פסח פירוש דרכי נועם על פרק ערבי פסחים

משנה פרק ערבי פסחים, בלי רב מאיר
מבוא: למרות שרב מאיר תרם הרבה לטקסי ליל הסדר עדיין מנהיגי ההלכה שאחריו קבעו שיש סיבה לא ללכת כדברי רב מאיר ולכן בדקתי כיצד ייראה הפרק ערבי פסחים בלי רב מאיר ובלי פרטי זבח.
מסרו לנו פרק בו רק 415 מילים, שבאמת ארוך יותר מהפרק הארוך ביותר במסכת שבת, זוכרים מבדיקת הסטטיסטיקה? היה דתי שמתתוך דעה קדומה להגן על החלוקה במשנה שבת, וטען "אסור שיהיה בפרק של משנה יותר מארבע מאות מילים"…  כי לא ידע פרק זה, ורק פרט אחד גורם אריכות והוא הפרט של "ארמי עד שגומר כול הפרשה" זה גורם אריכות אומנם גם פרט הזה מסוג סתם היינו בלי שם ואז ידוע לפי המסורת שהפרט של רב מאיר וכבר קבעו מנהיגי ההלכה שאין ללכת כדברי רב מאיר כי יש סיבה בפרק ראשון של גמרא עירובין.
יישארו 123 מילים, פחות מחצי ואף פחות משליש כי פחות משלושים אחוז.
___
פרק ערבי פסחים ניסוח מתוקן לפי שיקולי המסורת
ערבי פסחים מתחיל לברך על היין ואחריו מברך על היום כבית הלל. חרוסת מצוה כרבי אלעזר ברבי צדוק. רבן גמליאל אמר כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח, מצה, ומרור. פסח על שם שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים מרור על שם שמיררו המצריים את חיי אבותינו במצרים מצה על שם שנגאלו.
ב' קורא עד חלמיש למעיינו מים כבית הלל וכרבי עקיבה מברך קודם מזונו אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו ללילה הזה לאכול בו מצה ומרור כן ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו יגיענו לרגלים ולמועדים אחרים הבאים לקראתנו בשלום, שמחים בבניין עירך, ונודה לשמך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו ברוך אתה א' גאל ישראל.
סיום פרק ערבי פסחים וטקס ליל פסח
__
פירוש דרכי נועם
לברך היינו שבע מילים ברוך אתה א' על היין ועל היום כניסוח שמסר בית הלל אבל כבוד המסורת גורם לא לשנות מהניסוח שבית הלל מסר. מיצווה הינו להביא זכר לטיט כשמו חרס. שלושה דברים כפי שנמסר במשנה כי לא ממש חייב להזכיר מהמקרא, כמנהג המאוחר שאיו מקורי. חובתו של זבח פסח אבל לא משחרב המקדש ולא במקום שאין זבח פסח למשל מי שלא מתעלם מדברי ירמיה הנביא שהקדוש ברוך הוא טרח להודיע לתקן טעות שבאמת לא ציויתי זבח. חלמיש כי רק בעניין של מצרים עד סוף העניין ומהיכן מתחיל מעניין בצאת ישראל ממצרים כי בענין מצרים. יגיענו לפי ההלכה מוסיף כי הלכה כרב עקיבה ואף שבדבריו יש זבח, אומנם טרח הקדוש ברוך הוא להודיע לנביא ירמיה שנחשב נביא טוב, שלא ציוה זבח ואחרי שיודעים נבואת ירמיה, לא נקבל מסרים המטעים את התלמידים שציוה כי נחשב טעות אחרי שהודיע שבאמת לא ציוה זבח ולכן יקצר בתוספת בלי פרטי זבח
ברוך אתה א' ויכול להגיד בריך רחמנא לפי המסורת ואחרי קריאות אלה אוכל מזונו ואין טקס נוסף במשנה לא להמשיך הלל כי אין הלכה כרב מאיר ואין מקור במשנה לקרא הלל בבוקר של חג המצות ולא להוסיף תפילת מוסף כי תפילת מוסף רק היה עם מוסף במקדש בדורות שהתעלמו מדברי ירמיה ואפשרי שאמירת פסח מצה ומרור רק בזמן שעש זבח פסח אבל בלי זבח פסח אין צריך לומר מצה ומרור כי מיצוותם הייתה עם הזבח ככתוב על מצות ומרורים יאכלוהו והמשנה מעול לא חייבה לאכול מצה רק רשות כי אין לחם חמץ ובסיבה זו לא צריך טקס עם שיעור של אכילת מצה אפילו פעם אחת לפי המשנה וניכר שהדתיים רחוקים מאוד מהיהדות של ההלכה כאשר משויים למקורות כי רבני היהדות לא מייצגים בנאמנות את המסורת של ההלכה ולא את דברי הנביא ירמיה למרות שקוראים מספרו בשבת מתעלמים במעשים חלילה מדבריו .

נמסרה המילה "בזמנה" בלשון יחיד

נמסרה המילה "בזמנה" בלשון יחיד
נולדנו לתוך עולם שבמנהגי פורים העם קרוע לשני חלקים נפרדים, כאשר אדגים יש בעיר מוקף חומה למשל ירושלים שקוראים מגילה ביום נפרד מערים אחרות
האם ההלכה מלמדת לחלק ככה
??
מתברר בבדיקה שהמסורת מסרה שיש זמן אחד כי המילה "בזמנה" שנמסרה במסורת בתלמוד בבלי מסכת מגילה דף ב' עמוד א' נמסרה במסורת בלשון יחיד ואז ההלכה מכוונת אותנו לא להפריד וכבוד המסורת גורם לקבוע זמן אחד ולא להפריד כאשר אדגים.
אז כאשר נראה את הפירוד נדע שהמנהג לחלק הוא "בניגוד למסורת ההלכתית" כי אילו רבני היהדות כיבדו את המסורת, היו מלמדים וקובעים כמו המסורת שבאמת יש זמן בלשון יחיד היינו זמן אחד לשניהם כאשר אביא מהמקורות של המסורת היהודית בתלמוד בבלי מסכת מגילה ומאחר ורבני היהדות מראים במעשים שלא מכבדים ולא מלמדים את המסורת וכי לא מיצצגים בנאמנות את המסורת של היהדות בסיבה זו עלי לתקן וללמד ולהדגיש את הפרטים שנמסרו במסורת
ההתחלה של המסכת גורמת טעות כאילו יש הסכמה להפריד מוקף חומה ורק בהמשך אחרי שהזכירו את הדעה שיש יום נפרד עבור מוקף חומה הביא את דברי האמורא רב יוחנן שאמר
שהפרט הזה הוא נגד דברי המרובים כי אמרו חכמים "בזמן הזה אין קורין מגילה אלא בזמנה" [מקור תלמוד בבלי מגילה דף ב' עמוד א'] והמילה בזמנה נמסרה בלשון יחיד, שבאמת יש זמן אחד וככה נחשף שאותם הטוענים זמנים נפרדים אין להם מקור בדברי המרובים כי אילו כיבדו את המסורת אז הפרט שנמסר במסורת הוא מילה בלשון יחיד ללמד זמן אחד בלשון יחיד ופירש הפרשן הרבני רב שלמה רשי שאותם חכמים הסכימו שיש הבדל בין המילים זמן לבין זמנם ועדיין אמרו שאחרי שנחרב המקדש אין לקרוא אלא בזמנה וגם פירש
שאם יש "זמן אחד לשניהם" אז הזמן הוא שני ימים, היינו זמן אחד של שני ימי ביחדי והיישום הוא לבחור או ארביסר או חמיסר לפי הרצון וטרח לפרט שתלוי ברצון אם רצו ביד' ואם רצו בחמיסר היינו שאפשרי לעשות בחמסר אם רוצה, כדי להפריד את הצום ממקרא מגילה שאם יקרא מגילה בלילה עלול להאריך את זמן הצום ולמי יש לב אכזרי להסתיר שלא ממש חייבים להאריך את זמן הצום אחרי חושך להנחה שיש צום ואומנם אפילו רבני המשנה לא חייבו לצום ביום יג' אדר וכן בתלמוד דיברו על יום קהילה שנקהלו להלחם והטוען שחייבם לצום ביום יג' אין להם מקור בתלמוד ובמשנה לצום ועדיין אם נניח שיש צום עדיין למי יש לב אכזרי להסתיר שלא ממש חייבים להאריך את הצום בגלל מקרא מגילה של הלילה, כי לפי המסורת עצמה אפשרי כנזכר בחמיסר אם רצו
ומאחר ופירטו בתלמוד שהפרט ההוא במשנה "לקרוא את המגילה בי"א" הוא נגד המרובים, וכן הפרט להפריד מוקף חומה נגד המרובים כי לפי המרובים אין קורים אלא בזמנה וכנזכר המילה בזמנה נמסרה בלשון יחיד ואז כללי ההלכה שהם מנהיגי ההלכה כבר קבעו מכוונים שהלכה כרבים היינו ללכת לפי המרובים ולא כמו המשנה אז כבוד המסורת גורם לכבד את הכלל בהלכה, שכנזכר מנהיגי ההלכה כבר קבעו מכוון אותנו לקבל את דברי המרובים כי הלכה כרבים ולא דברי המשנה ואז אחרי בדיקה מתברר שהמשנה מטעה את התלמידים, ורואת את התוצאה של הטעות בימים נפרדים בניגוד להלכה שהלכה כרבים שבאמת אמרו "אין קורין אלא בזמנה" ונמסר הפרט במסורת בלשון יחיד במילה "בזמנה" כנזכר שיש זמן אחד כי ככה נמסר ואילו כיבדו מסורת לא היו מחלקים, את העם כאילו יום נפרד למוקף חומה בנפרד כי אילו כיבדו את המסורת אז היו מקבלים ומלמדים שהמילה שנמסרה בממסורת היא בלשון יחיד בזמנה בלשון יחיד היינו זמן אחד והיו מלמדים ומפרסמים שפירש רשי כנזכר שהזמן האחד לשניהם הוא זמן של שני ימים אם רצו בחמיסר כנזכר ולא שחייבם אלה ביום נפרד ואלה ביום אחר כי הדתיים לא מייצגים בנאמנות את המסורת של ההלכה ולכן עלי לתקן את ניסוח המשנה לשמור דברי המרובים
ויש פרט נוסף במשנה כי גם בדברי רב יהודה במשנה שהסכים לפרט שיש ימי כניסה ובכך נגד המרובים ולכן יכלו לקצר ולא לשמור דברי רב יהודה כי הלכה כרבים כנזכר, כי ההלכה כנזכר קבעה שהלכה כרבים היינו ללכת כמו המרובים שאמרו בזמן הזה אין קורין אלא בזמנה, יש בדבריו פרט נוסף כי גם רב יהודה
במשנה בדף ה' עמוד א' [למרות שהסכים בפרט אחר] המסורת מסרה גם בלשון יחיד בזמנה ללמש בפרט שאין למוקף חומה זמן נפרד, כי גם דברי רב יהודה נמסרו בלשון יחיד, ואילו רבני היהדות כיבדו את המסורת היו מלמדים שנמסר הפרט בלשון יחיד שאין קורין אלא בזמנה בלשון יחיד שיש זמן אחד ונמצא שגם רב יהודה שהסכים לפרט של ימי כניסה עדיין לא הסכים לפרט של זמן נפרד עבור מוקף חומה וככה נחשף שההלכה קבעה כמו המרובים לא רק שאין קורים את המגילה אלא בזמנה אלא שכבוד המסורת גורם לא להפריד זמן נפרד למוקף חומה כי הלכה כמו המרובים שאמרו אין קורים אלא בזמנה ונמסר במסורת בלשון יחיד היינו זמן אחד וכנזכר זמן אחד הוא זמן של שני ימים כאשר טרח הפרשן רשי לכתוב
ואחרי שמסור דברי המרובים יכלו לתקן את ניסוח המשנה שלא יהיה מטעה ולכתוב בתוך המשנה "אמרו חכמים בזמן הזה אין קורים אותה אלא בזמנה " ובלשון יחיד ואז נדע שההלכה כמו המרובים שאין זמן נפרד למוקף חומה ונדע שהדתיים המפרידים את ירושלים ואת מוקף חומה לא מייצגים בנאמנות את המסורת היהודית כי יש זמן בלשון יחיד ומתי הזמן היחיד הזה כבר טרח רשי לפרש שזמן האחד הוא בשני ימים אם רצו לקרוא בארביסר זה בזמן ואם רצו בחמיסר זה בזמן ואז נכיר שהדתיים המפרידים יום נפרד עבור מוקף חומה כאילו רק בזמן שלהם בנפרד בניגוד למסורת שמסרו לנו במילה יחיד המילה בזמנה שכנזכר בלשון יחיד כי יש זמן אחד לשניהם כנזכר ולא להפריד את העם לחלקים
ומאחר וגם דברי היחיד של נכנסים וגם דברי רב יהודה של נכנסים הם נגד המרובים וגם כבר ידוע שהלכה כרבים היינו ללכת כמו המרובים יכלו לתקן את המשנה שלא להטעות אותנו שהלכה כרב יהודה כאילו אין דברי חכמים במשנה אלא לתקן את ניסוח המשנה שאמרו חכמים אין קורים אלא בזמנה והסיבה כי
הואיל ומחשבנים לפי יום מגילה את החודש כאשר פירש רשי.

אסתר הסיפור המקורי

we were born into a world where the story of ester, as transmitted by jew leaders and therefore included in the bible, has thousands… 5300 words with the story:
"the king replaced his queen with another lady, Esther. the king decreed "kill the jews". ester wanted to save her nation. she invited the king to a feast. there she begd "spare my nation". king decrees jews can fight. when the jews won the battle they established a feast." a summary fifty words 1% suffices for the main points. why he replacd the queen could be "any argument"
this year the holy spirit revealed the "original story" before the rabbis ALTERD the original "boring" story for the purpose of making it exciting with "golden party and honoring mordecai" the "suspense" of two banquets before ester's request… the jews "battling" would be exciting that is the reason they ALTERD the story.
but the truth must be reveald because the rabbis did not preserve the original one and even josephus only relied on the traditional books preserving the TRUE name of the king but the story relied on the ALTERD book.
josepus book 11 preserved the kings name and the time of ester. the summary is "after cyrus king of persia permitted the jews to build a temple, the construction was interrupted. king darius in 500 bc, allowed building the temple. so jews built it. later nehemia was cup-bearer to king Xerxes son of darius. in the days of "cyrus" the jews were in danger cyrus was the son of xerxes s. of darius" therefore this cyrus was grandson of the darius who allowed building the temple so 500bc +2 generations around 450 bc.
so i reveal.
the holy spirit sent me to tell you the ORIGINAL [boring] story which the jews ALTERED for excitement and suspense, instead of preserving:
a king in persia [named cyrus, as josephus preserved in book antiquities and that cyrus was grandson of the darius in 500 bc so before darius ii] dreamt that he saw the face of a lady by a home in his capital city. therefore he sent soldiers to the home in his dream, to bring all the ladies from that home.
when he saw the SAME face as the dream he knew that the dream was a message. he divorced his queen and sent her to her family and demanded this lady as his new queen due to his dream. so he replaced his queen, with Esther the persian.
the jews refused to work on their "religious festivals" which differd from the persians and THESE conflicts about jew festivals angerd the king. therefore the king decreed "whoever wants to kill the jews" can register and organize a secret military group in each city to plan the attack all on the same day coordinated.
ester wanted to save her nation. she invited the king to a feast. there she begd "spare my nation".
king offerd ester "those who enlisted to harm the jews are YOUR enemy" the king EXECUTED all the enlisted jew haters as enemy of his queen. after the royal execution queen ester reveald the secret list and the rescue so the jews made a two day festival"
this original story was alterd for purpose of adding excitement adding suspense a second royal banquet for suspense and "jews fought. when the jews won the battle" such additions seem heroic and exciting but never occurd and in fact only the king had the list of the secret bands.
the jews established a two day feast." this was a problem. why two? so the religious leaders alterd the story to make the battle end on separate days however these are ALTERATIONS and additions. in the original story everybody celebrated for two days just because that was the festival originally everybod on the same two days not like the jews in this era that separate some on different separate days.
also rabbis taught me another lie that ester was before the cyrus who allowd building the temple… however as josepus preserved he was the the grandson of darius in 500 bc when the jews did build the temple. so this truth must be published since the jews FAILD to preserve and faild to transmit it accurately.

פורים, זיכרון מר

today is the date in the hebrew calendar when jews celebrate "ester saving her nation from the king's decree."
first the short story of the wine.
1, in ninth grade after the story of ester and eating brekfast of dry flakes i was a guest at the home of a rabbi.
he announced to the other guests that he will not serve any food until i… the ninth grader drink a full cup of wine. was i happy to drink wine? nope i argued and the other guests compained that i was causing the delay "just drink a cup of wine." so i agreed…
the rabbi brought a RESTAURANT size "large" cup and emptied the wine bottle into the giant cup and said "you agreed to drink so get to it." i argued that i would drink throughout the meal gradualy but the rabbi insisted "my house you do what i say" and demanded nobody eats until i drink the whole cup… so i tried and sweet wine is not "sweet nor pleasant"… i stopd and the other guests started shouting "drink it already" they wanted their chicken.
i raised the cup again to my lips… and sloshed it on the white shirt of the rabbi… as he hollerd in frustration i ran around him and out the door. i walked back to the dorm and the alcohol made me dizzy. ninth graders should not drink wine even after eating grain flakes.
now the longer story of the two losers.
2, when i was a teen i was foold that i was obligated to "fast" with no food nor water the day before the celebration named purim. i did not notice the ABSENCE of that religious law in the story of ester. when they established a feast "only that had a source" they did establish a feast and joy. the claim to fast has no source and opposes the idea of feasting.
since i lived in the dorm of a religious school i relied on the meals provided by the school hence on this day the school saved money and did not serve meals… since the rabis taught we must fast.
i sufferd all day from hunger and felt awful not even water… because i trusted the rabbis who foold me. only later i would notice that even the rabbis of the rabbinic book mishna never obligated any fast day with this festival. so i suffered, without th ereligious value of religious fast literally for nothing all day from hunger and felt "far from joy" and even dizzy from thirst.
when the darkness finally came i expected to EAT… same as every other jewish fast… NOPE. the school did not serve supper due to the custom to read the story of ester in hebrew… a long story many chapters… the first year i was too STUPID to drink water, between… and i did not know the precise time that the fast ended, in order to drink water, between, after the fast ended but before the story.
oh the story felt VERY so long… many chapters… and after a fast it dragd on and on… and on when a summary would have been BETTER… see below, and worse the delay was intensified due to the custom every time they heard the name haman which they MUST read and must hear, they would bang and make noise for a minute or more to "boo" at the villain.
since that name appears more than FIFTY times, 51, add FORTY minutes beyond the long story… all while i sufferd from hunger, was dizzy from thirst and sincerely believed that i must fast… yet… i knew the fast had ENDED same as every other jew-fast-day at darkness…
i am amazed that i stayed in that awful religion for many years and those experiences did not chase me away.
finally after they read the whole story… words… thousands… 5300 words with the story:
"the king replaced his queen with another lady, Esther. the king decreed "kill the jews". ester wanted to save her nation. she invited the king to a feast. there she begd "spare my nation". king decrees jews can fight. when the jews won the battle they established a feast." a summary fifty words 1% suffices for the main points. why he replacd the queen could be "any argument"
at the pace of 120 hebrew words per minute, 5300/120=44 minutes plus with the delay of banging, finally after two hours, we could go to the dining room to eat… but the pain intensified when the food was SOLD for money and i did not have money because i was in a dorm !! that provided meals… other days.
so i askd a frend what can i do if i cant buy food in the dining room and he said "no problem buy from a shop."
apparently he did not understand my question… or was already drunk… jew rabbis teach "praiseworthy to drink much wine on this purim festival."
gross.
especially for age 13-17.
i used my calling card to phone my parents and ask them to arrange money for me to buy food. they argued "you dont need money because the school gives meals" so i repeated the school is not giving a meal they are SELLING. i recall my dad's response "so skip a meal"… i felt trauma that he ignored this was after fasting all day. he hung up so i diald again. my ma said she would call someone at the school to arrange it.
i waited and while the other teens ATE and drank wine i waited for someone to bring me money to buy supper. a dollar per bread roll and a second dollar per hotdog together 2 dollars while i knew at the restaurant one dollar bought both the hotdog and the bun in the 1990's and even cheaper before the dollar weakend.
finally the rabbi who my parents called, found me and geve me a five dollar bill as a loan to pay back later. so i went to buy supper and "no change"… he had plenty of singles kuz everyone else paid with single dollars… but policy no change… so everyone else knew and paid with single dollars… so i spend all five, a bun, two hotdogs and two cups of popcorn. the hotdogs on an empty stomach made me nauseated… so i had water and popcorn to calm my stomik… next year i would be prepared… so i hoped.
the other brats were already dancing in circles due to finishing their meals and three teens vomited the purple wine they drank, at around the same time making a huge puddle that the other kids continued dancing around. gross… but it seems funny now.
then i searched for one of the polite kids and noticed he was not dancing. so i went to his dorm room and it was empty.
so i went to the "prayer chamber". and there he sat reading the books of the rabbis. i looked over his shoulder and saw he was reading the section of the rabbi talmud about reading the story of ester. that was less nauseating than dancing in a circle with wild teens on a wine-sugar-high…
so i mimicd the polite kid and started studying that section of talmud. i nticed that the first section was review i had already studied… after just a few lines i skipd ahead to the section that i had not yet studied. so the two nerds or bookworms read talmud while the wild kids danced in circles.
at one point a kid pasd the window of the prayer chamber singing a prayer in a melody tune that was creepy "Lord make me high… make me high… higher and higher". i knew that meant marijuana.
a few minutes later a chorus pasd the window singing the same song as they walked around the school campus.
soon i was feeling drowsy. so as i stood up to go sleep i noticed the nerd was still studying. well if he could do it… i could do it.
so i studied longer until 11 pm… apparently no "curfew" on the festival so he used it to study. i was too tired and drowsy so i went to sleep skipping even a shower gross.. i always showered every night.
the next morning more hunger… i awoke and prayed and then went to the dining chamber but it was dark and empty everybody but me knew that breakfast will not be served until after the story of ester is read… again the same one that they already read… all five thousand and three hundred words again, as a ceremony they must read it twice the same story twice… well if i MUST… but when will they read it? they will start at 10 am and finish around noon.
if i woulda had "change" of the five-dollars i could go to a shop but no change so i HAD spent all five. so i went to the home of the rabbi and asked to increase the loan and he said nope. your parents only approved five.
i was too stupid to use my laundry coins to buy food so i sufferd.
finally we went to eat breakfast the usual flakes or oatmeal. i ate the flakes dry knowing that the old milk was mixed into the new containers to save space in the frij and prevent wasting the old milk. the joke was… if the old container was almost empty "pour the new milk into the old container because logicly it has MORE space."
haha.
i imagined milk from date 2, poured into the new container marked 3. then the next day the remining mix was poured into the new carton marked 4 and the next day the MIX poured into th enew container… i felt "this contaminates" the new milk. i would not risk the mix so i ate my flkes dry… and the thirst i felt after wards was not a dry mouth but a stomach sensation that i thout was hunger… but did not know until yeasr later was a "flawed signal" for thirst… specificly water for digestion since my stomach was "not wet enough" for dry flakes that soakd all the fluid, the stomik signald the thirst but i did nt know that and considerd that suffering as hunger too.
i askd the nerd when he slept?
he said that he studied all night same as he always did before joining this school. so i asked when he heard the story of ester and he said he read it alone at dawn and slept.
so we were the two losers i suffered from hunger and he sacrificed his sleep… to read a book of talmud that he knew [and i would discover later] MOST of its content was not even about that festival anyway. in fact it was very long book, 60 pages of arguments, and if he would SKIP the parts "off topic" he coulda finished sooner and slept so he was a loser too.
the following year i was prepared.
i researched the time when the "religious day ended" and prepared food in my room to snack between the fast ending and the story… when i went to my room the container was empty some jerk stole my food ON the fast so i had to wait again.
this time i at least drank water, between.
i had money for the supper which i had not earned and with two singles bought only one popcorn cup and one roll. then i prepared for the morning buying a second roll which i stored in a plastic bin.
this year in 1991 i knew that most of the talmud section named "mgila" is not about the festival of ester so i did not study all night. after pryers in the morning i was the only one with food and went to eat my roll… that tasted like soap due to a prank somebody did putting "fragrant soap bars" in my food bin… that would be funny if it did not ruin the food… the roll tasted awful but hunger would be worse… i had bread and water like a prisoner but i had MORE than anybody else.
the third year i made frends with a brat and when the night of the festival came i askd if he would share his food with me BEFORE the story of ester… he refused saying "if i dont eat then you dont eat." some frend i had thout he was. so those are my bitter memories from the "joyous" festival named purim.

the end of the dark ages

the end of the dark ages
?when was the end of the dark ages?
my interpretation of history extends the dark ages until 1688 in london.
the cure finally came after much suffering.
when we look at briton's history from the roman era, the romans INVADED briton and ruled from far. from year 43 the roman empire ruled until they left in year 410. soon after that in year 450, more invaders called anglo-saxons came from the baltic coast. the invaders establishd kingdoms by force. in 516 "britons" won a battle.
later in 867, after many battles against viking, the viking invaders establish a capital. until then saxon kings ruled… claiming "inheritance of a throne" from the first anglo-saxon king who ruled by force and lackd any privilige to rule… holding a throne lacking privilige and not holding any privilige for any son to inherit. yet they ruled by force and the viking invader ruled by force too.
in 1066 new invaders came from normandy=coast of france. william the norman took control and all future kings claimd "inheritance" from this family of invaders who lacked any real privilige to rule and only by force the norman king from normandy took control. he defeated the king who the council of nobles had chosen to be king.
briefly: the stuarts ruled from 1603. the first stuart king named james, was not only chosen by the previous "king/queen" but was from the royal family, henry 7 who ruled claiming the throne from the royal family of edward 3 who…
ruled in 1327 from the family of king john who…
ruled in 1199 from the family of henry 2 son of william's granddaughter. when w1's son took his place on the throne he probably claimed inheritance "pa ruled and i inherit" yet truly his pa invaded and had not inherited any privilige and since pa william did not hold any privilige to rule therefore his son inherited the same lack and only ruled by force due to the surrender. this is evil.
the kings, after william, all claimed to be heirs of the one who ruled, william 1, and his family, as above and as i will detail. obviously the family had many children and cousins so which one should rule? they often fought about this.
christians who know the bible culd use the bible solution to define inheritence, and avoid war, but if someone wants to be king he will use force anyway, and also consider as above the invader and the kings did not yet hold any real privilige for legacy. the son inherited his fathers lack of privilige to rule.
w1 was born in france and invaded briton as above. the kings who ruled after him claimed to be from the family of william the first.
his family ruled until 1154. i add the detail that considering the kings started by force, whether roman or english anglo or viking or norman from normandy that is considered the age of evil and darkness. would change ever occur? i found a change after many centuries.
meanwhile, in 1154 king stephen of w1's family died. the next king to rule was not even born in briton.
he was born in france and claimed the throne as an heir of w1, his ma was a granddaughter of w1 the invader from normandy. his family ruled for several generations.
which of his children should take his place? this argument often led to battles. the royal family ruled for centuries. from the norman invasion, in 1066 until 1399 over 300 years.
in 1377 king edward 3 died. he was from the family of king john as above. later kings claimed to be from this edward.
despite many children and cousins… someone took the throne and for me most notably they inherited the title "invader thief" from the first norman invader.
did this ever change?
yes… but not in 1399.
the first lancaster king claimed the throne from the family of edward 3. his family ruled around 60 years.
in 1461 the next king from another family claimd that he was the heir of that edward 3.
similarly the tudors, despite born in briton, in wales, claimed to inherit from the same edward 3 as above. this family ruled until the sisters mary and elizabeth. el' chose james 6 to lead after her. he became james 1 of england. he claimed the throne as above from the family henry the 7 that i traced already.
the stuarts ruled until the catholic violence in year 1685. even the short time of republic was not a cure, when the king fout parliament and lost, the result after that was the renewal of the kingdom by the same royal family.
james 2 persecuted non-catholics to pressure them to follow the pope. a revolt removed him in 1688 so he dweld in france.
finally the change occurd. parliament chose the next king despite he was not the son of james 2… he was chosen by the representatives of the people. his wife was from the royal family but the parliament selected which person in the royal family… the husband of the daughter of the king.
the interference intensified when the parliament selected from the heirs which one matched the interests of the people… they made a law to select the protestant relative of the royal family skipping over catholics which showed in action the representation of the desires of the citizens. when the first application of the law occurd moving the throne to the relative who was born in germany and was protestant… as the citizens desired… that was the cure.
yet even before this aplication which skipd some of the family of james 2 to a cousin in hanover, already the the dark ages ended in 1688.
the revolt removed james 2. parliament chose the next king selecting the husband of the daughter of the royal family to be king. this interference represented the citizens and obeyd the purpose of representatives to select the desired one from the royal family so for me this ended the dark ages and started the era of the cure.
this wiliam held a privilige to rule granted by the voters to the parliament who chose him.
sadly for me, this william had no live children. his royal wife mary died in 1694. assuming she inherited from her pa james 2 he inherited his throne… which was truly no privilege. thsi william held "both" the imaginary throne from his wife and the privilege that parliament granted. when his wife ded he continued to rule… after 1694 until he died in 1702… but now who should inherit? his family? no. the nearest protestant relative. the law in 1701 to skip cathlic heirs, and select the protestant who was the nearest heir to the throne. in 1702 that was anne. daughter of james 2 the catholic. she too was part of the cure because her rule was not only by the authority of the parliament but more importantly representing the desire of the citizens and their will to select the protestant heir. she had the privilege that the ccitizens granted via parliament. ijn 1702 after this law anne ruled for a decade from 1702 until 1714. when she died without children the throne skipd the family of james 2 and went to a cousin. this was the true privilige when those who must submit to the king give the privilege in selecting which heir will be the next king. that was a privilege that the family could inherit as a legacy.
eventualy the parliament took even more authority and the royal family was only a symbol of the past… yet already in 1688 the cure had come.
fro me the first real king of england was william 3 husband of mary, son in law of illegitamate james 2. when he died his sister in law ruled, as daughter of james 2 and applying the recent law of 1701. so for me the first two legitimate kings, one was granted the privilege as husband to the royal wife and the second was the daughter of james 2. parliament had selected which f the royal family matched the will of the citizens ending the dark ages of evil.
more cure would come later freeing colonies… some consider the freeing of slaves as benefit but assuming God is real… god never forbade slavery… he specified that buying and selling slaves was possible… see for yourself exodus chapter 21… still the other cure was as above.
in terms of inheritance whoever inherited from king george one who held the privelege truly inherited a privelege. that family was called hanover which ruled until 1901.
the end

האם לתת כסף לישיבות?

רבנים דתיים כבר חשבו על המון שיטות למשוך לעצמם כסף באופנים שונים ממשכורת. נוסף על משכורת של רב שלא בדיוק מלמד ושונה ממשכורת של עבדי בית ספר… הכסף עבור מוסדות.
לאחרונה יש פרסומות "תשלמו להיות שותף" בתמורה של מילים. האם יש סיבה? כי ישנה שיטה בדת היהדות "המוציא מחבירו עליו הראיה" בלי סיבה מוצדקת אין לתת למוסדות דתיים אלא הכסף יישאר ביד הציבור לא יצא למוסדות דתיות. של שום דת כולל יהדות. האם יש סיבה מוצדקת לתת?
כאשר קונים שותפות קונים מילים. במקום לעבוד בניקיון שיש מאמץ פיזי של הגוף למשל הקונה שעבד במאמצים כדי שהכסף יגיע אליו מעביר את זה למוכרים של מילים. זה לא איזון. והתרגלנו להשתכנע בלי לבדוק אומנם נכון לשאול א יש סיבה מוצדקת כי הדת עצמה קבעה "המוצי אמחבירו עליו הראיה" אם אין סיבה מוצדקת בעד נתינה אז אין לתת.
מאז ומעולם והיום מדברים על צדקה אך לא לעניים כי הרעיון והמטרה של צדקה הם לעזור לעני אבל הישיבה מוסד ששונה ממשפחה אב ואם וילדיהם שעובד אבל לא מרוייח מספיק או שלא עובד אבל לפחות מחפש עבודה אומנם "בני ישיבות" בהיותם במסגרת ישיבה לא מחפשים עבודה ולא רוצים לעבוד כי הם בני ישיבות וזה כולל כול הסוגים שהם בני ישיבות.
אם המקבל משכורת תמורת מאמציו יתן כסף ממנו, השאלה היא למי ראוי? עדיף שילך לעני מדוע למוסדות? כי אם יגידו "אין סיבה שלא תתן" באמת יש סיבה בדת היהדות עצמה כנזכר המוציא מחבירו עליו הראיה… כבוד המורשת גורם לא לתת ששונה משנאת הדת. וטרחתי לבדוק לשאלו הרבה תלמידים ורבנים ואין סיבה לתת לישיבות ואז… כאשר מסרבים לדבר על ישיבה…
הדת עצמה מלמדת "המוציא מחברו עליו הראיה" והכסף לא ביד של מוסדות הישיבות אלא הם מבקשים ולכן הדת עצמה קבעה שיטה "המוציא מחבירו עליו הראיה" וכאשר אין סיבה "בעד לתת למוסדות ישיבות" הדת עצמה קבעה לא לתת ובסיבה זו לפי הדת כבוד היהדות גורם שאין למסור כסף לישיבות לפי הדת עצמה. אז למי לתת אולי לאוניברסיטאוות כי שם כול התלמידים גם משלמים שכר לימוד אז גם לעזור במקביל. אחרי שעשינו מאמץ להגיס סיבה למוסד אחר יגידו אז גם ישיבה אותו דבר מה ההבדל? בלי לבדוק במה דומה? האם לומדים אותם מקצועות בישיבות? במה דומה?
כאשר אני הייתי חרדי שאלתי הרבה תלמידים והרבה רבנים "מדוע נכון לתת כסף לישיבות." וכול התשובות שדבירו כול המילים לא דברו על ישיבה בכלל כי אין סיבה בעד ישיבה.
השיבו הרבה מילים בלי לדבר על ישיבות… כי אין להם טענה בעד ישיבות.
השיבו "נותנים לכדור רגל ולאוניברסטאות… " ושאלתי "אז אין סיבה בעד ישיבות" ושאלו "אבל למה לא? מה הדבר הזה? אתה שונא דת?" השבתי כי "המוציא מחברו עליו הראיה" ידעתי את זה כי הייתי חרדי.
אמרתי שאין לך סיבה בעד ישיבות. "אבל נותנים לכדור רגל"– ואז ביקשתי "תסביר את הטענה שלך לא אמרת סיבה בעד ישיבה תדבר על ישיבה" אבל לדתי ולחרדי יש רק נוכלות כי באמת בעצמם יודעים שאין טענה בעד ישיבה רק כי זה דת אומנם אותה דת עצמה קבעה המוציא מחבירו עליו הראיה ואין להעביר כסף כנזכר.
המכירה של שותפות גם נוגדת את הדת שקבעה "חטא דתי לעשות את התורה כלי קרדום לחפור בה" להשיג משהו כמו לעבור בבית כנסת במקום להקיף להשתמש לצורך רגיל, כמו בניין רגיל או "לקבוע שם של מקום או תחנת אוטובוס" לפי שם בית כנסת זה "שימוש רגיל" כמו בניין רגיל וכבוד הדת גורם לא להשתמש בבית כנסת לשימוש רגיל כמו שם של תחנה אוטובוס. נחשב חטא דתי לעשות כלי כנזכר לשימוש רגיל אסור לעשות התורה כלי קרדום לחפור לשימוש רגיל ובכך מונע להשתמש כדי להשיג תרומות ובדקתי טרחתי לשאו בהיותי חרדי… כול הדיבורים אין להם סיבה בעד ישיבות.
הם טוענים "נותנים לאוניברסיטה… האם זה משכנע אותך? הוא לא דיבר על ישיבה… ולא אמר סיבה בעד ישיבה.
האם הוא טען שישיבה "כמו אוניברסיטה" במה דומה? הוא רק טען שאתה צריך לתת סיבה לא לתת… שזה נגד הדת עצמה שקבעה שיטה כנזכר "על המוציא להביא ראיה להוציא כסף אליו" וכשאין סיבה בעד ישיבה נכון "לא לתת" זה שונה משנאת דתת כי נכון לא לתת. והשיקול בדת תעצמה רם אם מתעלם מהדת נותנים ואז אתה לא רוצה לשנוא את הדת ולהתעלם מהשיטה ההיא. עצם המחסור בסיבה לתת גורם לא לתת לישיבות דתיות. כבוד המרשת גורם לכבד את השיטה של המוצציא מחבירו עליו הראיה ולא למסור. אם אין סיבה בעד ואין סיב נגד מה עושים? הוא מבקש אבל המוציא מחבירו עליו הראיה היינו שעל המוציא שרוצה להוציא מהנותן להביא סיבה. ואין סיבה בעניין ישיבות. האם דומה לאוניברסיטה במה דומה?
נבדוק אחת הטענות שטוענים "אם לא תתן כסף אתה שונה דת… נבדוק את הטענה "אם לא תתן לי כסף אתה שונא אותי…" האם זאת סיבה לתת לי? נחשפת בכך התרמית והנוכלות כדי למשוך לעצמם כסף… "בקלות יותר ממאמץ פיזי של עובדי ניקיון כמוני שעבדתי בניקיון לנקות" הם לא טוענים שהישיבה הוא כמו אוניברסיטה.
כי באוניברסיטה התלמיד משלם שכר לימוד, אז במה דומה? לעומת ישיבה שהגברים הנשואים לא משלמים שכר לימוד אלא מקבלים… במה דומה לאוניברסיטה? אין סיבה והמוציא מחבירו עליו הראיה. אילו היו דורשים מתלמיד נשוי לשלם…. האם אז היה דומה לאוניברסיטה? אז "לא היו" נשארים שום מוסדות מסוג כוללים כי ללומד אין כסף לשלם שכר לימוד אין לו מקור לשלם.
האם האוניברסיטה נותנת מלגה לכול תלמיד? לא לכולם. אני רק קיבלתי בתנאי שהייתי מורה פרטי, הרבה שעות מזמני, אבל לבני ישיבות אין תנאי כזה. לא נותנים מלגה לכול תללמיד ורק למעט מלומדי תואר דוקטור ולא לכולם. כבר לא נותנים לתואר שני ובוודאי לא לתואר ראשון… גם אם נשוי תשלם שכר לימוד לאוניברסיה.
אומנם כאשר אני שאלתי במה דומה לאוניברסיטה? לא מצאו סיבה. אפילו מי שבעד לתת לישיבה ולמוסדות דתיים חסרה לו סיבה בעד נתנית כסף לישיבה ולמוסדות דתיים רק כי רוצה… גם אני רוצה אם לא תתן לי אתה שונא אותי…
במה דומה לכדור רגל? שימו לב לנוכלות כאשר מדברים על כדור רגל "אותה סיבה לתת לזה תנו לישיבות" לא דיברו על ישיבה בכלל זה רק נוכלות וגם בעצמם לא אמרו סיבה.
וכן התגובה כמו שנותנים לאוניברסיטה… מדוע בכלל מדברים על אוניברסיטה או כדור רגל? תדברו על הישיבה… אבל בעצמם יודעים שאין סיבה ולא יכולים לדבר על ישיבה לכן מעבירים נושא… בכך נחשף שאין טענה בעד ישיבה אפילו בפי דתי הוא לא מצא סיבה בעד ישיבה וכיצד מוציאים כספי ציבור ממש במעילה בלי סיבה מוצדקת?
אבל צריך קואליציה… "לא נצטרף לממשלה ולא יהיה רוב בכנסת." האם יש פיתרון לזה?
___
גם לזה כבר מזמן יש פיתרון.
המחוקקים בכנסת כבר שם, הם לא יסכימו לבטל כסף ישיבות…
אומנם כבר יש פיתרון עשרים שנה.
במדינת אלג'יריה בשנת 1996 עשו משאל עם "האם לסלק מפלגות דתיות מהפוליטיקה" למרות שהיו מוסלמים עדיין הרוב קבעו לסלק. ככה ראוי לבדוק גם בישראל… משאל עם לשאול כך למיליוני אזרחים האם לסלק.
בשלב זה מי שבעד ישיבה מגיב לי בשלב זה "אסור לעשות משאל עם כאשר המשחק מכור" כי הרוב ידוע… ואז נחשפת הנוכלות כי אפילו בעצמו יודע שנגד "רצון הציבור" הנקרא "דעת הקהל" ובזדוניות דורשים בסחיטה של איומים… כי צריך קואליציה…
תאר לעצמך שבתוך מפלגת הליכוד, תחת ערכי הליכוד, היה אדם דתי, שרוצה שיתנו כסף לכשרות הוא בתוך ההליכוד… אין הסחיטה כדי להקים קואליציה.
הפתרון כבר בשימוש וכלנו יודעים שעדיין רוב חילוני "נחשב משחק מכור", וזאת לא סיבה לאסור משאל עם אלא רק יהיה פורמלי לבצע משאל עם ומאחר והרוב ידוע כבר כולנו יודעים שהמשחק מכור, אז המעילה היא חמור במיוחד נגד דעת הקהל היינו הרוב.
נגד רוב הציבור ורוב האזרחים, גם הכתם שיש מפלגות דתיות בפוליטיקה וגם שמשתמשים בתורה כמו כלי לחפור בו ולהשיג את הכסף שדורשים.
נכון יהיה לבצע משאל עם ולבדוק "האם לסלק" וכאשר הרוב יקבעו לסלק, אז ייחשב נגד רוב הציבור, להגיש רשימה של מפלגה שיש בתוך מטרות שלה עירבוב של דת.

כולם ביחד כי יד' בששי

חל להיות יד' בערב שבת, כיצד יעשו?
למרות שכתוב בסיפור אסתר "לעשות אותם ימי משתה" שהמשתה שני ימים במקרה של שבת שונה, כי לפי המשנה "ביחד" וביום שקוראים את המגילה לעשות גם סעודת משתה כפי שכתוב ולא יעבור ללמד שאין אפשרות לעשות משתה אחרי שעבר הזמן.
כאשר יום ארבעה עשר הוא בששי כמו השנה 2021 ערב שבת, אז "ביחד" לא מחולק, כי גם מוקפות חומה קוראים בששי ביחד, אני מדגיש שכול הדתיים שרגילים לטעון "הלכה כמו סתם משנה" מחוייבים לפי אמונתם, א-מ-ו-נ-ת-ם וההלכה, להקדים פורים ביחד בששי בכול מקום ולא כמו הציטוט המטעה "פורים בשנה שבה התאריך ט"ו באדר בשבת גורם לכך שדיני פורים יתחלקו על
פני שלושה ימים" ככה טען" זה נגד המורשת ההלכתית למרות שהמקור בספר "פניני הלכה" מאת הרב אליעזר מלמד. כי ההלכה מחייבת להיות ביחד במקרה כזה, ככה נמסר במסורת של המשנה. המתעלם מזה כמו חיללוני שמתעלם מהמורשת. אבל מי שטוען שמכבד את המורשת לא יתעלם מהמשנה.
2, רק אם נסכים שההלכה "לא באמת מחייבת להתנהג כמו משנה מסוג סתם" משוחררים מפרט זה,  ואז משוחרר לקרוע את העם לשני חלקים, כאשר יכלו בכול מקום שני ימי שמחה  ביחד כול השנים מלבד כאשר יד' בערב שבת, ואז אם נסכים שאין הלכה כמו משנה מסוג סתם אז לא ממש חייבים בחלק גדול מהפרטים שהדתיים נוהגים לעשות וטוענים שחייבים לעשות לדוגמה "המשנה של הרבה מלאכות בשבת וברכות שעם שמע" ועוד.

ובנושא מקרא מגילה אחרי שיש שליח ציבור ויש דין "שלוחו של אדם כמותו" למרות שעדיף מיצווה בו יותר מבשלוחו עדיין אפשרי שהשליח ציבור יעשה בשביל הציבור ולא ממש חייבים לקרוא בעצמך את המגילה כי דווקא לפי ההלכה כאשר קורא השליח, כאילו אתה עשית ואמרת כמו שליח של קידושין שאומר מקודשת לי.

ומי שמכבד את המורשת ישמור מרחק מבתי כנסת של הדתיים והחרדים כי שם לא עושים כמו רב יוסי למרות שלפי ההלכה כבר קבעו שבין רב יהודה ורב יוסי הלכה כרב יוסי.

ray and his royal ragdolls

ray and his royal ragdolls
Ramin "gaming" radliv was deeply sleeping. he was almost 12 years old, and his "stash" was already shading his upper lip. When he awoke friday morning, he quickly glanced, toward his left, at his hanging calendar and he felt so near to his birthday. he swiftly turned his eyes back and gazed at the calendar where he had circled "26"… now was the date above and touching 26.
his room was on the front corner of the home. one window was facing the narrow suburban street and the other, on his ryt side now as he lay in bed, was facing the roof of the neighbors low house. his bed was in that corner along the wall, and his head was between the two windows. he only had about two feet between the bed and the wall of qali's room, where the calendar hung. each month had a different photo of shiny cars or motorcycles. the room had literally "no room" for anything… it was barely a room… the word room did not accurately describe it. beside the bed was just an aisle to get to the dresser with drawers at the foot of his thin bed.
he was hoping for a nice birthday party. However, he felt that a week was too long before it, to ask his parents about the party. his birthday would be on friday, and that nyt would have a full moon. the one nearest the equinox in 2021. also this "week" had not ended so he decided to wait until sunday to ask.
he stood from bed and from facing the calendar, he walked slowly to his dresser and yanked a drawer, stepping backward toward the door of the narrow room.
he pulled out launderd leafy-green briefs, a neon-green sock, a pale-blue sok and his fave, his dark blue shirt with a soft collar and two buttons by the collar… no pocket. he felt good recalling this was a gift.
then he looked in the mirror hanging on his door. he saw his blond hair. He used his hand to push it towrd his ryt side. he did not need spectacles but most of his classmates wore lenses on various glasses frames. his eyes were blue… like the nazis. not like luke skywalker the famous blue-eyed jedi in star wars… but he had black hair. the contrast made that actor ugly. pale with pale matched better and that was the reason he chose pale blue for his soks, to match the bryt green one… and his eyes.
his lips were too thick. for ladies that is considerd sexy but he did not like thick lips neither for himself nor for a chik.
his pale blond stash was barely visible. he thout "no way i woud shave that off, nobody can see it yet and when they do, it will show i am already a man." he also thout about the gross talk his pa had told him, about waking up wet… not urine but a small amount of white liquid… so ray would not fear that he was bed-wetting like a toddler. still, despite his stash indicating physical maturity, his pyjama was as dry as ever. adding more reason not to shave so people would THINK he awoke wet… and hide the fact that he awoke dry.
under his fat swollen pale red lips, which were not red enuf, were yellow teeth. he knew that was the natural color and felt joy they were not wyt. despite the stash, the skin around his mouth was as smooth as his sister-the-toddler's cheek.
just as he yankd down his pyjama pants, to his ankles, the door of his room opend… his little sister barged in yelling "happy birth… oops". she spun around, slamd the door, and hollerd "sorry for not knocking. i forget. tell me when you are not naked."
ramin blinkd in shock. when he heard the word "naked" ray felt shame that she announced it… he realized that he had not yet felt shame when she saw him…
pyjamas around his ankles… coverd only by blue briefs. he said "please wait five minutes… on a clock this time then knock.–okay, dont be such a grouch–and my birthday is next week silly–no its not! i know its friday."
ray silently lifted his ryt leg and first puld his pyjama off it, standing balanced on his left leg. the order is trivial… he shoud not even think about it…
the door opend again as he stood awkwardly on one leg. his sister's long shiny blond hair faced him "did you hear me? i said today is friday…." she paused then continued "why wont you answer?–i said wait five minutes–okay! on a clock; i get it… i am already four you know." then she mischevously turned like a little imp and lookd at him just a brief glance before she ran out the door again, shutting it.
next he yanked the pyjama from his other leg and the anklet felt tyt so he puld hard to get it over his ankle. the recent weeks he had trouble tucking in his shirts. they were long enuf to reach his pants but not long enuf to stick inside. also they started feeling tyt by his armpits.
luckily his parents had bought new briefs before he needed to awkwardly ask… and they knew he liked various colors. so he now had 2 packs, adult size, each containing several colors. so far he had worn green, dark gray, dark blue and red. his parents had already laundered the green so he wore it again today before the ugly yellow one. he felt like throwing the yellow in the trash due to its gross color reminding him of mustard and looking like urine dried. next he pulled off his old blue briefs that he slept in. althoe they were old, he had not grown too big instead they had stretched and were not tyt. he had not really been naked when Qali had seen him. only naked in her ideas.
he usualy had not slept with briefs, but now expecting the leak, that his pa had warnd him about, he grabd this one, last nyt for the first time. he swapd removing this old brief for the new green one, freshly laundered insted of pulling a new one from the pack.
next his jeans. again he balanced on one leg and jamd his left leg into the jeans. he noticed that before he had started with the ryt, pulling off, now he had swtched starting with left… it was trivial… but he had switched that was inconsistent! he comforted himself that such actions did not injure anybody… same as his dad had said if he chose to squeeze out the white liquid before sleep… that also woud not injure anybody and it would keep his pyjamas dry… but this order issue… he should not even notice the order just yank them on.
he thout about qali's room a mirror of his room. her door was touching his door. she had a narrow aisle with her bed on the ryt side of entering. the same side at the foot of the bed was a dresser with drawers. she did not have a calendar yet.
next the undershirt. he puld another drawer and grabd the top wyt shirt. its underarms were yellow. they lookd like pee despite laundering… was that part of growing up? his shirt-armpits were never yellow until now? he hoped it was the deoderant stain. he decided to get colored undershirts too.
as he thout about the yellow stains on his shirt, he yankd on the shirt and noticed that he had not noticed which arm he did first. victory! he was free of exagerating trivial stuff… the gross yellow stain on the shirt had helped.
finally the shirt. it was dark blue. a close frend had given it to him for his birthday last year and he enjoyed the color and the memory that someone cared about him… especially ursulo, who he felt comfy around. it hung beyond the jeans so it should tuck in but this time he did not even try. he let it hang over his jeans.
now he sat on his bed and puld on his soks. and last his sports. he ripd the two "ribbons" apart and sliding down the curved tool jamd his foot in. he faild… the front of his foot was stuck on the panels, so he stretched the edges apart and almost got his foot inside. he had grown beyond his shoes. he also had sandals but the weather was too cold for sandals… what would he do?
a deep voice came from the door, "five minutes. can i come in?"–"yes kayy-leeee" he dragd her name out stretchng each sylable. she knokd and opend the door a bit so it was ajar. she whispered "are you still naked?–no.–good." then she hollerd "happy birthday ray", as she threw the door open suddenly, put a tube in her mouth and blew a toot.
ray smiled and clapd applause "good performance qali". she bowd as if on stage [meaning same as if she would be] and exited facing him walking backwards.
ramin took his dress shoes with laces, loosened the laces and pushed the edges wide then he slid his foot down the curved tool and his feet entered.
ryt foot in… then he doubted… to tie it now or left shoe? he felt COMPELLED to think about it. still he was not compelled to do any order. yesterday he had inserted and tied the ryt shoe together first so today he would vary it… his actions would be free… despite the inconsistency. ryt shoe on he loosened the laces of the other shoe, jamd in his left foot and completed the mission for that shoe by tying it. the sweet taste of victory now THAT mattered.
last he reviewed: shoes v, soks v, jeans and briefs v… green this time. stained shirt v blue shirt v spectacles x. as he walked away he realized his other shoe was not tied ! oof better to finish each shoe… he considered that with the strips this woud not be an issue but the sports were too small for his new feet… so he needed laces and needed to tie so he tied.
he stepd out of his room facing the shower room door. its ryt wall had a window same as his room, but under the window was a long pink tub. it had a broad plastic curtain colored with rainbows which qali had chosen. beside the tub facing the door was a tiny toilet also pink ceramic to match the tub and pink tiles. did he use it? obviously. then since the room had no sink he used the tub to wash his hands. he exited the shower room, and turned ryt passing the door of his parents room. it was the width of qali's room plus the stairway that led down to the lower level. the kitchen with its oven was under the parent's room, behind the steps.
he hurried down the carpeted steps of the tiny narrow home. it was better than the apartment he grew up in but still felt small. when qali was born they had already moved into this home with more bedrooms. the upper level where he slept had two narrow rooms above the dining room. at the foot of the stairs was a second toilet room, for anyone returning home and when the bed levels toilet was temporarily occupied.
at the foot of the stairs on his left side was the dining room with the long table along the wall below his room. qali was eating flakes in milk, but he was in the mood of scrambled eggs. ramin opend the frij under the stairs, and searched for eggs, but the row of the egg section was empty. so he askd "no eggs?" qali answered "you ate the last ones yesterday and we dont shop on "thusdays" [that was what qali always called it] kuz too many people shop that day… and today is friday so its your birthday."
ray squinted… he had not eaten eggs yesterday… had he? and if so why would he crave them two days in a row?
as ray shut the frij, he announced "i'll just skip this time…" but his pa said "not these years. you MUST put in the briks to build yourself." ray knew that pa was correct this time. but he wanted eggs… he re-opend and scand the frij. yogurt… too sweet for him to enjoy, plain yogurt too sour… milk too watery. then he saw cheese.
he grabbed two wrapped slices from the pack. then opend the freezer to get some bleached bread. he shut the freezer door and turnd and lay the bred on the table beside qali. then freed his hands by laying the cheese on the table… qali grabd one and started peeling the wrapper "hey…" ray started protesting, but qali interrupted "for you kuz its your birthday". by the time he puld two sices of frozen bread out from the bag, she had peeled open both wrappers and lay cheez still stuk to its plastic on the table. next he turnd left to the microwave on a shelf in the kitchen beside the window facing the grassy backyard. he knew that he was under the tub. below it. he lay the 2 slices of bread on the paper plate in the wave oven and presd the button for defrost. a gentle heat as he watched the timer countdown… 30, 29, it FELT like forever… he should just skip… qali was behind him "you forgot to melt the cheez–good idea kay!" she lay the cheez in his hand and sat again by her flakes, and returnd to munching. finally after a year, the 30 seconds ended. he lay the cheez on each slice of bread tapd start and watched. as the timer counted down 30 seconds he saw at 18 the cheez was starting to melt, 17, 16 stop. he puld out the plate and grabd the next paper plate ready beside the micro, to insert. a short distance to the table he sat beside qali facing the white wall. he ate the cheez and bred. then out the door… "wait!" shouted his ma. "why are you wearing fancy shoes?–my feet grew–awww" ma cood like a proud bird. "and his soks dont match" whispered qali as if only ma would hear. he bent up to kiss his ma's cheek before leaving when qali shreikd "he's NAKED again". indeed he felt a cold breez between his shirt and his jeans. she saw his skin and started taunting in a tant tune "i saw you naked i saw you naked" she meant now but did she mean in his room?
quickly he announced "she SEES my skin now". ma replied "we will buy you new shirts saturday. "saturn-day" hollerd qali, trying to correct her ma.
finally he left the house and walkd the short distance to the nearby school. it had a flagpole and three levels. school was over before he could feel the time pass and he was walking home.
the next day as pland, they went shopping for shirts. his parents let him choose which shirts he liked so he chose the style that ursulo had given him. many colors in adult size. lyt blue dark blue, dark green blak. "four is enuf" ray announced to pa. "no way. we have too much difficulty planning laundry trips. you get enough for 9 days." so he picked 2 more blues and two more greens. pa handed him one with stripes. "stripes are for kids" snarled ray. "adults wear stripes" insisted pa. ramin liked the colors so he accepted. "now choose new larger jeans." offerd pa. so he tried on some. pa reminded him "make sure its loose so you will grow into it, and long we can role the legs up and later unroll them." so he found the size like that description and got 9 jeans in that size. he could reuse his belt which still fit. what would he do with his old shirts? he would make the ROYAL rag-dolls. but before they left he recalled his yellow armpits. "pa i need colored undershirts, please–why?– the armpits are yellow–that is caused by the deodorant and nobody sees under your short–THAT'S a relief." but ramin did not feel relieved… he knew he would see the ugly yellow stain every day… day after day after day… his comfort was his plan to make royal rag dolls, to repurpose the fabric.
to be continued.

atrocity time

darryl decided that china was overpopulated.

he knew that even before his birth china would hold more than a thousand millions of people. even now in january 1942 around 500 million china had far more than india's 300m. now that he controld the capital city it would be easier to manage such a huge population by forming "work groups" and preventing birth.

darryl decided that despite the harm in people's death the benefit would be greater.

how can he prevent births?

darryl considered that 1 woman with ten men meant one birth per year probbaly one child, but one man with ten women could be ten births per year therefore preventing births must be less women.

he purchased the new gas that nazis made to mass murder rooms fulll of people. in contrast to nazis separating weak from those able to work, darryl chose SMALL bodies. the small 3 and four year olds would walk with a few school teachers at birth age between 20-30 into chambers newly built on the LONG coast stretching from amur river to nan river. many chambers along the coast.

the men must be separated so the men in the coastal cities were arranged in groups of police to move the local men to dig and build roads inland from the coastal towns to the larger cities inland. with the men at work digging by the west of each city and sleeping outside the city in work camps to start each morning, the ff that moved south started moving the kids around.

all young boys swapd citys. when they came to school and the mothers turned away the young boys, aged 6-14 in one city's many schools went to the adjacent city where the mothers there, age 40 and up, cared for groups of kids five per 20 boys, and the boys swapd with the young boys in their city. insted of each mother with her son or sons the group system could efficiently concentrate 20 kids to five mas in each classroom instead of by age. these kids would not be educated but the mas would tell stories and encourage the kids to imagine and tell their stories.

the schools were emptied of school supplies to house the boys from the adjacent twon and huge furnaces were built to burn the wood and furniture and paper that the remaining women took out from the schools to burn. the furnace was near the chamber and they also burnt the crpses of the helpless young girls for the purpose of preventing future births. the furnaces burnt the corpses and then the dust and dry bone easily crumbled and dropd in the sea by the coast. also all villages within ten kilometers of each coastal city's west edge must do an exchange familys with girls age 3 or 4 must come to the coast whle the old men and ladys of the coast must pour out to the surrounding villages to be cared for by the villagers.

the many foot soldiers also grabd all weapons in the area between the coast and the newly captured west border and prepared to use it to invade tak' desert region.

all the coastal cities lost huge numbers due to the exit of old men and ladys age 60 and up to the surrounding villages barely replaced by the familys with young girls. the men were sent to dig irrigation and dig smooth roads between cities. and the young girls had MANY man small bodys age 3 and 4 years in each room with deadly crime of poison gas to prevent future births. the furnaces burnd all the school supplies and wood furniture so the schoold could house each room insted of education 20 young boys with five mas, who would grow older and find hard to find women to wed and have kids.

this repeated all along the coast and the ash and crumbly bones dumpsd in the sea the four year old girls were replaced by those pouring in from the villages in the bext row of settelement west from the coast. as the number of old people overwhenlmed each vllage disease started to kill many villagers and the old people died of old age and diseases while the villagers lakd the ability to heal themselves nor the pold people.

the nazis saw this method and copied it all along the newly captured east coast of nile river continent with the exception of the military plan see below.

the foot soldiers in south amur and east jjang moved the kids around and darryls secret police did the murders in the chanbers and the burning… weak after weak while the men were away and the allies nutral. hundreds in each city each day multiplied by many cities as they emptied the small body targeting females as above to prevent births not simply to murder all kids.

another ATROCITY all high ranks of the local chinese military whether sea forces or airforces or army and both the communist side of the civil war and the elected side, all the top five ranks were arrested and lokd in prisons as the japanese soldiers in all non coastal citys gradualy kild the unarmed helpless military leaaders after the surrender to prevent the future civil war… he knew that after the jap defeat the civil war HAD cntinued and to prevent that ordered the execution of all military leaders in the top five ranks.

along the newly captured east coast of the nile continent nazi ss copid the method. targeting any girl without blue eyes. the boys were moved the same into efficient groups instead of family by swapping cities causing less adult women needed and the future mass murder of the ladys age 15-30 to prevent births.

once the allied ships were out of the nile sea all ports were closed and anything useful was taken from the coastal city of the red sea or the nile sea or the amazon oocean to italy for use. all the young girls in the coastal cities from 20 degrees of sphere south latitude until the nile river and nile sea were targeted to prevent future births all along this long coast. also the coast of the nile sea now that the nazis controlled both sides of suez canal and both sides of nile sea and the french land due to the french surrender all of north africa from the equator to the nile sea was nazi. and now due to the treaty all of east nile continent too. like a huge u of death the girls in the ocastal cities were "revented from birthing children" small bodies in chambers by the sea to dump the ashes in the sea. and nearby villages did exchange elderly for familys with young girls copying darryls idea in east asia.

thenazis added a new element however.

starting from the nile river point 30 degrees east longitude aligning with the nile river the nazis arranged "square areas" mostly rectangular a row of squares extending east from the imaginary line 30 degerees west longitude to 29, from the newly conquerd nile river region starting from the equator marking 30 squares from 0-1 north latitude in that range 30-29. and from 1-2n etc. to empty all military forces from each square except a small MIXD group from the several various groups who had been separate and rivals whether tribes or countrys . to unite them all under nazi the top three ranks of generals and all upper leaders were arrested and removed the fourth level was changed to the new general rank with a small salary. a mixd group from each of the rival groups was formed only around a hundred in each of the square areas under one of the newly promoted generals and all the rest marched t the coast to be trained by the new generals and sent to fight moscow. all military of any group and tribe was gathered from each square and sent tothe coast in each of the thirty squares from the equator as you know the imaginary line betweeen the axes of spin until the coast of the nile sea along the row 30-29 east longitude. the next row to its east would empty next as the military poured out of the nile continent to fyt soviets.

so that was 30 huge squares emptying military and the remainder only a small group to patrol under nazi command. except if the square was desert then the nazi footsoldiers hunted any large desert wildlife and the local mixd group would empty out any village for efficiency the square of desert must be empty no humans nor wildlife advancing the emptinedss eastward to the coast.

similarly a row of squares from 30 degrees north latitude to 31 stretching from 30 east longitude WESTWARD until the west coast of the nile continent almost until 20 degrees of sphere west longiure each square the nazis forcefully emptied of military by arresting and gradually killing the top three ranks of general and anny leader above that. then mixing the rivals for a small local group around 100 per square in each square of area to empty the desert no small villages empty the people toward the coast where the mass murder of small girls prevented birth and and destroyed the homes and villages all along from 20 degrees west longitude until 30 degrees east longitude. this continued northward to the coast and beyond the hunndred mixd all others were sent to the soviet war to charge at the soviet gunners same as the nazis themselves did and to control the long border line beyween soviet and nazis. in phase a they must empty 300 hundred squares from 0-1 and 1-2 stretching in a row of squares from 0 to 30 north latitude and from 30 east until the coast in some places almost 40 east longiusde 30*10=300 mostly empty water. phase two would be to empty each row further inland of these rows but that wasnot repeated in china only the coastal targeting of young girls in phase one the small bodys age 3 and 4 walkd into the rooms and gas mass murderd them to prevent births in later phases older girls 5 and six would fill the rooms and gas would prevent their future births both preventing a future large population and lessining the current population all around the coast of the nile continent in the great u of death from the west coast around the nile sea coast and the east coast of the nile continnent same as the east coast of china which darryl controld. the aliens approved of his good intentions and assisted. as the populations of asia and africa dropd. in contrast the catholic countries in amazon continent grew but not at the rate of china.

as more and more soldiers went from nile continent to moscow the population in nile contninet lessend due to the exit and when they were shot by soviets during battle the deaths were added to european deaths. so that is what darryl did in china