סוגית רצח או המתת חסד ביהדות

סוגית המתת חסד ביהדות
שאלה: בדור שלנו יש המבקשים למות למשל סובלי כאבים. מה נכון לעשות לפי היהדות כאשר מבקש להמית אותו בגלל כאבים
תשובה לפי המורשת כי צריך לזכור שהמורשת מאפשרת להרוג חוטא למשל לשרוף חוטאים במשנה סנהדרין אלה הן הנשרפים למרות שלא ביקשו להמית אותם ולמרות שאפשרי שיעשו מעשה טוב או יתנו צדקה אשר מציל ממוות אך רבני היהדות לא יצילו אותו ממות ויגידו התנא הקדוש במשנה סנהדרין לא טעה והקדוש ברוך בספר ויקרא שאמר לשרוף חוטא לא טעה ולאו זה נחשף הנוכלות וגם רוע הלב של רבני היהדות להתעלם באכזריות ממי שסובל מכאבים לדוגמה ניוון שרירים ועוד מקרים של כאב כי לרבני היהדות לב אבן רק נכון להרוג חוטאים בעיניהם העונש המתאים למשכב זכר כידוע וניכר בהשוואה את לב האבן ורוע הלב להתעלם מסובלי כאב
אומנם החוטא לא ביקש שימיתתו אותו ואפשרי שיעזוב רשע דרכו או יעשה מעשה טוב או בים יציל חיים של טובע ואפילו אותו המורשת מאפשרת להמית לכן קל וחומר מי שסובל מכאב אם מבקש להמית אותו נכון לעזור ללו להפסיק את הכאב ולהמית אותו באופן שמצמצם את הכאב ויחד עם זאת להציע לחוטא לתת צדקה היינו רק למשפה של עניים ואם מסכים לתת לחם אז צדקה צתיל אותו מעונש מוות ואז לא לשרוף חוטאים שהמשנה מאפשרת לסנהדרין לשרוף ולא להרוג הומואים אלא להציע להם לתת צדקה כנזכר כי צדקה תציל ממוות לפי המורשת ובכלל כאשר החוטא לא מבקש להמית אותו שב ואל תעשה עדיף כי אפשרי שיעשה מעשה טוב כנזכר
ונחשף השקרים בפי הרבנים לא להמית את מי שמבקש להפסיק את כאבו כנזכר כי אפילו חוטא שלא מבקש למות המורשת היהודית מאפשרת להמית וניכר גודל רוע הלב של רבני היהדות למנוע ממבקש למות את בקשתו באכזריות נוראית לאור שסובל מכאב במידה שמבקש למות אך הם משקרים שאין להמית אותו ולא מייצגים בנאמנות את המורשת וגם בנושאים אחרים הם לא מייצגים בנאמנות את המורשת כאשר הסברתי במאמרים של הלכה ותפילו אומנם נושא זה חמור מאוד כי סובל מכאב במידה שמבקש למות וצריך לאפשר לכאלה לבקש למות בצמצום כאב כדי להפסיק את הכאב שלהם כי כאשר מבקש ניכר מידת הכאב ולא נהיה אכזרים וכול זה לעומת עובר שלא ביקש למות ועדיין מאפשרים לבקש להמית את העובר כאשר כתב ספר אגרות משה אורטודקסי ולכן קל וחומר אם עובר שלא ביקש למות מאפשרים רבני חרדים כמו ספר ציץ אליעזר בירושלים להמית קל וחומר מי שביקש ולמרות שעובר עדיין לא נולד ושונה עדיין מדין משכב זכר ונשרפים כנזכר קל וחומר אם מבקש לעזור למות שלא צריך להרוג את עצמו בסכין אלא נעזור לו להמית ובאמת בכול אלה נכון ההיפך מהרבנים כי לא מייצגים בנאמנות את המורשת היהודית כי באמת הקדוש ברוך הוא טרח לתקן טעות של המקבלים ספר ויקרא שטען שציוה זבח אך באמת טרח להודיע בפי ירמיה לא ציויתי זבח ואז נדע לא לקבל ספר ויקרא ואז אין מקור לנשרפים ולמשכב זכר כי ספר ויקרא אינו מקור שראוי להאמין ואז אין מקור להמית כאשר מלמדים ארבע מיתות בית דין ומזכירים בתפיילה ארבע מיתות בית דין כאילו זה נכככון ובהזכירם כנזכר ניכר גודל רוע הלב להתעלם מכאב של מי שוסובל מכאב במידה שמבש למות כנזכר ואומנם להיפך החורט שלא מבקש למות לא נכון להמית כי אין ספר ויקרא מקור שראוי להאמין ועדיין מדין המשנה שממאפשרת לקבל חוטאים קל וחומר מי שמבקש למות ועדיין לא לעשות את משנה סנהדרין כנזכר כי שב ואל תעשה עדיף למען לאפשר לחוטא לעשות מעשה טוב כי אפשרי שיעשה מעשה טוב או יציל בים כנזכר או יתן צדקה למשפה של עניים וצדקה תציל ממוות לפי המורשת היהודית
ולהיפך מדברי ציץ אליעזר בנושא עובר כי העובר לר ביקש למות ולכן שונה שאין לאפשר לפנות לרופא להרוג עובר כי לא מרפאים מחלה בזה ואסור לרופא להזיק ככה רק לרפא לעומת מי שמבקש למות שונה מלא תרצח כי רצונו גלוי שביקש למות ואז יש רשות קל וחומר מחואט שלא ביקש שלפי המורשת יש רשות להמית חטא למרות שיכול לעשות טוב או להציל בים חיים או אפילו טובה קטנה כי ייצוג בנאמנות את המורשת מחייב ללמד שהמורשת מאפשרת להרוג חוטא למשל לשרוף חוטאים במשנה סנהדרין ולכן קל וחומר מי שמבקש להמית אותו כנזכר וכן המורשת מאפשרת להרוג עמלק אילו ידעו מי עמלק למרות שלא ביקש וקל וחומר מי שביקש כנזכר וגם בזה להיפך מהרבנים האמרים לא להמית כוב שמבקש כי יש רשות ורבני היהדות לא מייצגים בנאמנות את המסורת וכן בנושא עמלק כי לפי המורשת עצמה בתורה שבעל פה אין צו ואין דבר אחרי סוף ספר ויקרא לפי תורה שבעל פה בתלמוד שבת לכן העניין של עמלק לא באמ צו לפי תורה שבעל פה ואילו רבני היהדות כיבדו את המורשת ההלכתית היו מלמדים שאין צו אחרי ספר ויקרא וכל התוכן של ספר במדבר או מאתיים פרטים בספר דברים באמת לא מיצוות לפי תורה שבעל פה אין מיצוות להרוג עמלק ועדייין לפי המורשת יש רשות להמית חוטא למרות שלא ביקשו לכן קל וחומר מי שביקש כנזכר ולמרות שלמעשה עדיף לא להרוג חוטא כנזכר כי שב ואל תעשה עדיף וראו מאמרים אחרים שספר שולחן ערוך לא רק לא ראוי להאמין בו להלכה אלא רוב תוכנו נגד המסורת ההלכתתי בפרטים שאין גזרה אחרי רב אשי לפי ההלכה ומכיוון ששיקול זה אמת ולא שקר כי לא שיקר רב אשר ראש בשיקול הזה נחשף שרוב התוכן של ספר שולן ערוך נוגד את המסורת ההלכתי וכן הפרט שמנהיגי ההלכה קבעו אין הולכים כדברי רב מאיר כי יש סיבה כאשר הסברתי במאמר הקודם ראו שם
https://www.sefaria.org/sheets/354034
שם

עכשיו שם החודש בול

עכשיו שם החודש בול
קדמונינו קראו לחודש השמיני חוד בול ככה נשמר בספר מלכים בדור שלמה כי אחרי קיץ יבש מתחיל גשם כמילה מבול שלפי הסיפור בחודש השני ירד גשם ובאותו שם בחודש שמיני מתחיל גשם שמו בול
וסיפור אמיתי כאשר הרבי אמר לנו שהשם המקורי של חודש בול הגיב תלמיד אחד מעולם לא שמעתי שם זה ובאמרה תמימה זו חשף את התקלה שרבני היהדות הדבירו את המורשת המקורית כי בהחליפם משם בול לשם בבלי לא רק במשנה אלא בספרי מקרא המאוחרים גרמו להשכיח את השם היהודי בול כאשר הגיב התלמיד הזה וכבוד המורשת גורם שנגיב ונדגיש את השם בול שהוא שם מקורי של קדמונינו ולא להחליף את המקורי בול בשם בבלי כאשר החליפו רבני המשנה והתלמוד וגם כותבי ספרי המקרא המאוחרים כי בכך החליפו ומדבירים את היהדות המקורית כאשר אני הדגמתי כאן ודגמאות נוספות
רבני היהדות לא שומאים על המורשת אל החליפו והדבירו המון מהמורשת ולכן כדי לתקן עוול רק אקדמאי כמוני מפרסם לתקן את הפרטים שנחשבים טעות לפי מקורות היהדות
וזהו באמת תפקיד של משיח כי הפירוש של דברי האמורא אין משיח לישראל לא שאין משיח כלל אלא אותו רעון של משיח של מלכות את זה אין וכמו שיש כיוון אמורא שיש משיח גם שיטה כשרה כמו אותו אמורא כאשר העיז לכתוב ספר העיקרים אבל עדיין גם הוא רק התכוון משיח של מלכות אבל לתפקיד אחר יש משיח ללמד ולהיות כלי ונחה עליו רוח אלוהים לתקן טעות כאשר עושים בשם אלוהים משהו השם טורח לשלוח לתקן טעויות כאשר עשה בדור ירמיע לתקן טעות כי באמת לא ציויתי זבח וכן בפי ישעיה הנביא טרח לתקן דם לא חפצתי בלשוון עבר כי חשוב שספר ויקרא נכון אבל נחשב טעות וכן בדור שלנו רוח של משיח שלח אותי להגיד לכם איזה פרט לשנות למען התפתחות והישרדו באיזה פרט להיפרד מרבני היהדות שמלמדים למול את הבן בטקס דם כי הפרט החשוב ביותר הוא לשמור על התינוק מסכין כנזכר כי זה חשוב יותר מתיקון הטעויות של ברכה שגם טעויות אבל לא מחסירים מגוף של אדם אחר וכנזכר

סיפור הכרת השיטה לבדוק הלכה

לקח: הפרט החשוב ביותר שלמדתי בישיבה חרדית, למדתי מתלמיד צעיר ממני שהראה מקורות,
בגלל המקורות כי רבני היהדות לא מייצגים בנאמנות את המסורת היהודית. כבוד המורשת היהודית גורם לבדוק מקורות.
__
סיפור: הגעתי לישיבה חרדית לפני ראש חודש של הדתיים, כשלושים יום לפני חג ראש השנה
היה אז היום האחרון של חודש העברי. [ואדלג להחסיר מסיפור זה את המפגשים עם ידידים ושותפים לחדר אולי כתבתי במקום אחר] בעת שאכלתי ארוחת ערב של אולם הארוחה, ישב לידי תלמיד צעיר והתחיל לדבר "שמי לא מרדכי ומה שמך
הצבעתי ל-פי שאני עדיין לועס ואז המתינו עד שבלעתי ואמרתי "אל תדבר עימי בזמן שהפה עסוק
הוא השיב "יפה לפי המורשת אין לדבר בסעודה, והרגשתי שאתה שונה מהאחרים. אז רק אני אדבר בלי שאלות הוא סיפר סיפור בעת שאכלתי
בסיום הארוחה שלי הוא המליץ לתפוס מקום טוב באולם התפילה, ולא להמתין להגיע בבוקר ופשוט לחפש מושב ריק
אז הלכתי והבאתי את זוג התפילין שהוריי קנו בשבילי ונפגשנו באולם התפילה והוא המליץ לי מה נחשב מקום טוב
אחרי זה הוא שאל אותי "אם אני יודע מקור שבראש חודש הזמן לקרוא הלל
השבתי בתמימות של כיתה ט' כי כתוב בסידור [כידוע לכם סידור הוא השם של ספר התפילה של דתיים
והצעיר בכיתה ח' תיקן אותי "שאלתי "מקור" כי לא מספיק שמשהו כתוב כי יש מיליון ספרים אבל מה מקור
השבתי "כנראה בספר שולחן ערוך
והצעיר המשיך לשאול "האם אתה יודע את המקור של רב קארו
??
הרגשתי הלם על צורת החשיבה זו כי ההלכה לא חמש מאות שנה אלא רב קארו אסף מספרים עתיקים יותר
והשבתי שאני לא יודע
אז מרדכי הציע לי "אם הוא יראה לי, לא רק אדע, אבל אדע את המקור בלי לחפש
הסככמתי והלכנו כי הוא יכול להציל זמני כי הוא ידע את המקור
הלכנו לאולם אחר שבו הרבה ספרים והוא הראה לי מדף שבו ספר שולחן ערוך כי לא ידעתי באיזה מקום ובאיזה מדף
אז הוא אמר איזה ספר נבדוק
?
האמת שלא היה לי מושג… כי היו שם עשרה ספרים של אותו כותר ולא ידעתי באיזה מהם יש הלכות ראש חודש של הלל ידעתי שבסדרה אחרת הוא ספר רביעי מתוך שש אבל זה מתוך עשרה
השבתי שאני לא יודע
אז הוא המליץ לי לפתוח ספר הראשון ולחפש ב-"שולחן ערוך" של השמות
כי זה הרעיון של שולחן ערוך לסדר בשולחן את הנושאים והעניינים כדי לדעת מקומם וסדרם במקום אחר
אז חיפשתי ולא מצאתי ראש חודש
אז החזרתי ושלפתי עבא עד שמצאתי ואז לפי הרשימה מצאתי הלל
ואז פתחנו לעמוד וקראנו שלפי ההלכה קוראים הלל בראש חודש ויש ויכוח בין הרבנים אם לברך או לא
ואז הוא שאל מה המקור של רב קארו והשבתי שאני לא יודע
אז הוא הצביע לפירוש בצד שנקרא באר הגולה ושם הופיע מקור בספר תלמוד בבלי
מרדכי סיים עכשיו אתה יודע את המקור
כן תודה
מרדכי הוסיף אבל לא בדקנו אם המקור באמת אומר לקרוא הלל ואם לברך או לא
הרגשתי הלם
כי באמת לא חשבתי לבדוק
הדת שורדת בכלל שתלמידים לא בודקים ואותם שבודקים יודעים לשמור מרחק מרבני היהדות כי יתבאר שרבני היהדות לא מייצגים בנאמנות את המסורת ההלכתית
אז פתחנו את המקור בתלמוד וקראנו את החלק והתברר שלפי ההלכה לא קראו הלל אלא במקום מסוייםי ורבי אמורא חשב להפסיק אותם לא לשנות מכולם שלא קוראים הלל אבל לא הפסיק אותם האם בעצמו קרא הלל
?
ברור שלא קרא הלל אילו באמת יש מיצווה ציונו לקרוא הלל היה קורא בראש חודש ולא היה חושב להפסיק אותם נחשף השקר כי לא צינו בזמן זה לקרוא הלל
בזמן ראש חודש ההלכה לא מחייבת לקרוא אותם מזמורים וחשוב להדגיש זמן האם בזמן זה חייבים אין מקור שבזמן רראש חודש חייבים לפי ההלכה עצמו וברור ששקר להגיד ציונו כי האמורא לא קרא ואף חשב להפסיק אותם רק בסוף לא הפסיק אותם אם רוצים לקרא רק שלא חייבים ומתברר במקור הזה רואים את ההיפך מספר שולחן ערוך שבזמן ראש חודש לא חייבים רק שבמקום אחד קראו אבל לא קראו בישיבה של אמוראים
ומתברר שזמן ראש חודש לא הזמן שחייבים לקרוא אותם מזמורי תהילים הנקראים תהילים
וזה מערער על הנאמנות של ספר שולחן ערוך כי גרם לי טעות שהוא מייצג את המסורת אבל לא מייצג את המסורת היה צריך לפרט יש מקומות שקוראים ויש שלא קוראים כי לא חייבים ולא ציונו אך הטעה אותי ומתברר שספר שולחן ערוך לא מקור שראוי להאמין בו
ואז מרדכי כי זה לא שמו הציע לי במקום לקרוא מזמורים שהזמן לא מחייב אפשרי לקרוא מזמורים אחרים לדוגמה חילקו את ספר תהלים לקרוא כול יום עד שמשלים את הספר בחודש כי לא חייבים אלא לתפוס את הזמן שהם קוראים מזמורים בזמן שההלכה לא מחייבת לקרוא אז אפשרי לקרוא כול מזמור
אמרתי תודה ואז הוא שאל "איזה מזמור אתה חושב קוראים בראש חודש
השבתי מההתחלה
והוא השיב "אבל ראש יום שלושים לחודש
!!
מה
??
אבל זה לא ראש
אבל כך האמת
אז אין להתחל תחילת ספר תהילים בראש חודש למרות ששם "ראש חודש" נדמה תחילת החודש ולכן שמתאים תחילת הספר כי לפעמים ראש חודש הוא יום שלושים בסוף החודש היוצא בצאת החודש
וראו נספח שהחלוקה לחודש יכלו לשפר אומנם זה פחות חשוב מהמשך הסיפור לכן בנספח
ואז שאלתי אותו נמשיך את השיטה מה המקור לקרוא מהתורה בזמן ראש חודש
כי אני ידעתי את המקור ורציתי להראות שלמרות שבכול אלה טעיתי ולמדתי ממנו יש מעט שאני יודע
אז בסבלנות הוא זרם ופתחנו לחלק של קריאת התורה של ראש חודש
וראינו בספר שולחן ערוך שבראש חודש הזמן לקרוא ארבעה
והמשכנו את השיטה בדקנו את המקור ומצאנו במשנה
ואז הוא שאל דברי מי
??
ידעתי שאין שם אז אמרתי שאים שם
ואז הוא לימד אותי שזה של רב מאיר כי משנה סתם היינו בלי שם של רב מאיר והראה לי מקור בתלמוד מסכת גיטין ואז ידעתי שהמקור לקרוא בראש חודש היינו שהזמן שההלכה מחייבת לקרוא הוא ראש חודש וככה סיכמתי לו אבל הוא תיקן אותי שזה לא לפי ההלכה כי מנהיגי ההלכה קבעו שלא הולכים כרב מאיר
כי יש סיבה והראה לי מקור בתלמוד בבלי עירובין פרק ראשון ולא בגלל ש הצעיר טען כך אלא בגלל שיש מקור וכבוד המורשת גורם ללמד שלא הולכים כדברי רב מאיר כי יש סיבה שאין הלכה כדבריו למשל משנה מסוג סתם
ואז אמרתי אם כן גם אין ברכת שעם שמע כי גם של רב מאיר
והוא הוסיף ואין הרבה מלאכות בשבת לפי ההלכה עצמה כבוד המורשת גורם לא לקבל דברי רב מאיר
ואילו רבני היהדות כיבדו את המורשת היו מלמדים שלא הולכים כרב מאיר שלפי ההלכה עצמה אין לעשות כדברי רב מאיר כנזכר במקום ללמד לעשות בניגוד להלכה ולקרוא בראש חודש ארבעה כנזכר
כי יש מקור וככה המסורת שנמסרה לנו ממנהיגי ההלכה
ובזוניות שיודעים שאין הלכה כרב מאיר בפרט "הפותח והחותם" שבאותה משנה אך בזדוניות משקרים לעשות כדברי רב מאיר כשמוזכר שמו בניגוד למסורת כנזכר וכן כשלא מוזכר שמו עדיין סתם של רב מאיר כי ככה המסורת שנמסר לנו
והמשכנו לבדוק תפית מוסף וראינו שאין מקור לטענה שזמן לקרוא ברכת מוסף הוא ראש חודש
היינו אפילו אם נניח שיש זמן לקרוא הלל בלליל פסח אבל לא בראש חודש
ואפילו אם נניח שיש תפילת מוסף ביום אחר אבל לא בראש חודש ולא בשבת
ואז העזת לבקש מהמלמד שלי שבאותה עת שהם קוראים כול הדברים המיותרים האלה בניגוד להלכה הלל 5 דקות ולקריאת התורה 15 דקות ומוסף פעמיים 10 דקות כחצי שעה ביחד של דברים שההלכה לא באמת מחייבת לקרוא בזמן ראש חודש נשתמש בזמן הזה לבדוק פרטים אחרים והסכים
אחרי זה חזרתי לחדר שינה שלי עם שני השותפים וכול אחד ניסה לשכנע אותי על הסדר הנכון בבוקר האם תחילה לרוקן את הנוזל הפסולת או תחילה לרחוץ ידים בטקס ולא ידעתי
___
בבוקר של סוף חודש
הגעתי לאולם התפילה ומצאתי את הארונית שבחרתי, והתחלתי לקרוא מספר התפילה ששמו סידור
מודה אני אבל הפעם כשהגעתי לברכה החלטתתי שאעשה את ההלכה שכבר ידעתי כי תלמיד מבוגר הראה לי מקור שלפי ההלכה מי שרוצה להיות חסיד יברך אבל לא כול אחד רוצה להיות חסד אני לא רציתי להיות חסיד אז לא בירכתי של ציצית אלא המשכתי לקרוא כי כתוב בסידור וכן ברכות אחרות
וכשהגעתי לברכת יוצר אור הבנתי שיש סיבה נוספת לא לברך כי אפילו מי שרוצה להיות חסיד ויברך כרב עקיבה משהו, עדיין לא יברך יוצר אור וברכות שעם שמע כי מנהיגי ההלכה קבעו שאין הולכים כדברי רב מאיר כי יש סיבה
ובעת שהם קראו הלל בראש חודש, וחשבו בטעות חייבים בזמן זה, ושיקרו להגיד "ציונו" למרות שאילו ציוה אז האמורא היה קרא אך האמורא חשב להפסיק אותם כי לא ציונו אני והתלמיד בדקנו מקורות של קריאות הארוכת בתפילה
כי באמת בזמן ראש חודש ההלכה לא מחייבת לקרוא מזמורי הלל ולא לקרוא מהתורה ארבעה אלא להיפך לפי ההלכה אין לעשות כרב מאיר כנזכר וגם לא מחייבת לקרוא ברכת מוסף אפילו מי שרוצה להיות חסיד ולכן יברך ברכות אחרות כרב עקיבה, מעין שמונה עשרה עדיין לא בנפרד כי הלכה כרב עקיבה ולא ברכות של תפילת מוסף בזמן ראש חודש ולא בשבת ולא בימי חג כי הזמן לא הזמן לברך אותן
המצות ועוד בדקנו שאלה כי יש חלק הודו ומרדכי שאל האם נכון להגיד הודו קודם ברכת ברוך שאמר או אחריה מה נכון לפי ההלכה
??
אז בדקנו והתברר שההלכה לא מחייבת לקרוא החלק של הודו ואפילו המעט שמוזכר מהודו, אין מקור במשנה לקרוא בכלל ולא בוקר אחרי בוקר בפרט וכן כול הקריאות מהמזמורים בדקנו את המקור של דברי שולחן ערוך אין מקור במשנה היינו שבהלכה המקורית לא חייבם לקרוא בבוקר יום אחרי יום בדורות רב עקיבה ורב גמליאל ורב יהודה הנשיא
וכן האריכות בימי שני שמוסיפים רק כי כתוב בדקנו את המקור שמאוחר אפילו יותר מהתלמוד אבל בדורות של תנאים רב עקיבה ורב גמליאל ההלכה המקורית לא מחייבת להאריך ביום שני וחמישי ואף לא ליפול על פניו בכלל ובקריאה כולשהי בפרט ואף הקריאה של שני וחמישי ממגילת ספר תורה של רב מאיר וכנזכר לפי ההלכה אין לעשות כדברי רב מאיר כי אין הלכה כרב מאיר כי יש סיבה כי ככה מסרו במסורת של ההלכה אבל בהרבה פרטים רבני היהדות לא מייצגים בנאמנות את המסורת של ההלכה
וכן ברכות שלא עשני גוי ולא עשני אישה נגד ההלכה כי דברי רב מאי רוכנזכר מנהיגי הלכה הם כבר קבעו שאין הלכים כדברי רב מאיר אלא לפי ההלכה אין לברך כי אין הלכה כרב מאיר ולא רק בניגוד להלכה בהרבה פרטים אלא חטא דתי של ברכה שאינה צריכה כי לא צריך לברך אחרי שהגיבו לא לעשות דברי רב מאיר
והוא הראה לי מקור שברכת פוקח עורים והרשימה שעמו לא רק בגלל הסיבה שהכרתי לא חובה כי מי שרוצה כי מקור במסכת בבא קמא "מילי דברכות" היינו דברים של מסכת ברכות בין לברך ובין פרט אחר שבתלמוד ברכות כאר הרחיב רשבא שם אילו אם זה לא ברכה זה עדיין בכלל מי שרוצה ולא חובה לכולם כנזכר אלא בפרט פוקח עורים דעה חיצונית כי ברייתא ולא רק בר משמעות חוץ כי ברייתא בר היינו חוץ אלא בזמן תנאים ועדייין החליט רב יהודה הנשיא לא לכול אותו פרט כי נכון לשכוח ולא כלללו בשמנה כדי לא לשכוח
וכן ברכת ברוך שאמר ועוד אריכות ואפילו ברכת בורא פרי העץ של רב מאיר שהוא טען אסור ליהנו מהעולם בלי ברכה לפרש דברי רב מאיר וכנזכר כבוד המורשת גורם לא ללכת כדברי רב מאיר ואפילו מי שרוצה להיות חסיד ויברך משהו כרב עקיבה עדיין לא יברך בורא מיני מזונות שלא במשנה ולא בורא בפרי העץ כי אין הלכה כרב מאיר ולא ברכת יותר מאותה סיבה שיןא הלכה כרב מאיר וכי פוקח עורים והשאר שהדפיסו עימה בר היינו חוץ כנזכר והחליט רב יהודה הנשיא שנכון לשכוח אותם האם בכך רב יהודה הנשיא רשע
??
הוא המנהיג אלא להיפך נחשב חטא דתי של ברכה שאינה צריכה אם מברך שנחשב חטא דתי תחשבו כמה חטאים כאלה הייתי חוטא אילו עשיתי כמו רבנים רק בגלל שהדפיסו בסידור התפילה בניגוד להלכה
כבוד המורשת גורם לשמור מרחק מרבני היהדות ומספרי התפילה ומתי כנסת כי שם מלמדים לעשות בניגוד למקורות בהלכה זה הרבה הרבה חטאים של ברכה שאינה צריכה אפילו אם יש ברכה של רב עקיבה המון המון ברכות בניגוד להלכה יום אחרי יום
וגרוע עוד יותר מברכות שבגלל הסירוב של הרבנים לתקן כמו אבן הם מכוונים את תלמידים לאבדון של אבן כמו המאובנים שמצאו שנכחדו כי לא שינו ונכחדו עד שנשאר רק מאובן כי היו בחיים כמו אבן בלי שינוי
אומנם בדור שלנו יש פרט שצריך לשנות ודחוף מאוד כי בורחים חדת היהדות כאשר רואים אב ואם דתי בלב אבן בלי לחשוב על כאב הבן של עצמם ומלמים למוהל לכרות חלק בריא מגוף התינוק באדישות בלי חמלה ובעת כאב של הבן הם אוכלים עוגה ושוקולדו בלי לב
זה מבריח מהעם וגרם רצון להתבולל כאשר מדברים על התבוללות הם בורחים מהיהודים המכוערים שאין להם לב לבן של עצמם מעדיפים שלא יכלללו אותם אם יהודים של לב אבן וכדי לשרוד ולמען המשך היהדות לשנות תחילה את הפרט החשוב הזה לשמור על התינוק מסכין לשמור אותו שלם כשנולד למען הישרדות היהדות כי הכיוון של רבני היהדות הוא שמוליך למאובן שלא שרד כי לא משנים ולא מתקנים טעיות כנזכר בברכות אבל הרבה יותר חשוב מברכות הוא לשמור על תינוק מסכין ובפרט בדור שלנו שהרבה מבינים שזה טקס של לב אבן ובורחים בהתבוללות כדי לברוח מהדתיים שלהם לב אבן עכשיו הזמן שדחוף למען הישרדות היהדות להיפרד מרבני היהדות במסגרת הרשמית ולחזור לשורשי היהדות בטעם חדש כאשר אספתי בגלל המקורות לא כי תלמיד צעיר טען ושמעתי אלא כי הוא האראה לי מקורות
וכן ברכת תפילין, כמה? כמה ברכות נכון לברך לפי ההלכה
בספרים המאוחרים יש מחלוקת אבל נבדוק מקורת
בתלמוד אמרו מברך אחת ואם כן נחשב חטא דתי לברך ברכה שאינה צריכה יותר מאחת כאשר ללימדו אותי אומנם אפילו ברכת תפילין לא בהלכה המקורית של המשנה כאשר תיקנו ברכת מעין שמונה עשרה בדורות רב עקיבא והתנאים כי המקור בתלמוד לא במשנה על פילין בפרט ועל מיצוות בכלל נחשב חטא דתי של ברכה שאינה צריכה המון פעמים ביום יום אחרי יום לאור מאות הברכות אין סיכוי שההולך בדרך של הרבים בדרגה בינוני חצי זכאי כי גם אם עושה הרבה מעשים טובים מספר הברכות הוא המון יום אחרי יום והדתיים בחטא הדתי שבעצמם מכירים ברכה שאינה צריכה נחשב חטא אותם התדיים שמסרבים לתקן את הטעות מכריעים את העם לרובו אשם מרוב ברכות לעומת החילוני שלא מברך בכלל אפילו של רב עקיבה הוא גם לא מברך ברכה שאינה צריכה
!!
וזה הסיפור שבו למדתי לבדוק מקור של הלכה ושבאת לפי ההלכה חטא דתי לברך פעם אחרי פעם הרבה חטאים יום אחרי יום אם חלילה מעדיםפים רבי דור שלו מעל המסורת עצמה
כי הם לא מוכנים לתקן טעויות במנהג ובספרים וכנזכר
ובסוף יש סיפור אחרון על שם החודש בול
__
נספח חלוקת ספר תהילים
כאשר קראתי ספר תהילים חלק ליום יום אחרי יום הרגשתי שהחלוקה גרועה כי יש ימים שלפי חלוקה קוראים פחות וזה גורם הכבדה ביום אחר כשיכללו לחלק שווה
אז אני השתמשתי לפי מספר עמודים לחלק 29 עמודים למספר עמודים ליום ואם יש שלושים יום אז העמוד האחרון לשבור לשנים
ויותר מדייק מחלוקת עמודים כנזכר 29 חלקים יהיה לפי מספר המילים 670 מילים ליום אבל רק לשם חלוקה להשוות ולחשוף שהחלוקה של רבני היהדות גרועה לשם השוואהה, כי בתחילת החודש מחלקים הרבה יותר משבע מאות 930, וזה גורם שביום אחר פחות ופגם גרוע מזה כאשר מקצרים פחות 670 זה מכריח אריכות ביום אחר כשספק אם יש זמן להאריך ולהשלים, וזה מקלקל לכן פירסמתי לשם השוואה אומנם להלכה ולמעש העדיף לשמור מרחק מספר תהילים כי הכותב טרח להודיע בתחילת הספר שהוא כיוון שונה משל ספר קהלת ועדיף לקבל ספר קהלת ולשמור מרחק מהדות והתוכן של ספר תהילים המתחיל אשרי האיש כולו כמו ספר חיצוני שטמא יותר מדת אחרת שנכון ללמוד כדי להכיר מה חוקות הגויים ולא לעשות אפילו כאשר דתים אומרים לעשות כי חוקות הגויים למשל מדורה באביב או חוט אדום על פרק היד הם חוקות הגויים ומי שלא יודע הינדואיזם לא ידע שמדת אחרת לכן טוב ללמוד דת אחרת להכיר טקסיהם ובאותה עת לשמור מרחק מספר תהילים בגלל הדעות וכנזכר לא לקרוא בכלל ולא חלקים להשלים את הספר בפרט ונשאר לקרוא ספר מעניין כמו אליס בארץ הפלאות כי החיבור ליהודת הוא באמצעות ביקורת ולימוד במאמרים שאני מפרסם כדי להציל זמנכם למצוא מקורות ולכבד את המקורות כי רבי היהדות לא מתקנים ולא מייצגים בנאמנות את המקורות של המסורת היהודית.

סיכום ספרי אליס והפלאות

יש ספר "הרפתקאות אליס בארץ הפלאות 1865" וספר נוסף על אליס מבעד למראה 1871. בגלל שהם מעניינים אני מעניק סיכום לשניהם:
__חלק א' של סיכום ספר אליס עד עמוד 34
אליס ישבה עם אחותה עד שראתה ארנב שבדק שעון. היא רדפה אחריו לתוך מחילה עד שהתחילה נפילה למטה. היא נפלה הרבה זמן, ממש לאט ולכן הצליחה לקחת כלי ריבה ממדף כשעברה. כשראתה שהכלי ריק הניחה כשנפלה ליד ארון. בעת נפילה, אליס חשבה על האפשרויות מה היא תמצא בקצה הנפילה. היא זכרה את חתול מחמד שלה וחלמה שהלכו יחד עד שנפלה על ערמת עלים. היא ראתה את הארנב במסדרון ושמעה שאמר שהוא מאחר. אליס רדפה אחריו מסביב עיקול ושם… לא ראתה אותו. רק ראתה הרבה דלתות שמצאה נעולות
לפתע כמו חלום הופיע שולחן זכוכית ועליו רק מפתח. המפתח לא פתח שום דלת עד שמצאה דלת קטנה בגודל ארנב, שהתאים. מבעדה ראתה גן פרחים אך היא ילדה ולא יכולה לעבור בדלת קטנה
היא הלכה להחזיר המפתח לשולחן אבל עליו הופיע כמו קסם בקבוק. כשהיא שתתה את הנוזל היא התקטנה לגובה ארנב, כמו שיקוי קסמים. אליס חזרה לדלת שפתחה, אך מצאה שנעולה וכבר החזירה את המפתח לשולחן
היא ראתה את המפתח על שולחן זכוכית אבל בגודל של ארנב לא יכלה להגיע. היא ניסתה לטפס על רגלי הזכוכית ולא הצליחה כי הזכוכית חלקה מדי מתסכול היא בכתה אבל מהר עצרה את עצמה
לפתע הופיע כלי זכוכית שבו עוגה היא אכלה וכמו קסם התמשכה לגובה אז שמחה שיכולה לקחת מפתח אבל… אז לא יכולה לעבור בדלת הקטנה
אז היא ממש בכתה הרבה כי רצתה לעבור לגינה היפה. הדמעות של גוף ענק גרמו ים היא המשיכה לבכות עד שעבר הארנב והוא הפיל את המניפיה שלו מבהלה כשראה את הענק אליס
אליס חשבה שהיא אדם אחר מכול השינויים וכיוון שהרגישה חם השתמשה במניפה להקל מהחום ולמזלה היא חזרה לגודל של פטריה ובמקום לעמוד על הרצפה בשלולית דמעותיה היא צפה בים דמעות עד שעבר עכבר היא התחילה לספר ללידיד החדש על חיית המחמד שלה שהיא חתול… וזה הפחיד את העכבר לחשוב על חתול
הוא ברח והיא הייתה לבדה עד שהגיעו כמה עופות וחיות אחרות
ביחד יצאו מהים כדי להתייבש
עד עמוד 34

ומעט מספר השני מראה 1871
חלק מהסיכום

אליס דיברה עם חתולות המחמד הצעירות שלה עד שהלכה ועברה מבעד למראה לתוך החדר שמופיע במראה. בחדר ההוא יש ספר שבגלל אותיות שלו רק בשימוש מראה הצליחה לקרוא. כשיצאה מהבית לתוך גינה פרחים דיברו עימה [הערה סיפור זה מספר זה הוכנס לתוך הסרט של הספר הקודם הרפתקאות בארץ הפלאות וכן פרטים נוספים למרות שבספר זה]. אחרי כן פגשה את המלכה האדומה שהציע לאליס משימה: להגיע עד השורה השמינית כמו משחק שחמט ואז המלכה תעניק לה דרגת מלכה
רכבת

חלק ב' וסיום סיכום סרט נוקמים 2012

המשך מעמוד

יש מיצוות "לא תקום" ויש סרט הנוקמים, סיכום הסרט וביקורת

בצוות מדברים עד שמתפרץ ויכוח וסכסוך ביניהם ובעת הויכוח הגיעה המתקפה של ברטון ועוד חיילי לוקי
פיצוץ הרס את המעבדה שבה ישבו המתווכחים, הדף הפיל את דוקטור באנר ואת גברת רומנף היא אלמנה שחורה לחדרון בקומה מתחת. הם נלכדו בלי אפשרות לעלות וגם הריסות שנפלו חסמו את הדלת. הנפילה גרמה לבאנר להפוך לענק הירוק ששמו הולק, למרות שבעת המהפך, היא ניסתה להרגיעו שאין אויב. הולק התחיל להשתולל עד ששבר קיר אבל אז כשהיא יצאה הולק רדף אחריה וניסה להכות אותה [הערה: בסכומים שאחרים כתבו מופיע גם שנלכדו ואחרי כמה שורות "הולק רדף אחריה" אבל לא שמו לב שאם נלכדו אין מקום למרדף ! ובסרט המרדף במסדרון לכן הוספתי הולק שבר את הקיר למרות שלא בסיכומים יש עוד פרטים שלא מתאימים לסרט שתיקנתי בסיכום זה] עד שהגיע תור שהיה נחשב לאל של הצפוניים. לפני שהספיק תור להכות בו בפטיש האגדי, הולק במהירות היכה בו מכה אחת חזקה, שהפילה את האל תור [רמז לסרט תור 2011, שאין לו בעצמו כוחות אל, רק יש לו פטיש בעל כוחות] ההסחה של תור שירתה את אלמנה שחורה, שהלכה ומצאה את ברטון. שבמצב היפנוטי בשלטון לוקי ובסיבה זו ניסה לירות בה חץ. היא התכופפה כברק ובעטה בו ואז הוא התעורר
אחרי שהפיל הולק את תור, הגיע מטוס סילון לסדק של הפיצוץ. היה מרחף לבדוק את הנזק עד שהטייס ראה הולק ועל הרצפה תור, אז ירה מהמקלע של המטוס אך העור של הולק חזק יותר ממתכת הולק רץ עד הסדק וקפץ על המרחף. בהשתוללות פירק את המטוס עד שהוא עם ההריסות נפלו מגובה
התוקפים הזיקו לאחד מחלקי המסוקי-ים בעת טיסה ולמרות שאחרים פועלים נושא המטוסים האווירי התחיל לאבד גובה הסרן עסק בתיקונים אבל עבדי לוקי תקפו אותו ובקרב הוסח מהתיקון הרכב המשיכה ליפול עד שאיש הברזל עף בשריון סילון לדחוף את המאוור במוקם המנוע כדי להרים את נושא המטוסים וסופסוף הסרן מתקן את הממשק בקרה
בינתיים תור הלך לבדוק שהתוקפים לא שיחררו את השבוי לוקי אבל לוקי הטעה אותו בכוחות הסגולה של הזייה בהיותו יליד לגזע מיוחד. אז תור נכנס לתא ולוקי יצא ונעל אותו בפנים אחרי כן לוקי מצא את החנית ובה דקר את הסוכן קולסון בנוסף הוא לחץ על לחצן פליטה להפיל את התא שבו תור. תור השתמש בפטיש האגדי לסדוק את הזכוכית המיוחדת ואחרי כמה מכות, ברגע האחרון שבר את הזכוכית הוא מצא את דוקטרו באנר שהיה הולק ועכישו אנושי, בשדה
למעלה ברכב סרן ואיש ברזל ניצחו את עבדי לוקי וגם מצאו שברח לוקי
___הפלישה בניו יורק
הצוות טס במטוס סילון לעיר ניו יורק כשאיש ברזל הוביל בשריון טס. ברזל התווכח עם לוקי וכאשר ניסה לוקי לשעבד את לבו בסגולת החנית, ונגע בלב איש ברזל, שם המכשיר כוח הפריד וההדף רק העיף איש ברזל מעל מרפסת. למרות שנפל חלקי שריון טס עפו אחריו וחיברו יחד לחליפה שהציל אותו
באותה עת סלביג המשעובד הפעיל מכשיר שבכוח הקוביה הכחולה פתח שער מעל מגדל של סטארק
חיילי לוקי פלשו ותקפו עיר ניו יורק. הצוות הגינו על העיר בלחימה נגד הפוללשים אבל המון באו
באנר רכב אפנוע ונהפך לגיבור הירוק הולק שהרס רכב ארוך של הפולשים בעת שהצוות הרג המון פולשים הולק תקף את לוקי ומהמכות לוקי שחרר את החנית מידו הולק ראה שעור לוקי מגן עליו לכן "הטיח" את גוף לוקי על הרצפה הרבה פעמים עד שאפילו לוקי התעלף
רומנוף היא אלמנה שחורה הלכה למכשיר והיכה את סלביג עד שהתעורר. הוא חשף שרק החנית יכול להפריע למגן שדה הכוח מסביב למכשיר כדי להפסיק את הפלישה דרך השער
הצבא בהחלטת הנשיא [אובמה שנתת 2012] ירה טיל גרעיני מנשק אמרקאי כדי להשמיד את הפולשים שהם המטרה, כדי למנוע התפשטות הפלישה, למרות שיש מחיר של אנושיים תושבי ניו יורק כי נחוץ לירות והם לא התכלית או המטרה של הפצצה
כאשר שמעו פקודה לצאת מהאזור בגלל טיל אטומי, איש ברזל סירב פקודה כי ידע שהפולשים הם מסוג ציטאורי שהם סייבורג חצי רובוט בסיבה זו הוא ירט את טיל האטומי והטיס אותו מבעד לשער מכוון לחלליות הפולשים אך בגלל המרחק נגמר דלק השריון ורק הצליח לכוון את הטיל אל החלליות כשהוא התחיל נפילה חזרה לשער
כאשר התפוצצה הפצצה האטומית בחלל, לא רק הציל את תושבי ניו יורק [בדומה לסרט סופרמן 1978] האנושיים במקום להשמיד את החילים הפולשים שם, אלא ניפצה הרבה מהחלליות הגדולות כולל חללית בקרה שנופצה וכתוצאה מכך הצבא הסייבורג שחלקו רובוטי הפסיק לפעול [בדומה לסרט מלחמת כוכבים 1999] ונגמר הקרב
אבל עדיין יש סכנה כי איש ברזל נופל מבעד לשער בלי דלק ומגובה בנפילה אבל הולק הציל אותו
אבל עדיין השער פתוח לכן רומנוף השתמשה בחנית לדקור את המכשיר שפתחה את השער והשער נסגר
תור לקח את לוקי עימו בשבי והצוות התפזר לתפקידים אזרחיים
אבל רק אחרי שאכלו שווארמה
הסוף

יש מיצוות "לא תקום" ויש סרט הנוקמים, סיכום הסרט וביקורת

מבוא: סרט הזה ששמו נוקמים ראוי לפרש את שמו
השם נבחר בעידן שהמילה כוללה בתוכה משמעות של "הרתעה" ושונה מהדור שלנו, כי בתקופה של מלחמה קרה הרעיון של הרתעה גרעינית הייתה "אם האויב יודע, שאם יפציץ ערינו בפצצה אטומית, אז אנחנו יכולים לנקום וננקום בו בפצצות אטומיות על מדינה שלו, אז "אפשרות הנקמה" תרתיע אותו מלהתחיל" אומנם בדור שלנו הרעיון הזה נשכח בשימוש המילה לכן עלי להזכיר את המצב בעבר כדי שהשם לא יישמע כצוות מרושע לפי ערכים של דור שלנו
מגיע זכות קדימה לסרט זה בגלל הצלחתו הרבה. לא רק הצליח מעל כול סרט אחר של אותה שנה כי היה סרט מספר אחת באמרקה 77 מיליון כרטיסים, מאוד פופולרי אלא עוד, בכול העשור הוא מספר שש מתוך עשר הכי מצליחים כי רק חמישה סרטים בעשור ההוא היו מוצלחים יותר ממנו
בסיבה זו ראוי לבדוק ולהכין סיכום כדי שיכירו מה הסיפור של הסרט המצליח ולהעניק זכות קדימה קודם סרטים פחות פופלרים וכדי לסכם בסיכום טוב את הסיפור בסרט המצליח
אומנם העובדה שהקבוצה בסרט היא דמויות שהופיעו בסרטים קודמים שנאספו יחד, מסבירה את הצלחת הסרט, כי ייתכן שהסיפור לא גרם הצלחה כמו סרטים אחרים, שהצליחו בלי תכסיס לדוגמה הסדרה משחקי הרעב או הסדרה של בטמן שהצליחו בחמשה המוצלחים בזכות תוכן הססרט לעומת סרט זה הטכסיס של איחוד הדמויות הוא הגורם היינו שתחילה עשו בנפרד סרט של גיבור ירוק הולק 2008, אשר קהל מסויים אהב ואחרי שנה עוד סרט על דמות אחרת בשם תור מספרי קומיקס וגם איש הברזל בנפרד וסרן אמרקה בנפרד ולכול אחד קהל אוהדים… ואז כאשר איחדו את אלה לצוות האיחוד גרם משיכה לאוהדים שנאספו "וקנו כרטיסים" בעיקר לראות את הקבוצה שבה הדמות שאהדו ואכן טכסיס המכירות הוא חכם ועובדה זו מסבירה את ההתעלות על סרטים אחרים כנזכר משחקי רעב וסדרת בטמן של אותה שנה, שהצליחו בזכות איכות הסיפור או תוכן הסרט ומעליהם סרט הנוקמים כנזכר
__
סיכום הסיפור
גבר ששמו לוקי קיבל מתנה של חנית של סגולות כמו קסם. במדבר אמרקאי מסוק של צבא ארצות הברית הביא צוות לאתר מחקר כדי לבדוק תקלה. המסוק נחת בעת שעסקו ביציאת חרום ובאותה עת הקוביה
הכחולה [שהופיעה בסרט קודם, שהיא המוזכרת באגדות הצפון של אלי הצפונים שיש קוביה שהיא מקור אנרגיה כמו של האלים] שירתה הגעת לוקי מפלנטה רחוקה לוקי גנב את הקוביה הכחולה עבור שולחיו. הוא נגע בחנית בכמה חוקרים ובסגולה של האבן שבחנית שיעבד אותם לרצונו למרות מאמצי הצבא לוקי הצליח לחמוק עם הקוביה שגזל
קבוצת גיבורי העל נאספו להגיב למצב ולאיום. במחשב אחד מנסה לאתר את האנרגיה של הקוביה בעת ששאר הצוות טס לגרמניה בגלל מודיעין ושם מצאו את לוקי שעסק בנאום לאיים על הקהל להיכנע לכוחו ולהיות עבדיו ולהמליך אותו. בעת הנאום אחד העבדים שהשתעבד בכוח החנית גנב חומר נדיר עבור מכשיר לנצל את הכוח של הקוביה
הגיבור ששמו סרן אמרקה נלחם בדו קרב נגד לוקי שהחזיק חנית בעל סגולות. לוקי הניף את החנית לדקור אותו אבל הסרן החזיק מגן ממתכת מיוחדת שהציל אותו מהמכה וגם מ-ירי אנרגיה מהחנית. בנוסף הם היכו ובעטו במאבק [שהקהל אוהב] עד שהגיע מר סטארק בשריון הטס אשר בזכות השריון נקרא איש ברזל. בעת שאיש הברזל הגיע למקום, טס בתוך השריון כמו טיל שטס בגובה, וגם מטוס סילון שיכול לרחף באויר במקום אחד כמו מסוק, הגיעו, לוקי נכנע ומסר את החנית ואז נלקח לשבי לתוך המטוס הסילון
במשך הטיסה נכנסו לסערת ברק אשר מתברר לא של סערת גשם בטבע אלא של גיבור העל ששמו תור בעל פטיש עם סגולות מהאגדות ששולט בברק
תור הגיע ותפס את לוקי מהמטוס ובעזרת הפטיש עף עם לוקי ליער אבל לא שיחרר אותו [כדי להביא את לוקי למשפט בפלנטה שלו] איש ברזל נלחם נגד תור ללמען השגת לוקי בשבי [ובכך שני החזקים נלחמים זה בזהש] איש ברזל ירה טיליים מהשיריון ותור החזיר במכות ברק שרק הטעינו את בטריות השריון
אז הגיע הסרן לדרוש את הנשבה, אותו שרצה כנזכר למלוך על פלנטת הארץ אבל תור רוצה להביאו למשפט בפלנטה שלו לכן הוא מכה בפטיש האגדי אל המגן המיחד שספג את המכה
התפשרו ששניהם ילכו יחד עם לוקי היינו תור יצטרף לשמור על לוקי בזמן שהוא בשבי של הצוות
ביחד בעלי הכוח טסים עכשיו גם תור עם הסרן ואיש הברזל וסוכנת ששמה אלמנה שחורה [אותה שהביא את הענק הירוק שיופיע בהמשך] הם טסו לסוג נושא מטוסים בים שעליו מטוסי קרב אבל יכול לעוף למעלה בעזרת מאווררים עוצמתיים. בתוךך נושא המטוסים כלאו את לוקי בתא שקוף ומיוחד המוקף זכוכית מיוחדת שנועד לכלו בו את הענק הירוק למרות עצמה שלו אם יאבד שליטה של כעסו וישתולל [רמז לסרט הקודם של הענק הירוק 2008
בחקירה לוקי שותק ומסרב להשיב לשאלות שאר הצוות מדברים עד שמתפרץ ויכוח וסכסוך ביניהם ובעת הויכוח הגיעה התקפה
המשך יבוא

part 2 avengers 2012 summary

PART 2
The Avengers flew to New York City, following i.m.'s flying suit. Stark argued with Loki. Stark's "Arc Reactor " heart physically blocks the scepter from enslaving him. instead the force throws Stark through a window. despite falling, his suit attaches before he can hit the ground.
brainwashed Selvig [not loki], used the Tesseract in a device he built, to open a portal above Stark Tower. the Chitauri invaded.
barton, black widow=bw, Rogers, and Thor defend the city by slaying many Chitauri, but wave after wave of Chitauri descend via portal. they also move civilians away from danger [instead of shooting more invaders at that time].
Banner arrives on a motorbike and uses a special technique to willingly transform into the Hulk, to battle Chitauri. Hulk destroyed one if their huge vehicles. The team battled against hordes of Chitauri. Hulk dueld loki who gets beaten.
bw went to Selvig's device, where she freed Selvig from mind control. Selvig reveald that Loki's scepter can close the portal.
the president [obama, 2012 but marvel cant blame a negro so they wrote "fury's superiors".] launchd a nuclear missile at Manhattan to kill the invaders as the target despite the periphery death of new yorkers… [who avengers must save to show they are precious kuz that area votes democrat and need to be saved according to marvel, more than the rest of the state of new york where most districts voted rnc and are outvoted by the majority in less districts].
i.m. redirected the missile and takes it through the portal toward the Chitauri fleet. the far flying depleted suit's power so he fell back thru the portal. The missile exploded and destroyd the invaders' control ship, ergo the *Cyborgs fall [like star wars 1999]. the nuclear explosion destroyd Chitauri fleet.
the Hulk caught i.m. bw used scepter [that loki dropd when hulk slamd loki] to deactivate the portal. Thor escorts Loki and the Tesseract to Asgard.
[end of battle. some bonus material was shown during credits].