to lie they are muslim. today most of both those groups are probably as christian inside as they were when they were four years old. but they KNOW they must lie FOR THE SAKE OF THEIR FAMILY needs.
BOTH university heads only for fear of EACHother LIE THEY ARE ATHEISTS if only they did not fear each other they would say "actualy i believe in jesus and the other would say i was in the closet too. but they cant for fear so they lie they are atheists due to fear even when almost all do believe in jesus as a divinity.
___the PROBLEM or "difficulty" of atheists and atheim is:
when the soviet union TRIED to sway people away from religion with efforts in school and punishments… imprisoning rabbis if for circumcision cutting they were trying to deter harm for a child but if for trying to squelch faith they had a problem people PREFER god! even as many atheists prefer freedom to sin claiming no god… when faced with the marxist pressure to reject faith… the people prefer god… surprisingly enough when that faith limited them no fun sins… that is the problem of atheists. even if they try to convince people to be atheists for some illogical reason people prefer faith.
while they claim religion is bad and while religion is very limiting "no kissing before marriage or closer intimacy" people dont flee the religion but why?
in contrast to the past catholic no longer has inquisition only islam stil has fear… so why stay in a limiting religion? would nt they be happy to be free from the rules when marxists offered them the chance?
but marxist failed and people preferd god. maybe because they WANTED their opium??
if they ask four year olds "pray to god for ice cream now, in the name of jesus and see if he grants it the kids will see prayer does not work and the christina bible is false "ask anything in my name". they asked now. if they insist on christian stand on one side if realize god is a lie stand on the other side… and then reward ice cream to the atheist side… that is trauma and yet they failed to squelch faith so that is the problem with atheism.
in conclusion BOTH sides insist on the idea "things cannot materialize from nothing" the first law of thermodynamics about alternating forms of matter and energy… the matter will change to energy not destroyed… even in fire just smaller mass and energy… while energy can "fuse" atoms and be stored in the mass until released as in atomic bombs.
marxist say " impossible therefore the world not created" but the same logic insists that god must exist… because the universe does have a start. if matter and energy exist and impossible to materialize… then the fact they exist PROVES must be a miracle… and an infinetly old uncreated creator or else the energy is infinitely old which is false because the universe has a known computed age and still as above that does not direct to any religion and the religions conflict each other causing doubt which one is correct. can islam be correct if cchristianity rejected it? they all challenge each other even if logicly a creator god must be real and what if that creator god is simply a pair of two weak magical fairies who used magic? when we consider these possibilities we see proving a creator is futile and fruitless.
in fact when we look at the blend of beneficial systems and random ugly tree branches, in our planet, the BEST match, for the "creator that MUST exist" is the pair in the fairly odd parents wanda and cosmo. that is not a joke it is the best match.

pronouncing religious hebrew

the evidence

pronouncing religious hebrew
I must start with the most important detail as priority the name "noe" in the story of the bible's noah flood has its SOUND preserved in josephus while the other names are not. this can introduce the story.
the vowles are most urgent so before the story:
vowels in original hebrew as explained:
ONE dot 2 possibilities.
if above then as preserved in josephus sound "saw" same a "soft" same as "are". and even with sixth letter still the dot is above.
if below "." sound same as "bee" same "leaf". also even with 6th hebrew letter shaped like 1 the sixth letter same sound as preserved in bad book genesis where the name is preserved with letter tenth to show sound and similarly the feminine spelled with sixth letter showed same as tenth letter vowel "bee" even if three dots \ down is rightwards or center dot in sixth letter as preserved "pni+el" same sound with tenth letter as sixth letter. and now that i preserved this true detail here we can stop preserveing the bad book genesis. pnuel=pniel both "bee" as some hassidim correctly say but only due to the spelling of feminine as above. in fact the traditional reading is feminine even with the sixth letter so that is the sound for all sixth letter in religious hebrew.
TWO dots: if pair horizontal ".." simplify sound of "daze" same as "day, days" same as _ line as preserved in josephus [despite my suspicion the pair was exchanged for "so" better to simplify].
if vertical below letter ":" only consonant sound. i found a rare combination x+: truly zero+zero as ifnot there only serving to show which meaning not for sound.
THREE dots: if now triangle, not original but in the past _ as preserved in josephus "daze day days". differed from modern hebrew "egg" if you want modern hebrew that is not the topic of a religious blog despite i offer my students to say it like modern hebrew and they prefer to "fit in" with modern hebrew. still the ORIGINAL hebrew was "patly preserved" in josephus exposing that the teachers do not tach "authentic" hebrew which is lost and unused so i preserve it here so it is not yet dead.
if \ 3 downward is rightward then as above like feminine "bee" and same "leaf".
FIVE dots not in original hebrew.
LINES
a line under _ is preserved in josephus "daze, day, days".
the symbol like t is probably like the vowel in "got" which english almost never uses for the first letter a except pa, father and the correct pronunciation of card and car like "got" as written but i never hear the correct prnunciation anymore they say "car like are saw" which is fine except when trying to preserve a religion so i must specify like "got, dot" which in dictionary "o" equated to "a" of father and car which the biassed rabbis tried to stifle. when did they ebver earn trust that i need to point out they hide and mislead and if not lie still present a partial truth as deception instead of occuracy. adding two dots to these two in modern hebrew is a change but ancient hebrew never had thos symbols until changed "onya" boat but ancient manuscripts that i checked had less symbols. so this list of vowels is complete for ORIGINAL HEBREW that had five symbols as yemenite research preserved in ancient documents before the tverya alteration that "wrongly shattered the monotony" but truly destroyed and deleted the hebrew language so that its original form died… despite use with letters still that was the destruction and loss of the original monotonous language "abimaylake".


STORY
when i was a child i was in u.s. where i heard people speaking english. i needed to prepare for the entrance of exam to preschool so i studied reading and saying hebrew. i was accepted to preschool because i knew to read hebrew and english.
i noticed in preschool that the names in the translation were NOT the same sound. for example the name lemmek was printed lummek. i knew that this was a name and names are a certain sound it should not be changed just because of the end of a sentence because it is a name.
i also noticed that the english translation of the name differed and again this cant be right because it is a name so the sound must be the same or else the guy wont know i called him.
or people wont know who i spoke about becuase the different sound does not identify that person.
when i learnt the name "abel" in school the hebrew pronounced the hebrew word "hevvel" but the anglisgh was abel like the sound "able". i recall the argument at home that night. i told my pa the name was preserved in english "able" and that was the sound that people heard jews say therefore the teacher was wrong to teach me a different sound.
first pa lied "the english is wrong" so i argued but the school used that spelling proving they accepted the english version as valid. the scool used that spelling so it was correect only the sound is the wrong teacher teaching the wrong sound.
pa then tried a new deception two tricky half truths but i knew he was lying but in PRESCHOOL it was hard to identify the lie.
truth one: the bible was translated into greek. this truth i later found preserved in josephus about ptolmy.
truth two: greek has a SYMBOL for the sound "h" but no letter so my pa tried to decieve me by saying "they translated bible into greek and greek does not have a letter for h so the sound h got lost" was he lying? greek has a symbol and truly not "letter" for h but the sound would not be lost if it had a symbol. admittedly in preschool i did not know THAT but i did know that the word HYDROGEN was greek so i knew that he was lying and greek DID have the sound h. so when i realized my pa lied i knew that "he knew he needed to lie" because with truth he cant defend his error. also if pa is willing to lie then he cant be trusted and i stopd asking my liar pa questions he would say "i did not lie it is not a letter haha" but they did have the sound and i knew he was lying aboyt the sound because even in preschool i knew hydrogen and that is was greek so greed DID HAVE the sound h.
later i read josephus and freaked out!
almost all the names were different sounds and the rabbis said josephus was "a good jew" if so he preserved the correct sound and since that differed my teachers must have lied.
so i went to the rabbi who told me josephus was good and pointed out that the names are different sounds.
first the rabbi… as USUAL and even expected lied "josephus is not a source" i argued i only know josephus because YOU told me the author was a GOOD JEW.
so he changed and admitted "look in the story of noa there the pronunciation is different". this story was around the year 1995. i argued "wadya mean one name, look at all the names from adam until noah". he explained look at that section he specified he wrote the greek sound except the name noah which he preserved "as we jews say."
TRAGEDY struck in the year 2006. i tried to list the "correct hebrew sounds" as preserved in josphus but forgot that quote in the story of the flood oops what a horrible waste of time!
later in the year 2012 the college professor reminded me that josephus used the greek sound except for noah ohh-no–o-o-o!! all that work wasted.
luckily the the first letter is the same but 3/4 preserved the ancient hebrew.
the greek had the sounds for "so" and for "saw" which preserved the name of "noah"? i expected the shape for the sound "so" but truly the shape was the sound of "saw" and same "soft" that is how the good jew josephus peserved the sound of the name specifying "we jews say it naw-ay". so now i know that for religious purposes the religious reading differed in vowel.
not the ultru orthodox "noise" for that name nor my teachers "so" for that name like modern hebrew but for religious reading "naw" like the sound in "saw" and "soft" same sounds.
the second consonent in hebrew was the one shaped like a doorway it should have the symbol "h" same as the SOUND in hydrogen… but josephus wrote the name without th egreek symbol for h in contrast to english adding h noah! this indicated that the letter shaped like a doorway the upside down "u" is the SAME as the letter "a" or in hebrew "x" the same sound as the letter with the HOLE when last letter of a hebrew word, and in my opinion also anywhere in word that whole group as radak "grouped" ahho" those four are the same sound "only vowel"
that is the reason josephuspreserved the sound that the original jews pronounced that 8th letter. and its vowel "ay" sound like "daze" and same sound "days".
therefore the traditional mark _ is the sound same as "days and daze" while the dot above the letter is as aboe the sound of saw.
in conclususion the story teaches that my rabbis taught me different not only different from modern hebrew but even for the religious reading the worong sounds not the true language!
so i will preserve based on the evidence i gathered over years the ORIGINAL sounds.
the hebrew name preserved abel DOES have the greek symbol for "h" and as above josephus wrote the greek pronunciation however that doesnot prove that jews sounded h as above the 8th letter is silent and the fifth letter with the hole is in the same group and when last letter silent as even the teacher did not lie and equally anywhere in th word because same group and josephus preserved choosing the name noah luckily.
most of the consonant sounds are the same as english.
if you know english then i can equate for you first is the english sound and second is the number of the hebrew letter: b=2, g=3 [gamma], d=4, 5=1=8=16 only vowel or silent. w=6 as preserved the name ya-weh. z=7, 8 only vowel for example noah is truly sound "naw+ay" as above the sounds of english saw with daze and not as i was taught scraping the roof of the mouth like inglish ugh which is modern hebrew but not religious hebrew.
t=9 and 22. y=10, k=11. PAUSE.
FOR ENGLISH WE HAVE A SERIES OF PARALLELS
k, l, m, n, o, p, q, r, s, t the sequence of sounds is almost the same as hebrew sequence
k=11, l=12, m=13, n=14, four together same sound and same series. then the english vowel messes the sequence but is like 16=o. 15 is like s, s=15. i claim s=18 but hard to prove still i cant accept the teacher that 18 is the sound of "zz" in pizza because he certainly taught different from noah and is not a reliable source.
the sequence continued after the vowel: p=17, q=19, r=20, s=21 and i claim 19 too hinted in the sequence.and the last hebrew letter t=22=9. the n is preserved in the name noah matching the teacher so MOST of the consonants are probably not corrupted except as above the group "ahho" hebrew letters 1,5,8,16 same only vowel not consonant as preserved in name noah "noe".
the vowels were certainly a lie.
in modern hebrew we have the sound like english "egg" but ancient hebrew lacked that symbo as preserved in manuscripts they were marked _ as preserved in the name "abimelek" and that SHAPE _ as preserved in josephus is the sound "daze" which can explain how it softend to "egg" but the original is as josephus preserved.
if so the mark with the pair of dots ".." is that the same or was something exchanged? i suspect exchanged and the greek o like sofa was marked with tha pair but since the sound was not preserved i can simplify same sound.
so in order: one dot
ONE dot 2 possibilities.
if above then as preserved in josephus sound "saw" same a "soft" same as "are". and even with sixth letter still the dot is above.
if below "." sound same as "bee" same "leaf". also even with 6th hebrew letter shaped like 1 the sixth letter same sound as preserved in bad book genesis where the name is preserved with letter tenth to show sound and similarly the feminine spelled with sixth letter showed same as tenth letter vowel "bee" even if three dots \ down is rightwards or center dot in sixth letter as preserved "pni+el" same sound with tenth letter as sixth letter. and now that i preserved this true detail here we can stop preserveing the bad book genesis. pnuel=pniel both "bee" as some hassidim correctly say but only due to the spelling of feminine as above. in fact the traditional reading is feminine even with the sixth letter so that is the sound for all sixth letter in religious hebrew.
TWO dots: if pair horizontal ".." simplify sound of "daze" same as "day, days" same as _ line as preserved in josephus [despite my suspicion the pair was exchanged for "so" better to simplify].
if vertical below letter ":" only consonant sound. i found a rare combination x+: truly zero+zero as ifnot there only serving to show which meaning not for sound.
THREE dots: if now triangle, not original but in the past _ as preserved in josephus "daze day days". differed from modern hebrew "egg" if you want modern hebrew that is not the topic of a religious blog despite i offer my students to say it like modern hebrew and they prefer to "fit in" with modern hebrew. still the ORIGINAL hebrew was "patly preserved" in josephus exposing that the teachers do not tach "authentic" hebrew which is lost and unused so i preserve it here so it is not yet dead.
if \ 3 downward is rightward then as above like feminine "bee" and same "leaf".
FIVE dots not in original.
LINES
a line under _ is preserved in josephus "daze, day, days".
the symbol like t is probably like the vowel in "got" which english almost never uses for the first letter a except pa, father and the correct pronunciation of card and car like "got" as written but i never hear the correct prnunciation anymore they say "car like are saw" which is fine except when trying to preserve a religion so i must specify like "got, dot" which in dictionary "o" equated to "a" of father and car which the biassed rabbis tried to stifle. when did they ebver earn trust that i need to point out they hide and mislead and if not lie still present a partial truth as deception instead of occuracy. adding two dots to these two in modern hebrew is a change but ancient hebrew never had thos symbols until changed "onya" boat but ancient manuscripts that i checked had less symbols. so this list of vowels is complete for ORIGINAL HEBREW that had five symbols as yemenite research preserved in ancient documents before the tverya alteration that "wrongly shattered the monotony" but truly destroyed and deleted the hebrew language so that its original form died… despite use with letters still that was the destruction and loss of the original monotonous language "abimaylake".

topic shaving beard hairs in halaka

topic shaving beard hairs in halaka
i must start with the most important point first as priority prior to the story.
the book zohar, even according to ORTHODOX rabbis and leaders is NOT for doing practice nor "ideas from God" nor authority for influencing practical actions nor "god's will".
this issue can demonstrate not only the prejudice of many perhaps the majority of orthodox rabbis to the point of absurdity.
STORY: in 2003 i was invited for a lecture. the teacher was so desperate to have an audience that instead of "selling tickets" for the lecture and having his students try to sway people to buy the tickets, with peer pressure, he offered money if they came to hear him talk.
similarly jews offer "scholarship money" as bribes to get students to listen to their lectures which are mostly baseless silliness which could be entertaining if they openly called it comedy and presented it in the tone of voice as absurdity.
anyway, at this lecture the rabbi began by claiming "the book zohar is very important because it was written by the holy ancient rabbi simon."
did you notice the pattern of logic? he gave an effect with its cause… as if saying something logical while relying on the students not to ask for the support for his support… his baseless claim about the author.
do any of the "many rabbis" who say rabbi simon was the author EACH bring their own evidence to support their claim? are you surprised that they dont bother… and could not. the "many of the concencus many many" didnot support their baseless claim.
in the audience i didnot want to argue… but i did want to "pin down something testable" so i asked which YEAR was the book authored?
the rabbi said, "you should know i said it was rabbi simon therefore in the time of second temple". i knew that was certainly false so i pressed him further "like before the temple was destroyed?" giving him a chance to wiggle… but his prejudice and bias blinded this orthodox rabbi even rosh yeshiva! he pressed into the past claimiing ancient ancient…. "obviously before the destruction of the temple."
mission accomplished i nodded. he then read the section he selected and as he read the name of someone i knew was generations after that rabbi simon i asked "isnt that the name of an amora?" meaning the era of thetalmud. "yes this was the name of the amora"
i pressed on "but you said the author was the era of mishna." a few chuckled nervously… as they saw the conflict. they knew the era of mishna was before the ra of talmud.
the rabbi exclaimed "that is no proof the holy rabbis simon was so holy he wrote about the future."
to my surprise the audience BURTS OUT LAUGHING at the absurdity just how far he would go not to admit he was obviously wrong. half of the table stood up and left despite the money they would get if they stayed… the other ten stayed but only for the money or for the hope of another good laugh.
i stayed for the money deciding the teacher was a silly fool.
so what does this zohar story relate to the topic of beard hairs?
well although i read many pages of zohar i did not personaly see that the zohar wrote "great emphsis" about the hairs of the beard but those who read zohar told me that zohar said those face hairs are VERY VERY important to preserve and not cut. i believed their testimony and THEREFORE the RESPONSE of the "respected holy" rabbi karo to specify one may cut those hairs… not only quoting rabbi moses ramabam "permitted allowed" but r. karo even DARED to add a word not in the source "lkatkila" without exceptional circumstance… because that is truly the meaning of the word "permitted" everywhere including this quote of rambam… so his response to the book zohar which heknew was "dont worry about the action that zohar called a severe sin.
even overly strict orthodx jaro showed by this that when we are in the serious topic of practice the book zohar is "not gods will for acting nor affecting nor influencing actions" to be lenient against the zohar.
this later book also served to undo his ruling in the earlier book where he wrote to obey zohar… but in the later book he corrected his error that this zohar book is not "gods will nor for practice" nor even a "truly ancient source" from tradition. certainly the lie of "the leaders secretly transmitting the secrets of the zohar" was refuted since ramabm wrote the opposite of zohar demonstrating that the leader rambam was NOT transmitting the zohar that forbade those hairs.
a later person tempted by greed wrote a book and due to greed for money LIED to get customers who would not inspect his baseless claim that the rabbi simon wrote it despite not offering any evidence to his baseless claim. the many many rabbis who echo the claim do not "each bring their own evidence and support" the merely echo the claim and with no personal evidence it is not a "concencus of many" but many echoes of one opinion that happens to be baseless and tempted by greed of money selling his book.
the fact is when the earlier book of karo wrote "not to lay tfilin cubes" on a certain week, his SOURCE was zohar that seemed to put the zohar into the authoritative position… and yet we see the response of "gra" despite writing rabbi simon wrote zohar… which we see above is absurd… still when it came to "serious issues" of custom and practice he wrote the opposite of zohar… in that he showed that "zohar is not the will of god" nor the "transmission of gods word" nor even important authority to affect practice and similarly even rabbi karo wro wrote to obey zohar in the earlier book himself in the later book realized the folly of claiming "leaders secretly taught" because ramabam was a leader! therefore this was not transmission… and therefore even r. karo himself CORRECTED HIS ERROR and reversed the method free from zohar not a sin to cut the beard hairs even "lkatkila mutar" not limited to duress or pressured situation.
this method reversed his previous ruling by showing NOT to accept zohar for activity custom practical action similarly when he forbade the tfilin cubes the same method to ignore zohar same as beard hair reversed his previous ruing so after the later book changed the method to ignore zohar also in the first example ignore zohar… only for study if warn that even rabbi karo and gra ignored book zohar n the serious issue of practical custom and only wrote the baseless claim of the author to echo the baseless claim when it had no consequences.
i came across problematic quotes that do not match the assumption that the book is ancient for example sadya the LEADER somehow denied rebirth in a new body… despite the prejudice that "leaders transmitted" the zohar clearly that was a lie leaders didn ot transmit the ideas and new no rebirth. similarly r. akiba the TEACHER of r. simon taught about tfilin cubes… anoth indication that zohar was not by a "tanna era" but that the greedy author did not bother to search if the talmud conflicted or know but his greed overpowered his honesty not only to lie about the author but to dare to write about tfilin cubes but luckily r karo CORRECTED HIS ERROR by the later book yore dea changin the method and equaly the same later method for the issue in the earlier book of tfilin cubes like gra ignore zohar in terms of practice becuase it is only symbolism for other books andnot nore than symbolism certainly far from impacting customs and laws of halaka religious laws.
even if we assume we must where tfilin cubes as orthodox teach still free from zohar idea of sin and free to wear the box on week of passover if want to and equally free to ignore zohar about beard hairs the toic if you recall was BEARD HAIRS as even the LEADER RAMABM KNEW HE NEVER GOT NOR TRANSMITTED the lie that the hairs must be protected not to cut so even rabbi karo cchanged his method as above and similarly for the issue in the earlier book coinciding with gra who undoubtedly noticed rabbi karos correction in the later book and applied the "fixed" method to the earlier book.
in fact rebirth is a hindu idea and jews who USUALY say dont talk "goyish" by that same idea should reject and not echo the idea of reincarnation reborn in a new body after death nor use the "goyish language" so mixed with german that it is "very goyish" yet named yiddish. and similarly reject the book zohar due to it containing goyish idea of reincarnation despite some being clever symbolism… still as lubavitcher rabbi wrote "no isolating" which despite his intention "accept all" really is a goo dmethod for a different reason that the author is a bad goyish author therefore even the clever stuff must not be selected due to the smae author who as above let greed push him to lie about the author relying on the students NOT TO EVEN NOTICE that the later rabbis were quoted inside… but "that is no proof" as the prejudice rabbis will say to the point of absurdity as above and luckily the few thinkers realize its time to leave the comedians who DISGUISE their absurdity as fact anc majority concensus while not even bothering to support their own claims only to ridicule doubters… which rabi who claimed "from rabbi simon" ever bothered to SUPPORT his own claim with any evidence… all simply echo the greedy liar who lied that he found the book that he authored just for selling and greed. even if not a lie still "one" person not many who each inspected insted echo and as above even those who echoed from r simon even they when it came to the serious issue of practical custom in action specifed to do the opposite of zohar on the sisue of tfilin cubes as above demonstrating they knew that the book zoha was a fraud and even r karo himself corrected his error in the later book as above switching methods and the coreectinon reverses his previous earlier book as above. nuf said.

sins of additions on "rosh chodesh" new month

sins of additions on "rosh chodesh" new month
why now? kuz they had rosh hodesh a few days ago.
when we look in a prayer book, what is the source that the TIME to read those things is the time? we can compare if the time of sma is morning, then that has a source to read it in morning but what about the other sections? if they say a blessing that contained the word command, for hallel then the severity is important to verify that we are not doing the sin called "commandment not in its time". for example they read hallel on the day called new month rosh hodesh, like two days ago, they called it new month and read hallel and print it in the book and tell students to read it… as if mizva command but we can check and reveal the lie it is truly not a command and in fact calling it a command is the sin of "not in its time". we see the story the amora named rab from city sura in the kingdom of babylon came to the city babylon and saw them reading hallel on rosh hodesh. at this point if as they lied to me "command to read hallel" rab would have obeyed the command but instead the talmud taught that he wanted to stpp them???? this reveals the lie about the blessing we are not commanded so the the blessing is the lie as talmud baba batra warned "speaking lies will not be before me said god". this is very severe in prayer because not commanded.
i know they will lie relying on the ocntinuation that he did not stop them but they preserved the first part to show not commanded therefore bad and sinful to lie "you commanded even if read.
also when he did not stop them look at the result people are now fooled that they are commanded and tell students to read that is the thing rab wanted to prevent and by his error wasnot prevented he should stop that so i must do his original idea and teach you to stop reading hallel on rosh hodesh as rab had thought because we see his error not stopping them caused people to lie that they are commanded.
despite the words of hallel have a source what is the source the "TIME" is the proper time? we see from amora rab not the time of new month to read hallel and not commanded because he wanted to stop them and we msut stop becausenot stopping caused the mistake that people are commanded.
similarly the blessings of prayer mussaf in book shulhan aruc truly ber hagola could not find a source that ths is the time and since rabbu juda prince never obligated the blessings of prayer mussaf on shabat nor or rosh hodesh that is precisely the sin of "blessing not required" it is a sin not good to praise god extra.
worse they re[eat it even more sins called unnnecesary blessing with added lie obligated to read because truly rabbi juda did not obligate so revealed as lie to say obligated and talmud bab batra warned in prayer worse to lie blocked from god fr example saying blessing "you commanded" as the religious jews wrongly say about hallel when truly not command as above rab wanted to stop showing truly not command and similalrly the suin of blessing that r juda did not obligate on sabbath or the day of new month whether one day or two.
even the reading of the scroll, what is the source… the liars deceive in book numbers! but inspect the TIME what is the source for the time to read four on new month day or seven on shabbis sabbath shabbat?
despite has a source the first thing i learnt in orthodox yeshiva was that this source is a mishna "stam" meaning no name so tradition said that is r meir so what? the leaders taught not to go like meir in talmud erubin first chapter because of a reason. not because always wrong but even if sometimes correct stil not go like meir and we should respect the talmudic leaders not to go like meir for example the mishna without name is meir see talmud gittin so respect for tradition is to STOP reading on sabbath "seven" or more containing seven verses and similarly on new moon day 4 despite source becaue THEY the halaka talmudic leaders taught not go like meir so we must not.
when the student showed me these sources he was correct and i obeyed tradition to exit and not participate in the reading of rosh hodesh four people as in bad book shulhan aruc 422-423 which misled people away from the real halaka of talmud which rejected meir as above.
the blessings of mussaf are truly the sin of "blessing not obligated" because rabbi juda prince did not write to say them on shabat and similarly no source for rosh hodesh day of new month.
we meust emphasize these sins and stop these sins despite no harm to aperson because truth is important and because they are religious sins so stop sinning the sin of "mizva" not in its time saying you commanded such as hallel and the blessings that juda prince not obligate that is the sin of "bblessing not obligated" because juda prince not obligate them in mishna shabat and same for rosh hodesh no sourc ethat obligated and same for all holidays except sukka has source hallel but even then not for blessings of mussaf these are sins we must teach to stip these sins despite less important than the harm that rabbi feinstien wrote several time to kill fetus which is truly jarm and worse than these sins of speaking which also less severe than CHANGING the baby body in cut circumcision which is truly worse still even these speak sins are sin so we must study and teach these too and stop changing baby body in circumcision and obey the other responsa of fascist feinstien who showed fascist intolerance to refrm rabbis that must not kill fetus after a certain number of weeks as i explained elsewhere andnot harm fetus or even embryo after developed more than "clump of cells" for exampe heart beat six weeks so stop cutting the circumcision cuts and sto harming fetus and embryo in abortion "damaging" is bad according to jew tradition even the size of a lentil of skin is damage so stop cuting circumcision and harming prenatal baby and even the less severe sin of speaking is also a sin of blessing at the wrong time as above and not doing mizva of hallel which has a source night of passover but not in the "not its time" such as rosh hodesh and similarly any other addition that rabbi juda did not obligate the TIME to read or do ceremony.
finally i end with a doubt which is more severe? i doubt?
is the act i mean the specific literal sewage act of male pair worse sin? due to the death punishment in bible indicating worse than abortion? or is abortion worse for doing "damages" the harm to the fetus while male pair not harm? i doubt which is worse but both are sin and the lack of morals to harm a fetus shows the evil of atheism that claims we are moral even without god while they harm fetus… and cold hearted ignore pain and loss of circumcision victims… but truly tradiion taught not to harm "person in a person" as described in talmud sanhedrin 57 and despite this is for noahide, still it is a jewish idea from tradition and also we should teach the noahide that the idea is important and apply even to ourselves despite not murder still damage is bad according to jew tradition and the death of fetus is bigger damage than breaking a window which is bad and "wasting" the foreskin instead of its bodily purpose like not wasting a tree or food that can be given to poor quickly before it rots. the claim of wasting is clever because if they reply "we wont waste we will use it for something" than MORE SEVERE to "harvest human parts" from helpless unconsenting infant! body so then they deny "we dont use it" not harvesting… ah then wasting but not waste we use in skin cream… and repeat. see how clever!
so i dont know the order? of severity. each has an element of severity so which is worse i dont know but in all these sample we must stop sinning and teach stop sinning, priority to stop sinning male pair of the action of literal sewage hole action due to the death source and similarly priority not to kill fetus because of the severity of harm and even less important speech sins of blessings and readings as above we must stop sinning and teach stop sinning all these examples.
now in hebrew prallel

מה המקור שהזמן הנכון לקרוא ההוספות שהם מוסיפים בראש חודש הוא ראש חודש ושהן של ראש חודש? כי כאשר טוענים "תקרא" מספר התפילה ראוי לבדוק אם הזמן נכון או לא הזמן. חשוב בגלל חטא כי לפי התלמוד וההלכה אם יעשה מצוה שלא בזמנה לא עדיף בגלל מיצווה אלא להיפך חטא דתי למשל הם קוראים הלל ואפילו מברכים "אתה ציונו" כאילו מיצוה ואם באמת לא ציוה אז זה חטא דתי של מיצווה שלא בזמנה
יש סיפור בתלמוד רב מהעיר סורא הגיע לעיר בבל וראה שקראו הלל ולפי הסיפור חשב להפסיק אותם
לפי השקר ששיקרו לי חייבים לקרוא הלל ואף לברך ציוה כאילו ציוה! נחשף השקר, כי אילו ציוה לא היה חושב להפסיק ונחשף מהסיפור שחמור מאוד לברך וציונו כי "דובר שקרים לא יכון לנגד עיני" כי לא ציוה ואף עצם הקריאה לא הזמן הנכון כי אילו הזמן הנכון לא היה חושב להפסיק
ואף שבסוף לא הפסיק שמרו שחשב להפסיק ללמד שעדיף לא לקרוא ואפשרי שהסיבה כדי למנוע טעות שחייבים לקרוא והנה בדור שלנו בגלל שלא הפסיק בדיוק התקלה שרצה למנוע כי משקרים שחייבים לעשות מנהג ואפילו מברכים צונו בדיוק הדבר שרצה למנוע ומתעקשים הדתיים לקרוא הלל בראש חודש וללמד גם אתה תקרא כאילו זה מנהג לעשות כאשר רק מנהג אבותיהם היינו של אותם המשפחות בעיר בבל ואז טוענים לחוזרים בתשובה לעשות כמו עיר בבל ולא כמו עיר סורא ולא כמו האמורה רב בעצמו וכנזכר האמורא רצה למנוע כי עדיף לא לקרוא ולהתקלה שרצה האמורא רב למנוע ביד הדתיים בדור שלנו ובכך גם נחשף השקר הדבר שהאמורה רב רצה למנוע התרחש והתממש והדתיים משקרים תקרא הלל ביום שרב מהעיר סורא לא קרא כי באמת השם לא ציוה ובאמת עדיף לא לקרוא ולכן חשוב לשמור מרחק מספרי התפילה של הדתיים וממקומות תפילה של הדתיים והחרדים כי יקראו הלל בראש חודש
גם שאר ההוספות מוסיפים תפילת מוסף וכאשר כתב ספר טור וספר שולחן ערוך תפילת מוסף ראש חודש אפילו סספר באר הגולה שהביא מקור לפרטים אחרים והראה במעשים תפקידו אבל באמת אין מקור לפרט ההוא כי אין הזמן הנכון של תפילת מוסף בראש חודש וכן אין משנה במסכת שבת של רב יהודה הנשיא שהזמן שבת הוא זמן של תפילת מוסף וכן נחשף כי כאשר אמרו להזכיר את יום ראש חודש אמרו יום שיש קרבן מוסף אבל לא אמרו יש בו תפילת מוסף בתלמוד שבת וכך נחשף השקר כי משקרים ומדפיסים ומשקרים תקרא מה שהדפיסו ברוך מגן והשאר שהן ברכות ביום שבאמת לא צריך לברך ברכת תפילת מוסף לפי ההלכה ואחרי שהתברר שאין מקור במשנה לא בשבת ולא בראש חודש שהזמן של תפילת מוסף בשבת או בראש חודש לכן זה חטא דתי הנקרא ברכה שאינה צריכה כי רב יהודה הנשיא לא הצריך לברך ברכת תפילת מוסף לא במשנה שבת ולא בראש חודש זה חטא דתי לברך. אפילו אם אפשרי לברך ברכת מגן בתפילת שחרית אבל ברכת מגן של תפילת מוסף חטא דתי של ברכה שאינה צריכה כי רינ רב יהודה הנשיא לא הצריך בזמן ראש חודש ולא בזמן שבת לברך וגרוע עוד יותר שחוזרים הדתיים על הברכות פעם שניה כאשר "אין מי שחייב לברכם" כמו שכתב הרמבם הלכות תפילה בתפילת ערבית שהיא רשות שאין לברך חזן שנית
ואם תשאלו שיש תפילת מוסף ויש מקור לתפילה עדיין חשוב לבדוק את הזמן בגלל הדין בהלכה "מיצוה שלא בזמנה" ואין מקור במשנה שבת שהזמן שבת וכן בדיני ראש חודש אין מקור לטענה לקרוא ברכת מוסף בראש חודש ולא הזמן הנכון אפילו אם יש תפילת מוסף עדיין לא הזמן בשבת כי רינ לא הצריך בשבת במסכת שבת הסוגיה במקומו ואם כן מתי תפילת מוסף אולי רק עם הקרבן שעשו בניגוד לנבואת ירמיה במקדש אבל לא זכר למקדש ואולי תפת מועט תפסת רק ביום כיפור אבל לא בשאר מועדים כי במסכת ביצה ששמה מסכת יום טוב בספר רב יצחק ריף שמתחילה במילה ביצה אין מקור להצריך תפילת מוסף ביום טוב ולא ביום פסח רק בסוכות יש מקור להלל אבל גם שם רינ לא הצריך לברך ברכת תפילת מוסף וזה בדיוק החטא הדתי של ברכה שאינה צריכה
ולענין שאר ההוספות אף שיש מקור לקרוא בראש חודש ארבעה ובשבת שבעה עדיין המשנה סתם הינו בלי שם ולפי המורשת סתם של רב מאיר כמו ששמרו במסורת מסכת גיטין ולכן אין ללכת כמו רב מאיר כי הם מנהיגי ההלכה כבר קבעו שיש סיבה לא ללכת כרב מאיר ודי בזה

sorcery scool part 3

a dark wizard came and zapped beein. his name was kinthig and he took beein captive and then flew away on a dragon! they will need a rescue mission but how will they fly after the dragon? they know much magic but what magic can make anybody fly?
part 3
the problem is intensified when they realize they threw down the food bags [oos fled remember in part 2?] oo said first we must eat before the rescue mission. he used magic to change leaves into fish… already cooked so they quickly ate. after they ate they started planning how to fly after the dragon. suddenly FOUR wood branches, bewitched branches surrounded them from four sides! "fini" yelled bookin. he coulda yelled fin like at the end of foriegn films but no need for the long "finiti incantatum" of harry potter world. the bewitched branches collapsed like wood. frithij announced "same as they bewitched wood we can make it fly! so he made the first flying wood. oo said we can disguise it as a broom! so that was how the first flying brooms were enchanted copying th eidea of dark wizards to bewitch branches.
they took more branches and added to the four and flew in the direction of the dragon. they flew much faster than a dragon and soon see it! they flew nearer but before they can rescue… the dragon flew down to a tall tower. it landed on top. kinthig led beein into the tower.
as they neared, the dragon turned and blew blazing flames at the intruders. sadly the deadly flames killed a wizard and burnt both his branch and his partners branch. with no broom he fell to his death. [in contrast to harry potter world fall but stop, kuz i cant steal their idea].
oo transformed the dragon into a boulder same as he had first made magical creatures from boulders. the dense heavy boulder strained the roof of the tower until it crashed down opening the roof. smash crack crack… as the boulder dropped punching through layer after layer of wooden floor in the tower. they land on the roof-remnant and see several prison cells. hey find many prisoners but only focus on their pal beein. no need to unlock! beein cell was under the rock that fell opening the roof. one flew down on a branch and flew beein up.
oo transformed all the prisoners and prison gaurds and the head warden into little lizards who climbed between the bars and then down the wood and live lizard lives. despite most of the weight removed the boulder had shook the foundations and the weight of the oos caused the tower to implode. luckily they had flying wood.
more cops chased on dragins. so the oos zapped some and changed the dragons to stone which drop out of the sky so the chasers died and the dragons cant blow fire nor chase. they flew down under the leafy branches to hide behind wood. oo used magic to HOLLOW TREE TRUNKS so they end the brooms and hid in the tree trunks.

bookin watched from inside a tree trunk as the chasers flew down to where they were and look around the trees. finallly they left so bookin left th etree but did not know which h10 of the trees contain his pals. so he asked them to exit. his pals stepped out from the tree trunks. they flew the bewitched branches over a narrow and long lake to the village on its coast. here slaves were marked with burnt marks to show who had bought them from the muslim slave traders in egypt. bookin suggested they hide. first they uncharmed the branches then they used magic to change into fish and swim in the lake so the slaves and owners would not ask why they came nor accuse them of their unlimited suspicions. they looked for a place to secretly climb out of the water but the wood piers had people who would see them. bookin said "let them catch you in nets then THEY will pull us from the water." so they swam into the fisher nets andpushed on the nets. the bells rang telling the slaves that the nets had fish so the slaves some light skin and others darker negro skin from for south on the nile river pulled a net full of fish out from the water. they carry the net toward the cleaning hut. the slaves dumped the fish on a table and the oos surprised them transforming into people. the slaves were scared some grabbed the knives for peeling fish and stabbed themselves from fear. the rest fled from the appearing humans. now the oos continued their quest to find and take the treasures that pirates stole and hid. they walk into the market where adults are buying stuff. they see the children are watching cloth puppets. the story is about the descendant of a king who came to the city named athens. he repeated a prophecy that foretells that he will meet a women named elsa who will go with him to find the treasure of the pirates and share it with the villagers. the other puppets in the town celebrated the good news that he will share what he will find.
hero, then a villain puppet came and threatened "lead me to the treasure or i will kill this woman hostage." the hero said "i will lead you to the treasure just let her free" the villain said i dont believe you we will go together. when they leave the other puppets celebrated that the hero led the danger away. a kid argued "they celebrated too early he had not shared the treasure with them".
the oos interrupt saying we are the people in that prophecy about the future. the puppet man called his brothers and they all rejoice that the prophecy will be fulfilled. "we always knew
that the prophecy was true." they rhymed. and sang the rhyme many times and drank alcohol drink. bookin realized they were wrong to hide but they had not known that the people had believed in a prophecy that they could exploit and came they were fulfilling.
the king of the town came and said "only one more hour of singing for they must bring the treasure so we can feed the poor of the twon" so they continued singing and after one hour they brought the old lady who knew the secret location of the treasure. she said "these are onot the people so i must continue hiding the secret" bookin cast a cjarm on her and she agreed to lead them to thr treasure. when she led them away a man shouted "they will keep it for themselves and not share it." at that oint others grab him and start hitting him for the heresy of denying the prophecy and one even stabbed him so he would not repeat his lies and cause doubts.
she led them to a cave but the cave is garded by dangerous dragons. one blew fire and burnt the lady. at least they know which cave but the three dragons prevent them from entering.
bookin announced that one of the dragons ins the one that in the puppet show.
they leave to plan how to fight the three dangerous dragons and the heretic was right that they didnot bring the treasue back.
the king of the town then execyted the three prophets who had said the prophecy for false prophecy. they take new branches bewitch them and fly into the forest to sleep and plan they know they cannot return to the village without the treasure which they promised to share nor defeat three dragons easily. oo announced we will use magic and defeat the dragons but bookin doubted they could succeed.